BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2372/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN.

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Nai.

Trả lời công văn số 578/CT-KT1 ngày 04/02/2013 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về xử lý chi phí đối với hàng khuyến mại không đăng ký hoặc không thông báo theo Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4/4/2006 về xúc tiến thương mại, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2.4 Mục IV Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính về thuế giá trị gia tăng hướng dẫn:

"Sử dụng hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, cho, biếu, tặng và tiêu dùng nội bộ:

a) Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu theo quy định của pháp luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại) thì phải lập hóa đơn GTGT, trên hóa đơn ghi tên và số lượng hàng hóa, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu không thu tiền; dòng thuế suất, thuế GTGT không ghi, gạch chéo.

b) Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ thì phải lập hóa đơn GTGT (hoặc hóa đơn bán hàng), trên hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hóa đơn xuất bán hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng.".

Tại điểm 1 Mục IV Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN quy định: "1. Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Mục này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau: 1.1. Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; 1.2. Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.".

Tại điểm 2.19 Mục IV Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp quy định khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN: "2.19. Phần chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới; chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị; chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí, chiết khấu thanh toán; chi báo biếu, báo tặng của cơ quan báo chí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh vượt quá 10 % tổng số chi được trừ; đối với doanh nghiệp thành lập mới là phần chi vượt quá 15 % trong ba năm đầu, kể từ khi được thành lập. Tổng số chi được trừ không bao gồm các khoản chi khống chế quy định tại điểm này; đối với hoạt động thương mại, tổng số chi được trừ không bao gồm giá mua của hàng hóa bán ra;"

Căn cứ quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT và thuế TNDN áp dụng từ ngày 01/01/2009, trường hợp vướng mắc của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai nêu tại công văn số 578/CT-KT1 ngày 04/02/2013 tương tự trường hợp Tổng cục Thuế đã trả lời Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 4705/TCT-CS ngày 28/12/2012. Theo đó, nếu doanh nghiệp thực hiện hoạt động khuyến mại không thông báo hoặc đăng ký bằng văn bản với Sở Công thương theo quy định của pháp luật thương mại thì khi xuất hàng cho khách hàng doanh nghiệp phải lập hóa đơn GTGT, kê khai và nộp thuế GTGT, khoản chi phí để sản xuất hoặc mua hàng để thực hiện khuyến mại tương ứng với doanh thu phải chịu thuế GTGT này thuộc các khoản chi nằm trong mức khống chế theo quy định tại điểm 2.19 Mục IV Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính về thuế TNDN.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn