Dịch vụ kiểm toán  

Dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính

 

Trách nhiệm của khách hàng:

Khách hàng có trách nhiệm lập Báo cáo tài chính một cách trung thực, hợp lý và cung cấp đầy đủ, chính xác chứng từ sổ sách kế toán và các tài liệu có liên quan đến kỳ kế toán được kiểm toán tuân thủ chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành tại Việt Nam.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên:

Kiểm toán viên có trách nhiệm đưa ra ý kiến độc lập về Báo cáo tài chính của các đơn vị dựa trên kết quả kiểm toán và báo cáo lại cho lãnh đạo các đơn vị và Ban lãnh đạo Công ty.

Cơ sở ý kiến:

UNISTARS thực hiện công việc kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, hoặc Chuẩn mực kiểm toán Quốc tế được chấp nhận. Các chuẩn mực này yêu cầu công việc kiểm toán lập kế hoạch và thực hiện để có sự đảm bảo hợp lý rằng các báo cáo tài chính không còn chứa đựng các sai sót trọng yếu. UNISTARS sẽ tiến hành kiểm tra và áp dụng các thử nghiệm cần thiết, các bằng chứng xác minh những thông tin trong báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành (hoặc được chấp nhận), các nguyên tắc và phương pháp kế toán áp dụng, các ước tính và xét đoán quan trọng của Giám đốc cũng như cách trình bày tổng quan báo cáo tài chính.

Nội dung Kiểm toán:

 • Nghiên cứu hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ;
 • Đánh giá tính hiệu lực của hệ thống kiểm soát nội bộ;
 • Đánh giá sự phù hợp của hệ thống kế toán về các mặt :

Hệ thống chứng từ kế toán,

Hệ thống tài khoản kế toán đang sử dụng,

Hệ thống sổ sách kế toán và phương pháp ghi chép,

Hệ thống các Báo cáo tài chính và Báo cáo quản trị,

Tổ chức công tác kế toán.

 • Tham gia chứng kiến công việc kiểm kê tiền mặt, Tài sản cố định, hàng tồn kho của đơn vị tại thời điểm lập Báo cáo tài chính.
 • Thực hiện các thủ tục xác nhận số dư các khoản công nợ phải thu, phải trả, các khoản vay ngắn hạn, dài hạn, các khoản vốn góp.
 • Kiểm tra chi tiết các khoản mục trên Báo cáo tài chính : Tiền mặt, Tiền gửi Ngân hàng, Hàng tồn kho, Tài sản cố định, Công nợ và Vốn chủ sở hữu, Doanh thu, Chi phí,...
 • Tổng hợp kết quả kiểm tra, thực hiện  soát xét và lập Báo cáo kiểm toán dự thảo.
 • Xem xét và cân nhắc tính trọng yếu của các nghiệp vụ phát sinh sau ngày khóa sổ.
 • Thảo luận với khách hàng về nội dung Báo cáo kiểm toán và phát hành chính thức.

 

Trong quá trình kiểm toán, chúng tôi sẽ không căn cứ trên những sai sót nhỏ không trọng yếu được phát hiện trong ghi chép kế toán và trong Báo cáo tài chính. Những sai sót trên sẽ được phản ánh lại với từng cấp quản lý tương ứng. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ báo cáo với Quý Công ty toàn bộ những điểm sai sót trọng yếu của Hệ thống kế toán và Hệ thống kiểm soát nội bộ mà chúng tôi phát hiện trong quá trình kiểm toán.

Phương thức thực hiện

UNISTARS cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính của Quý Đơn vị như sau:

 • Cuộc kiểm toán được thực hiện 1 lần một năm hoặc 2 lần một năm (kiểm toán sơ bộ giữa năm và kiểm toán kết thúc năm) theo sự thoả thuận cùng Quý Đơn vị được thể hiện trên hợp đồng.
 • Kết thúc cuộc kiểm toán sơ bộ, chúng tôi sẽ phát hành Thư quản lý. Thư quản lý đề cập những vấn đề trọng yếu liên quan đến Hệ thống kế toán và Hệ thống kiểm soát nội bộ (nếu có) cùng với ý kiến gợi ý để hoàn thiện công tác quản lý của đơn vị.
 • Kết thúc cuộc kiểm toán kết thúc năm chúng tôi sẽ phát hành Báo cáo kiểm toán.

Tài liệu cung cấp

 • Cung cấp các tài liệu, thông tin bằng văn bản về chính sách tài chính, kế toán, thuế có liên quan trực tiếp và chủ yếu tới ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp như: Chuẩn mực kiểm toán và kế toán Việt Nam, Quyết định quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ, Luật và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn liên quan đến thuế doanh nghiệp, thuế GTGT, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập doanh nghiệp . . .
 • Cung cấp các thay đổi, sửa đổi và bổ sung Chế độ kế toán Việt nam
 • Tài liệu sẽ được cung cấp hàng tháng :

          Cung cấp bản PHOTOCOPY các chính sách thuế và chế độ kế toán hàng tháng.

Unistars on
Facebook Twitter Gplus RSS
Thông tin thị trường
Ngoại tệ
Mua CK Bán
Giá vàng
Tin mới đăng
Uni 21-09-2017 - Huong dan hoat dong chuyen nhuong BDS cua DNCX
Uni 18-09-2017 -Huong dan lap hoa don doi voi hoat dong chuyen nhuong von
Uni 14-09-2017 - Huong dan xac dinh GDLK voi cac ben co quan he lien ket
Uni 11-09-2017 - Huong dan thue nha thau doi voi hoat dong chuyen quyen su dung nhan hieu
Uni 07-09-2017 - Huong dan thue TNCN doi voi khoan chi the tam tru, visa, giay phep lao dong
Uni 04-09-2017 - Huong dan khau tru thue GTGT da nop thay cho nha thau nuoc ngoai
Uni 31-08-2017 - Huong dan hoan thue GTGT hang xuat khau co nguon goc nhap khau
Uni 28-08-2017 - Huong dan chinh sach thue gop von bang tai san
Uni 24-08-2017 - Huong dan thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN
Uni 21-08-2017 - Huong dan xu ly nghia vu thue cua chi nhanh cham dut hoat dong
Tin đọc nhiều trong tháng
Uni 24-06-2013 - Huong dan su dung phieu xuat kho kiem van chuyen noi bo
Uni 07-08-2013 - Huong dan ke khai nop thue nha thau
Uni 09-07-2013 - Huong dan Luat sua doi, bo sung Luat thue TNDN
Uni 05-11-2013 - Huong dan khau tru và quyet toan thue TNCN tu tien luong tien cong
Uni 11-12-2012 - Quy dinh muc luong toi thieu vung
Uni 09-10-2013 - Huong dan ve gach cheo phan con trong tren hoa don
Uni 14-12-2012 - Sua doi, bo sung mot so dieu cua luat quan ly thue
Uni 21-10-2013 - Huong dan xu phat vi pham hanh chinh thue
Uni 02-05-2013 - Huong dan che do quan ly, su dung va trich khau hao tai san co dinh
Uni 05-06-2012 - Thong tu huong dan thuc hien nghia vu thue ap dung doi voi to chuc, ca nhan nuoc ngoai kinh doanh tai viet nam hoac co thu nhap tai viet nam
© 2010 - 2015 Bản quyền thuộc về Công ty Kiểm toán Quốc tế Unistars