Trang chủ  >  Thư viện pháp luật  >  Thuế nhà thầu  
CÔNG VĂN SỐ 1424/CTBNI-TTHT VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI:
CÔNG VĂN SỐ 4248/CTBNI-TTHT VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ NHÀ THẦU
CÔNG VĂN 59940/CTHN-TTHT CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI
CÔNG VĂN SỐ 2191/CTBNI-TTHT VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI CHI PHÍ BỒI THƯỜNG HÀNG LỖI HỎNG
CÔNG VĂN SỐ 12246/CTBDU-TTHT VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ NHÀ THẦU
CÔNG VĂN SỐ 32111/CTHN-TTHT VỀ KÊ KHAI THUẾ NHÀ THẦU
CÔNG VĂN 13267/CTHDU-TTHT VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ NHÀ THẦU
CÔNG VĂN SỐ 290/CTHPH-TTHT HƯỚNG DẪN VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ NHÀ THẦU ĐỐI VỚI DỊCH VỤ BAO THANH TOÁN QUỐC TẾ
CÔNG VĂN 56887/CTHN-TTHT VỀ THUẾ NHÀ THẦU ĐỐI VỚI HOA HỒNG MÔI GIỚI
CÔNG VĂN 78543/CT-TTHT VỀ THUẾ NHÀ THẦU PHÍ BẢO LÃNH KHOẢN VAY
1  2  3  4  5  6  7
Unistars on
Facebook Twitter Gplus RSS
Thông tin thị trường
Ngoại tệ
Mua CK Bán
Giá vàng
Tin mới đăng
Uni 01-06-2023 - Ve chinh sach thue TNDN
Uni 29-05-2023 - Chinh sach thue TNCN voi nguoi lao dong nuoc ngoai
Uni 15-05-2023 - Nop bao cao kiem toan
Uni 11-05-2023 - Chinh sach thue GTGT
Uni 08-05-2023 - Chinh sach thue GTGT
Uni 04-05-2023 - Chinh sach thue nha thau nuoc ngoai
Uni 27-04-2023 - Xuat hoa don GTGT hang tam nhap tai xuat
Uni 24-4-2023 - Ke khai mau 05/GTGT
Uni 10-04-2023 - Lap hoa don GTGT doi voi hoat dong chuyen nhuong von gop
Uni 06-04-2023 - Thue suat GTGT voi dich vu cung cap cho DNCX
Tin đọc nhiều trong tháng
Uni 13-10-2016 - Huong dan thoi diem phat sinh thay doi DKT cua ho gia dinh, ca nhan
Uni 07-08-2013 - Huong dan ke khai nop thue nha thau
Uni 24-06-2013 - Huong dan su dung phieu xuat kho kiem van chuyen noi bo
Uni 14-12-2012 - Sua doi, bo sung mot so dieu cua luat quan ly thue
Uni 21-10-2013 - Huong dan xu phat vi pham hanh chinh thue
Uni 02-05-2013 - Huong dan che do quan ly, su dung va trich khau hao tai san co dinh
Uni 05-11-2013 - Huong dan khau tru và quyet toan thue TNCN tu tien luong tien cong
Uni 09-07-2013 - Huong dan Luat sua doi, bo sung Luat thue TNDN
Uni 09-10-2013 - Huong dan ve gach cheo phan con trong tren hoa don
Uni 11-12-2012 - Quy dinh muc luong toi thieu vung
© 2010 - 2015 Bản quyền thuộc về Công ty Kiểm toán Quốc tế Unistars