Trang chủ  >  Thư viện pháp luật  >  Thuế nhà thầu  
CÔNG VĂN SỐ 2191/CTBNI-TTHT VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI CHI PHÍ BỒI THƯỜNG HÀNG LỖI HỎNG
CÔNG VĂN SỐ 12246/CTBDU-TTHT VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ NHÀ THẦU
CÔNG VĂN SỐ 32111/CTHN-TTHT VỀ KÊ KHAI THUẾ NHÀ THẦU
CÔNG VĂN 13267/CTHDU-TTHT VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ NHÀ THẦU
CÔNG VĂN SỐ 290/CTHPH-TTHT HƯỚNG DẪN VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ NHÀ THẦU ĐỐI VỚI DỊCH VỤ BAO THANH TOÁN QUỐC TẾ
CÔNG VĂN 56887/CTHN-TTHT VỀ THUẾ NHÀ THẦU ĐỐI VỚI HOA HỒNG MÔI GIỚI
CÔNG VĂN 78543/CT-TTHT VỀ THUẾ NHÀ THẦU PHÍ BẢO LÃNH KHOẢN VAY
CÔNG VĂN 18956/CTBDU-TTHT VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ NHÀ THẦU
CÔNG VĂN SỐ 14198/CTHN-TTHT VỀ VIỆC QUYẾT TOÁN THUẾ NHÀ THẦU
CÔNG VĂN SỐ 1739/CT-TTHT VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ NHÀ THẦU
1  2  3  4  5  6  7
Unistars on
Facebook Twitter Gplus RSS
Thông tin thị trường
Ngoại tệ
Mua CK Bán
Giá vàng
Tin mới đăng
Uni 26-09-2022 - Chi phi truoc thanh lap doanh nghiep
Uni 19-09-2022 - Xuat hoa don hang cho muon
Uni 15-09-2022 - Ve ke khai thue hoat dong quang cao tren Facebook
Uni 12-09-2022 - Phieu xuat kho kiem van chuyen noi bo
Uni 08-09-2022 - Ke khai hoa don doi voi hoa don thay the dieu chinh
Uni 05-09-2022 - Ve giam thue GTGT theo nghi dinh 15/2022/ND-CP
Uni 29-08-2022 - Ke khai khau tru thue gtgt cua hang hoa nhap khau qua kiem tra sau thong quan
Uni 25-08-2022 - Xuat hoa don qua tang cho khach hang
Uni 15-08-2022 - About CIT of capital transfer
Uni 15-08-2022 - Thue TNDN hoat dong chuyen nhuong von
Tin đọc nhiều trong tháng
Uni 13-10-2016 - Huong dan thoi diem phat sinh thay doi DKT cua ho gia dinh, ca nhan
Uni 24-06-2013 - Huong dan su dung phieu xuat kho kiem van chuyen noi bo
Uni 07-08-2013 - Huong dan ke khai nop thue nha thau
Uni 14-12-2012 - Sua doi, bo sung mot so dieu cua luat quan ly thue
Uni 21-10-2013 - Huong dan xu phat vi pham hanh chinh thue
Uni 02-05-2013 - Huong dan che do quan ly, su dung va trich khau hao tai san co dinh
Uni 09-07-2013 - Huong dan Luat sua doi, bo sung Luat thue TNDN
Uni 05-11-2013 - Huong dan khau tru và quyet toan thue TNCN tu tien luong tien cong
Uni 09-10-2013 - Huong dan ve gach cheo phan con trong tren hoa don
Uni 11-12-2012 - Quy dinh muc luong toi thieu vung
© 2010 - 2015 Bản quyền thuộc về Công ty Kiểm toán Quốc tế Unistars