Trang chủ  >  Thư viện pháp luật  >  Thuế thu nhập cá nhân  
Công văn số 3867/TCT-TNCN ngày 25 tháng 08 năm 2017 của tổng cục thuế hướng dẫn thuế TNCN đối với khoản chi thẻ tạm trú, visa, giấy phép lao động
Công văn số 3438/TCT-TNCN ngày 02 tháng 08 năm 2017 của tổng cục thuế hướng dẫn kê khai, nộp thuế TNCN đối với lao động nước ngoài cư trú tại Việt Nam
Công văn số 2547/TCT-TNCN ngày 12 tháng 06 năm 2017 của tổng cục thuế hướng dẫn thuế TNCN đối với hợp đồng nhân công thuê ngoài
Công văn số 2192/TCT-TNCN ngày 25 tháng 05 năm 2017 của tổng cục thuế hướng dẫn các khoản tính vào thu nhập chịu thuế TNCN
Công văn số 2204/TCT-TNCN ngày 25 tháng 05 năm 2017 của tổng cục thuế hướng dẫn quy đổi thu nhập chưa có thuế khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân
Công văn số 1864/TCT-TNCN ngày 09 tháng 05 năm 2017 của tổng cục thuế hướng dẫn quyết toán thuế TNCN thu nhập tiền lương và kinh doanh
Công văn số 639/TCT-TNCN ngày 28 tháng 02 năm 2017 của tổng cục thuế hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn
Công văn số 1091/TCT-TNCN ngày 27 tháng 03 năm 2017 của tổng cục thuế hướng dẫn thuế TNCN đối với người nước ngoài không cư trú tại Việt Nam
Công văn số 2037/BTC-TCT ngày 16 tháng 02 năm 2017 của bộ tài chính hướng dẫn quy đổi thu nhập không bao gồm thuế thu nhập cá nhân của người lao động nước ngoài
Công văn số 5286/CT-TNCN ngày 16 tháng 02 năm 2017 của cục thuế TP Hà Nội hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2016 và cấp MST người phụ thuộc
1  2  3  4  5  6  7  8  Trang cuối
Unistars on
Facebook Twitter Gplus RSS
Thông tin thị trường
Ngoại tệ
Mua CK Bán
Giá vàng
Tin mới đăng
Uni 21-09-2017 - Huong dan hoat dong chuyen nhuong BDS cua DNCX
Uni 18-09-2017 -Huong dan lap hoa don doi voi hoat dong chuyen nhuong von
Uni 14-09-2017 - Huong dan xac dinh GDLK voi cac ben co quan he lien ket
Uni 11-09-2017 - Huong dan thue nha thau doi voi hoat dong chuyen quyen su dung nhan hieu
Uni 07-09-2017 - Huong dan thue TNCN doi voi khoan chi the tam tru, visa, giay phep lao dong
Uni 04-09-2017 - Huong dan khau tru thue GTGT da nop thay cho nha thau nuoc ngoai
Uni 31-08-2017 - Huong dan hoan thue GTGT hang xuat khau co nguon goc nhap khau
Uni 28-08-2017 - Huong dan chinh sach thue gop von bang tai san
Uni 24-08-2017 - Huong dan thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN
Uni 21-08-2017 - Huong dan xu ly nghia vu thue cua chi nhanh cham dut hoat dong
Tin đọc nhiều trong tháng
Uni 24-06-2013 - Huong dan su dung phieu xuat kho kiem van chuyen noi bo
Uni 07-08-2013 - Huong dan ke khai nop thue nha thau
Uni 09-07-2013 - Huong dan Luat sua doi, bo sung Luat thue TNDN
Uni 05-11-2013 - Huong dan khau tru và quyet toan thue TNCN tu tien luong tien cong
Uni 11-12-2012 - Quy dinh muc luong toi thieu vung
Uni 09-10-2013 - Huong dan ve gach cheo phan con trong tren hoa don
Uni 14-12-2012 - Sua doi, bo sung mot so dieu cua luat quan ly thue
Uni 21-10-2013 - Huong dan xu phat vi pham hanh chinh thue
Uni 02-05-2013 - Huong dan che do quan ly, su dung va trich khau hao tai san co dinh
Uni 05-06-2012 - Thong tu huong dan thuc hien nghia vu thue ap dung doi voi to chuc, ca nhan nuoc ngoai kinh doanh tai viet nam hoac co thu nhap tai viet nam
© 2010 - 2015 Bản quyền thuộc về Công ty Kiểm toán Quốc tế Unistars