Trang chủ  >  Thư viện pháp luật  >  Thuế thu nhập cá nhân  
Công văn số 1827/TCT-TNCN ngày 17 tháng 05 năm 2018 của tổng cục thuế hướng dẫn về công thức tính thuế TNCN và phân bổ thuế TNCN đã nộp ở nước ngoài
Công văn số 668/TCT-TNCN ngày 27 tháng 02 năm 2018 của tổng cục thuế hướng dẫn về khoản chi phí bảo hiểm đóng tại nước ngoài
Công văn số 276/TCT-TNCN ngày 17 tháng 01 năm 2017 của tổng cục thuế hướng dẫn uỷ quyền quyết toán thuế TNCN và hoàn thuế TNCN
Công văn số 407/TCT-TNCN ngày 29 tháng 01 năm 2018 của tổng cục thuế hướng dẫn kê khai thuế TNCN tập trung
Công văn số 5978/TCT-TNCN ngày 29 tháng 12 năm 2017 của tổng cục thuế hướng dẫn về chứng từ khấu trừ thuế TNCN
Công văn số 5392/TCT-TNCN ngày 23 tháng 11 năm 2017 của tổng cục thuế hướng dẫn khai thuế đối với cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam
Công văn số 5442/TCT-TNCN ngày 27 tháng 11 năm 2017 của tổng cục thuế hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân khoản chi phí công tác của chuyên gia nước ngoài
Công văn số 5023/TCT-TNCN ngày 30 tháng 10 năm 2017 của tổng cục thuế hướng dẫn thuế TNCN về khoản công tác phí và khoản chi tiền điện thoại cho cá nhân
Công văn số 5249/TCT-TNCN ngày 15 tháng 11 năm 2017 của tổng cục thuế hướng dẫn thuế TNCN khoản chi tiền học cho người lao động
Công văn số 4936/TCT-TNCN ngày 25 tháng 10 năm 2017 của tổng cục thuế hướng dẫn xác định tình trạng cư trú của cá nhân
1  2  3  4  5  6  7  8  Trang cuối
Unistars on
Facebook Twitter Gplus RSS
Thông tin thị trường
Ngoại tệ
Mua CK Bán
Giá vàng
Tin mới đăng
Uni 18-06-2018 - Huong dan ke khai, nop thue doi voi hoat dong kinh doanh BDS
Uni 14-06-2018 - Huong dan thuc hien hoa don dien tu
Uni 11-06-2018 - Huong dan cong thuc tinh thue TNCN va phan bo thue TNCN da nop o nuoc ngoai
Uni 07-06-2018 - Huong dan chinh sach thue doi voi chi phi quang cao Google, Facebook
Uni 04-06-2018 - Huong dan hoan thue GTGT hang nhap khau roi xuat khau giai doan 01/07/2016 - 01/02/2018
Uni 31-05-2018 - Huong dan hoa don sai MST hoac ngay, thang, nam phat hanh
Uni 28-05-2018 - Huong dan chi phi tra ho va dieu kien ghi nhan
Uni 17-05-2018 - Huong dan thue nha thau khi mua may moc co kem dich vu
Uni 14-05-2018 - Huong dan chenh lech ty gia va mua hang tra cham
Uni 10-05-2018 - Huong dan ve thue GTGT hoat dong xay dung vang lai ngoai tinh
Tin đọc nhiều trong tháng
Uni 13-10-2016 - Huong dan thoi diem phat sinh thay doi DKT cua ho gia dinh, ca nhan
Uni 24-06-2013 - Huong dan su dung phieu xuat kho kiem van chuyen noi bo
Uni 07-08-2013 - Huong dan ke khai nop thue nha thau
Uni 05-11-2013 - Huong dan khau tru và quyet toan thue TNCN tu tien luong tien cong
Uni 09-07-2013 - Huong dan Luat sua doi, bo sung Luat thue TNDN
Uni 21-10-2013 - Huong dan xu phat vi pham hanh chinh thue
Uni 11-12-2012 - Quy dinh muc luong toi thieu vung
Uni 09-10-2013 - Huong dan ve gach cheo phan con trong tren hoa don
Uni 14-12-2012 - Sua doi, bo sung mot so dieu cua luat quan ly thue
Uni 02-05-2013 - Huong dan che do quan ly, su dung va trich khau hao tai san co dinh
© 2010 - 2015 Bản quyền thuộc về Công ty Kiểm toán Quốc tế Unistars