Trang chủ  >  Thư viện pháp luật  >  Thuế thu nhập cá nhân  
Công văn số 276/TCT-TNCN ngày 17 tháng 01 năm 2017 của tổng cục thuế hướng dẫn uỷ quyền quyết toán thuế TNCN và hoàn thuế TNCN
Công văn số 407/TCT-TNCN ngày 29 tháng 01 năm 2018 của tổng cục thuế hướng dẫn kê khai thuế TNCN tập trung
Công văn số 5978/TCT-TNCN ngày 29 tháng 12 năm 2017 của tổng cục thuế hướng dẫn về chứng từ khấu trừ thuế TNCN
Công văn số 5392/TCT-TNCN ngày 23 tháng 11 năm 2017 của tổng cục thuế hướng dẫn khai thuế đối với cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam
Công văn số 5442/TCT-TNCN ngày 27 tháng 11 năm 2017 của tổng cục thuế hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân khoản chi phí công tác của chuyên gia nước ngoài
Công văn số 5023/TCT-TNCN ngày 30 tháng 10 năm 2017 của tổng cục thuế hướng dẫn thuế TNCN về khoản công tác phí và khoản chi tiền điện thoại cho cá nhân
Công văn số 5249/TCT-TNCN ngày 15 tháng 11 năm 2017 của tổng cục thuế hướng dẫn thuế TNCN khoản chi tiền học cho người lao động
Công văn số 4936/TCT-TNCN ngày 25 tháng 10 năm 2017 của tổng cục thuế hướng dẫn xác định tình trạng cư trú của cá nhân
Công văn số 68151/CT-TTHT ngày 18 tháng 10 năm 2017 của cục thuế TP Hà Nội hướng dẫn phạm vi xác định thu nhập chịu thuế TNCN
Công văn số 65143/CT-TTHT ngày 02 tháng 10 năm 2017 của cục thuế TP Hà Nội giải đáp chính sách thuế hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản
1  2  3  4  5  6  7  8  Trang cuối
Unistars on
Facebook Twitter Gplus RSS
Thông tin thị trường
Ngoại tệ
Mua CK Bán
Giá vàng
Tin mới đăng
Uni 01-03-2018 - Huong dan uy quyen quyet toan thue TNCN va hoan thue TNCN
Uni 26-02-2018 - Huong dan quyet toan thue TNCN tap trung
Uni 08-02-2017 - Huong dan thue GTGT doi vơi dich vu cung cap cho to chuc o nuoc ngoai
Uni 05-02-2018 - Huong dan xac dinh thu nhap lam can cu quy doi va so thue da nop o NN
Uni 01-02-2018 - Huong dan ve chung tu khau tru thue TNCN
Uni 26-01-2018 - Huong dan chi phi lai vay cua DN co GDLK
Uni 18-01-2018 - Huong dan mien lap ho so xac dinh gia giao dich lien ket
Uni 15-01-2018 - Diem moi nghi dinh 146/2017/ND-CP
Uni 04-01-2018 - Huong dan thue TNDN doi voi chi phi trich truoc
Uni 28-12-2017 - Huong dan trich truoc chi phi lai vay
Tin đọc nhiều trong tháng
Uni 13-10-2016 - Huong dan thoi diem phat sinh thay doi DKT cua ho gia dinh, ca nhan
Uni 24-06-2013 - Huong dan su dung phieu xuat kho kiem van chuyen noi bo
Uni 07-08-2013 - Huong dan ke khai nop thue nha thau
Uni 09-07-2013 - Huong dan Luat sua doi, bo sung Luat thue TNDN
Uni 05-11-2013 - Huong dan khau tru và quyet toan thue TNCN tu tien luong tien cong
Uni 11-12-2012 - Quy dinh muc luong toi thieu vung
Uni 21-10-2013 - Huong dan xu phat vi pham hanh chinh thue
Uni 09-10-2013 - Huong dan ve gach cheo phan con trong tren hoa don
Uni 14-12-2012 - Sua doi, bo sung mot so dieu cua luat quan ly thue
Uni 02-05-2013 - Huong dan che do quan ly, su dung va trich khau hao tai san co dinh
© 2010 - 2015 Bản quyền thuộc về Công ty Kiểm toán Quốc tế Unistars