Trang chủ  >  Thư viện pháp luật  >  Luật quản lý thuế  
Công văn số 527/CT-TTHT ngày 30/01/2019 của Cục Thuế Tỉnh Hải Dương về việc hướng dẫn nghiệp vụ điều chỉnh sổ sách kế toán sau khi có quyết định truy thu thuế sau kiểm tra
Công văn số 4079/CT-TT&HT ngày 13/03/2019 của Cục Thuế Tỉnh Bình Dương về việc trích khấu hao TSCD
Công văn số 7342/CT-TTHT ngày 25/02/2019 v/v lệ phí môn bài cho văn phòng đại diện của DN
Công văn số 2653/CT-TTHT ngày 26 tháng 02 năm 2019 của Cục Thuế Bình Dương hướng dẫn về việc phân chia lợi nhuận sau thuế
Công văn số 2139/CT-TTHT ngày 21/02/2019 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương hướng dẫn về việc hỗ trợ chi phí vận chuyển
Công văn số 6209/CT-TTHT ngày 07/12/2018 của Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa về việc thời điểm ghi nhận doanh thu hàng xuất khẩu
Công văn số 52/CT-HCQTTVAC ngày 04 tháng 1 năm 2019 của Cục Thuế Hải Dương hướng dẫn về việc miễn chữ ký của người mua trên hóa đơn điện tử
Công văn số 433/CT-TTHT ngày 25 tháng 1 năm 2019 của Cục Thuế Hải Dương hướng dẫn về chi phí thuê nhà xưởng
Công văn số 707/CT-TT&HT ngày 17 tháng 01 năm 2019 của Cục Thuế Bình Dương hướng dẫn về việc chứng từ thanh toán
Công văn số 3778/CT-TTHT ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Cục Thuế Bắc Ninh hướng dẫn về việc sử dụng hóa đơn đối với hoạt động xuất khẩu tại chỗ
1  2  3  4  5  6  7  8  Trang cuối
Unistars on
Facebook Twitter Gplus RSS
Thông tin thị trường
Ngoại tệ
Mua CK Bán
Giá vàng
Tin mới đăng
Uni 21-03-2019 - Chinh sach thue ve viec dieu chinh so sach ke toan sau quyet toan
Uni 18-03-2019 - Chinh sach thue ve viec thay doi phuong phap khau hao
Uni 14-03-2019 - Chinh sach thue ve viec uu dai thue TNDN
Uni 11-03-2019 - Chinh sach thue Thu nhap ca nhan
Uni 07-03-2019 - Chinh sach thue ve viec quyet toan thue TNCN năm 2018
Uni 04-03-2019 - Chinh sach thue ve viec le phi mon bai cho van phong dai dien cua DN
Uni 28-02-2019 - Chinh sach thue ve viec phan chia loi nhuan sau thue
Uni 25-02-2019 - Chinh sach thue ve viec ho tro chi phi van chuyen
Uni 21-02-2019 - Chinh sach thue thoi diem ghi nhan doanh thu xuat khau
Uni 18-02-2019 - Chinh sach thue ve viec hoan thue GTGT
Tin đọc nhiều trong tháng
Uni 13-10-2016 - Huong dan thoi diem phat sinh thay doi DKT cua ho gia dinh, ca nhan
Uni 24-06-2013 - Huong dan su dung phieu xuat kho kiem van chuyen noi bo
Uni 07-08-2013 - Huong dan ke khai nop thue nha thau
Uni 14-12-2012 - Sua doi, bo sung mot so dieu cua luat quan ly thue
Uni 21-10-2013 - Huong dan xu phat vi pham hanh chinh thue
Uni 05-11-2013 - Huong dan khau tru và quyet toan thue TNCN tu tien luong tien cong
Uni 09-07-2013 - Huong dan Luat sua doi, bo sung Luat thue TNDN
Uni 11-12-2012 - Quy dinh muc luong toi thieu vung
Uni 02-05-2013 - Huong dan che do quan ly, su dung va trich khau hao tai san co dinh
Uni 09-10-2013 - Huong dan ve gach cheo phan con trong tren hoa don
© 2010 - 2015 Bản quyền thuộc về Công ty Kiểm toán Quốc tế Unistars