Trang chủ  >  Thư viện pháp luật  >  Luật quản lý thuế  
Công văn số 3778/CT-TTHT ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Cục Thuế Bắc Ninh hướng dẫn về việc sử dụng hóa đơn đối với hoạt động xuất khẩu tại chỗ
Công văn số 816/CT-TTHT ngày 07 tháng 01 năm 2019 của Cục Thuế Hà nội hướng dẫn về việc văn phòng đại diện thanh lý tài sản
Công văn số 79/TCHQ-TXNK ngày 03 tháng 01 năm 2019 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn về chính sách thuế đối với hàng nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu
Công văn số 23620/CT-TT&HT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Cục Thuế Bình Dương hướng dẫn về thuế bảo vệ môi trường
Công văn số 81740/CT-TTHT ngày 13/12/2018 của Cục Thuế TP Hà Nội hướng dẫn về chính sách thuế đối với Doanh nghiệp chế xuất nhận gia công
Công văn số 81485/CT-TCT ngày 12/12/2018 của Cục Thuế TP Hà Nội dướng dẫn về chính sách thuế đối với hoạt động cho thuê lại lao động.
Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 09 năm 2018 của chính phủ quy định về hoá đơn điện tử khi bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ
Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 05 năm 2018 của chính phủ quy định chi tiết luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại
Công văn số 48507/CT-TTHT ngày 12 tháng 07 năm 2018 của cục thuế TP Hà Nội hướng dẫn chính sách thuế khi thanh toán bằng thẻ tín dụng cá nhân
Nghị định số 72/2018-CP ngày 15 tháng 05 năm 2018 của chính phủ quy định mức lương cơ sở
1  2  3  4  5  6  7  8  Trang cuối
Unistars on
Facebook Twitter Gplus RSS
Thông tin thị trường
Ngoại tệ
Mua CK Bán
Giá vàng
Tin mới đăng
Uni 21-01-2019 - Chinh sach thue ve viec su dung hoa don doi voi hoat dong xuat khau tai cho
Uni 17-01-2019 - Chinh sach thue doi voi thanh ly tai san cua van phong dai dien
Uni 14-01-2019 - Chinh sach thue doi voi hang hoa nhap khau de san xuat xuat khau
Uni 10 - 01- 2019 - Huong dan ve thue bao ve moi truong
Uni 07 - 01- 2019 - Huong dan chinh sach thue TNCN doi voi khoan chi phi di lai, an o
Uni 03 - 01- 2019 - Huong dan ve chinh sach thue doi voi DN che xuat nhan gia cong
Uni 27-12-2018 - Huong dan ve chinh sach thue doi voi hoat dong cho thue lai lao dong
Uni 24-12-2018 - Quy dinh ve muc dong bao hiem xa hoi bat buoc doi voi nguoi nuoc ngoai lam viec tại Viet Nam
Uni 20-12-2018 - Quy dinh ve BHXH bat buoc doi voi nguoi nuoc ngoai lam viec tai Viet Nam
Uni 17-12-2018 - Huong dan ve chi phi hop tac kinh doanh
Tin đọc nhiều trong tháng
Uni 13-10-2016 - Huong dan thoi diem phat sinh thay doi DKT cua ho gia dinh, ca nhan
Uni 24-06-2013 - Huong dan su dung phieu xuat kho kiem van chuyen noi bo
Uni 07-08-2013 - Huong dan ke khai nop thue nha thau
Uni 21-10-2013 - Huong dan xu phat vi pham hanh chinh thue
Uni 14-12-2012 - Sua doi, bo sung mot so dieu cua luat quan ly thue
Uni 05-11-2013 - Huong dan khau tru và quyet toan thue TNCN tu tien luong tien cong
Uni 09-07-2013 - Huong dan Luat sua doi, bo sung Luat thue TNDN
Uni 11-12-2012 - Quy dinh muc luong toi thieu vung
Uni 09-10-2013 - Huong dan ve gach cheo phan con trong tren hoa don
Uni 02-05-2013 - Huong dan che do quan ly, su dung va trich khau hao tai san co dinh
© 2010 - 2015 Bản quyền thuộc về Công ty Kiểm toán Quốc tế Unistars