Trang chủ  >  Thư viện pháp luật  >  Thuế giá trị gia tăng  
CÔNG VĂN SỐ 7335/CTHDU-TTHT VỀ XUẤT HÓA ĐƠN HÀNG CHO MƯỢN
CÔNG VĂN SỐ 42535/CTHN-TTHT VỀ KÊ KHAI ĐỐI VÓI HÓA ĐƠN THAY THẾ, HÓA ĐƠN ĐIỀU CHỈNH
CÔNG VĂN SỐ 13488/CTBDU-TTHT VỀ GIẢM THUẾ GTGT THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 15/2022/NĐ-CP
CÔNG VĂN SỐ 40071/CTHN-TTHT VỀ KÊ KHAI KHẤU TRỪ THUẾ GTGT CỦA HÀNG HÓA NHẬP KHẨU QUA KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN
CÔNG VĂN SỐ 40744/CTHN-TTHT VỀ XUẤT HÓA ĐƠN QUÀ TẶNG CHO KHÁCH HÀNG
CÔNG VĂN SỐ 37366/CTHN-TTHT VỀ XUẤT HÓA ĐƠN CHO THUÊ LẠI VĂN PHÒNG
CÔNG VĂN SỐ 2202/CTBNI-TTHT VỀ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
CÔNG VĂN SỐ 2044/CTBNI-TTHT VỀ THỜI ĐIỂM LẬP HÓA ĐƠN VÀ DOANH THU ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU
CÔNG VĂN 2027/CTBNI-TTHT VỀ THỜI ĐIỂM LẬP HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ THEO NGHỊ ĐỊNH 123/2020/ND-CP
CÔNG VĂN SỐ 1464/CTBNI-TTHT VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
1  2  3  4  5  6  7  8  Trang cuối
Unistars on
Facebook Twitter Gplus RSS
Thông tin thị trường
Ngoại tệ
Mua CK Bán
Giá vàng
Tin mới đăng
Uni 26-09-2022 - Chi phi truoc thanh lap doanh nghiep
Uni 19-09-2022 - Xuat hoa don hang cho muon
Uni 15-09-2022 - Ve ke khai thue hoat dong quang cao tren Facebook
Uni 12-09-2022 - Phieu xuat kho kiem van chuyen noi bo
Uni 08-09-2022 - Ke khai hoa don doi voi hoa don thay the dieu chinh
Uni 05-09-2022 - Ve giam thue GTGT theo nghi dinh 15/2022/ND-CP
Uni 29-08-2022 - Ke khai khau tru thue gtgt cua hang hoa nhap khau qua kiem tra sau thong quan
Uni 25-08-2022 - Xuat hoa don qua tang cho khach hang
Uni 15-08-2022 - About CIT of capital transfer
Uni 15-08-2022 - Thue TNDN hoat dong chuyen nhuong von
Tin đọc nhiều trong tháng
Uni 13-10-2016 - Huong dan thoi diem phat sinh thay doi DKT cua ho gia dinh, ca nhan
Uni 24-06-2013 - Huong dan su dung phieu xuat kho kiem van chuyen noi bo
Uni 07-08-2013 - Huong dan ke khai nop thue nha thau
Uni 14-12-2012 - Sua doi, bo sung mot so dieu cua luat quan ly thue
Uni 21-10-2013 - Huong dan xu phat vi pham hanh chinh thue
Uni 02-05-2013 - Huong dan che do quan ly, su dung va trich khau hao tai san co dinh
Uni 09-07-2013 - Huong dan Luat sua doi, bo sung Luat thue TNDN
Uni 05-11-2013 - Huong dan khau tru và quyet toan thue TNCN tu tien luong tien cong
Uni 09-10-2013 - Huong dan ve gach cheo phan con trong tren hoa don
Uni 11-12-2012 - Quy dinh muc luong toi thieu vung
© 2010 - 2015 Bản quyền thuộc về Công ty Kiểm toán Quốc tế Unistars