Trang chủ  >  Thư viện pháp luật  >  Thuế giá trị gia tăng  
CÔNG VĂN SỐ 5129/CTBNI-TTHT VỀ LẬP HÓA ĐƠN VÀ KÊ KHAI THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG TRẢ LẠI
CÔNG VĂN SỐ 5081/CTBNI-TTHT VỀ THỜI ĐIỂM XÁC ĐỊNH DOANH THU
CÔNG VĂN SỐ 77220/CTHN-TTHT VỀ KHẤU TRỪ THUẾ GTGT VÀ CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ ĐỐI VỚI KHOẢN TÀI TRỢ GIÁO DỤC
CÔNG VĂN SỐ 4787/CTBNI-TTHT VỀ THỜI ĐIỂM LẬP HÓA ĐƠN
CÔNG VĂN SỐ 74367/CTHN-TTHT VỀ HƯỚNG DẪN XUẤT HÓA ĐƠN TRẢ LẠI HÀNG NHẬP KHẨU
CÔNG VĂN SỐ 54963/CTHN-TTHT VỀ QUY ĐỊNH XUẤT HÓA ĐƠN KHI BÁN VOUCHER, PHIẾU QUÀ TẶNG QUA SÀN TMĐT
CÔNG VĂN SỐ 1790/CTBNI-TTHT VỀ THUẾ SUẤT THUẾ GTGT DỊCH VỤ CUNG ỨNG CHO DNCX
CÔNG VĂN SỐ 43260/CTHN-TTHT VỀ THUẾ SUẤT GTGT ĐỐI VỚI DỊCH VỤ CUNG CẤP CHO DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT
CÔNG VĂN SỐ 37938/CTHN-TTHT VỀ CHÍNH SÁCH HOÀN THUẾ GTGT
CÔNG VĂN SỐ 1779/CTHYE – TTHT VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ GTGT NHƯ SAU:
1  2  3  4  5  6  7  8  Trang cuối
Unistars on
Facebook Twitter Gplus RSS
Thông tin thị trường
Ngoại tệ
Mua CK Bán
Giá vàng
Tin mới đăng
Uni 04-12-2023 - Lap hoa don va ke khai thue doi voi hang tra lai
Uni 27-11-2023 - Chinh sach thue
Uni 16-11-2023 - Thoi diem xac dinh doanh thu
Uni 13-11-2023 - Khau tru thue va chi phi duoc tru voi khoan tai tro giao duc
Uni 02-11-2023 ky quyet toan va cach quyet toan thue tncn cho NLĐ nuoc ngoai
Uni 26-10-2023 - Thoi diem lap hoa don
Uni 23-10-2023 - Xuat hoa don tra lai hang nhap khau
Uni 28-09-2023 - Xac dinh giao dich lien ket
Uni 25-09-2023 - Quy dinh ve hoa don san xuat san pham xuat dung lam tai san co dinh cho chi nhanh
Uni 18-09-2023 - Chinh sach thue
Tin đọc nhiều trong tháng
Uni 13-10-2016 - Huong dan thoi diem phat sinh thay doi DKT cua ho gia dinh, ca nhan
Uni 07-08-2013 - Huong dan ke khai nop thue nha thau
Uni 24-06-2013 - Huong dan su dung phieu xuat kho kiem van chuyen noi bo
Uni 21-10-2013 - Huong dan xu phat vi pham hanh chinh thue
Uni 14-12-2012 - Sua doi, bo sung mot so dieu cua luat quan ly thue
Uni 05-11-2013 - Huong dan khau tru và quyet toan thue TNCN tu tien luong tien cong
Uni 02-05-2013 - Huong dan che do quan ly, su dung va trich khau hao tai san co dinh
Uni 09-07-2013 - Huong dan Luat sua doi, bo sung Luat thue TNDN
Uni 09-10-2013 - Huong dan ve gach cheo phan con trong tren hoa don
Uni 11-12-2012 - Quy dinh muc luong toi thieu vung
© 2010 - 2015 Bản quyền thuộc về Công ty Kiểm toán Quốc tế Unistars