Trang chủ  >  Thư viện pháp luật  >  Thuế giá trị gia tăng  
Công văn số 1406/TCT-DNL ngày 20 tháng 04 năm 2018 của tổng cục thuế hướng dẫn thực hiện hoá đơn điện tử
Công văn số 1550/TCT-CS ngày 24 tháng 04 năm 2018 của tổng cục thuế hướng dẫn chính sách thuế đối với chi phí quảng cáo Google, Facebook
Công văn số 5537/BTC-CST ngày 14 tháng 05 năm 2018 của bộ tài chính hướng dẫn hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu sau đó xuất khẩu giai đoạn từ 01/07/2016 đến trước 01/02/2018
Công văn số 13408/CT-TTHT ngày 02 tháng 04 năm 2018 của cục thuế TP Hà Nội hướng dẫn hoá đơn sai mã số thuế hoặc ngày, tháng, năm phát hành
Công văn số 3759/BTC-TCT ngày 02 tháng 04 năm 2018 của Bộ tài chính hướng dẫn thuế GTGT hoạt động xây dựng vãng lai ngoại tỉnh
Công văn số 642/TCT-KK ngày 26 tháng 02 năm 2018 của tổng cục thuế hướng dẫn khấu trừ thuế GTGT đối với chi nhánh
Công văn số 69/TCT-CS ngày 05 tháng 01 năm 2017 của tổng cục thuế hướng dẫn thuế GTGT đối với dịch vụ cung cấp cho tổ chức ở nước ngoài
Công văn số 5979/TCT-TNCN ngày 29 tháng 12 năm 2017 của tổng cục thuế hướng dẫn xác định thu nhập làm căn cứ quy đổi và số thuế đã nộp ở nước ngoài
Công văn số 79335/CT-TTHT ngày 08 tháng 12 năm 2017 của cục thuế TP Hà Nội hướng dẫn trích trước chi phí lãi vay
Công văn số 79331/CT-TTHT ngày 08 tháng 12 năm 2017 của cục thuế TP Hà Nội hướng dẫn thuế GTGT khi nhận tiền hỗ trợ
1  2  3  4  5  6  7  8  Trang cuối
Unistars on
Facebook Twitter Gplus RSS
Thông tin thị trường
Ngoại tệ
Mua CK Bán
Giá vàng
Tin mới đăng
Uni 18-06-2018 - Huong dan ke khai, nop thue doi voi hoat dong kinh doanh BDS
Uni 14-06-2018 - Huong dan thuc hien hoa don dien tu
Uni 11-06-2018 - Huong dan cong thuc tinh thue TNCN va phan bo thue TNCN da nop o nuoc ngoai
Uni 07-06-2018 - Huong dan chinh sach thue doi voi chi phi quang cao Google, Facebook
Uni 04-06-2018 - Huong dan hoan thue GTGT hang nhap khau roi xuat khau giai doan 01/07/2016 - 01/02/2018
Uni 31-05-2018 - Huong dan hoa don sai MST hoac ngay, thang, nam phat hanh
Uni 28-05-2018 - Huong dan chi phi tra ho va dieu kien ghi nhan
Uni 17-05-2018 - Huong dan thue nha thau khi mua may moc co kem dich vu
Uni 14-05-2018 - Huong dan chenh lech ty gia va mua hang tra cham
Uni 10-05-2018 - Huong dan ve thue GTGT hoat dong xay dung vang lai ngoai tinh
Tin đọc nhiều trong tháng
Uni 13-10-2016 - Huong dan thoi diem phat sinh thay doi DKT cua ho gia dinh, ca nhan
Uni 24-06-2013 - Huong dan su dung phieu xuat kho kiem van chuyen noi bo
Uni 07-08-2013 - Huong dan ke khai nop thue nha thau
Uni 05-11-2013 - Huong dan khau tru và quyet toan thue TNCN tu tien luong tien cong
Uni 09-07-2013 - Huong dan Luat sua doi, bo sung Luat thue TNDN
Uni 21-10-2013 - Huong dan xu phat vi pham hanh chinh thue
Uni 11-12-2012 - Quy dinh muc luong toi thieu vung
Uni 09-10-2013 - Huong dan ve gach cheo phan con trong tren hoa don
Uni 14-12-2012 - Sua doi, bo sung mot so dieu cua luat quan ly thue
Uni 02-05-2013 - Huong dan che do quan ly, su dung va trich khau hao tai san co dinh
© 2010 - 2015 Bản quyền thuộc về Công ty Kiểm toán Quốc tế Unistars