Trang chủ  >  Thư viện pháp luật  >  Thuế giá trị gia tăng  
CÔNG VĂN SỐ 2619/CTHN-TTHT VỀ XUẤT HÓA ĐƠN NĂM 2023 CHO DỊCH VỤ HOÀN THÀNH NĂM 2022
CÔNG VĂN SỐ 3987/CTBNI-TTHT VỀ ĐƠN VỊ TIỀN TỆ TRÊN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
CÔNG VĂN SỐ 3687/CTBNI-TTHT VỀ ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN
CÔNG VĂN SỐ 3603/CTBNI-TTHT VỀ THUẾ SUẤT GTGT VỚI DỊCH VỤ CUNG CẤP CHO DNCX THEO CHỈ ĐỊNH CỦA DN NƯỚC NGOÀI
CÔNG VĂN SỐ 53393/CTHN-TTHT VỀ KÊ KHAI THUẾ GTGT vãng lai
CÔNG VĂN SỐ 3423/CTBNI-TTHT VỀ THỜI ĐIỂM KÝ SỐ, CẤP MÃ TRÊN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
CÔNG VĂN SỐ 50626/CTHN-TTHT VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ GTGT
CÔNG VĂN SỐ 10078/CTHDU-TTHT VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ GTGT
CÔNG VĂN 49303/CTHN-TTHT VỀ KHẤU TRỪ VAT ĐẦU VÀO VÀ CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ ĐỐI VỚI PHÍ TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG
CÔNG VĂN SỐ 46742/CTHN-TTHT VỀ THUÊ SUẤT GTGT HOA HỒNG MÔI GIỚI
1  2  3  4  5  6  7  8  Trang cuối
Unistars on
Facebook Twitter Gplus RSS
Thông tin thị trường
Ngoại tệ
Mua CK Bán
Giá vàng
Tin mới đăng
Uni 30-01-2023 - Hoa don GTGT xuat nam 2023 cho dich vu hoan thanh nam 2022
Uni 09-01-2023 - Chinh sach thue tncn doi voi khoan ho tro sinh con
Uni 05-01-2023 - Chinh sach thue nha thau
Uni 26-12-2022 - Chinh sach thue TNCN nguoi nuoc ngoai
Uni 19-12-2022 - Don vi tien te tren hoa don dien tu
Uni 12-12-2022 - Chinh sach thue nha thau doi voi nuoc ngoai
Uni 08-12-2022 - Ke khai thue hoat dong chuyen nhuong bat dong san cua du an dau tu
Uni 1-12-2022 - Chinh sach thue doi voi hoat dong thanh ly tai san
Uni 28-11-2022 - Ve dieu chinh hoa don
Uni 24-11-2022 - Chinh sach thue thue TNDN doi voi lai tien gui ngan hang
Tin đọc nhiều trong tháng
Uni 13-10-2016 - Huong dan thoi diem phat sinh thay doi DKT cua ho gia dinh, ca nhan
Uni 07-08-2013 - Huong dan ke khai nop thue nha thau
Uni 24-06-2013 - Huong dan su dung phieu xuat kho kiem van chuyen noi bo
Uni 14-12-2012 - Sua doi, bo sung mot so dieu cua luat quan ly thue
Uni 21-10-2013 - Huong dan xu phat vi pham hanh chinh thue
Uni 02-05-2013 - Huong dan che do quan ly, su dung va trich khau hao tai san co dinh
Uni 05-11-2013 - Huong dan khau tru và quyet toan thue TNCN tu tien luong tien cong
Uni 09-07-2013 - Huong dan Luat sua doi, bo sung Luat thue TNDN
Uni 09-10-2013 - Huong dan ve gach cheo phan con trong tren hoa don
Uni 11-12-2012 - Quy dinh muc luong toi thieu vung
© 2010 - 2015 Bản quyền thuộc về Công ty Kiểm toán Quốc tế Unistars