Trang chủ  >  Thư viện pháp luật  >  Thuế giá trị gia tăng  
Công văn số 58897/CT-TTHT ngày 29 tháng 08 năm 2017 của cục thuế TP Hà Nội hướng dẫn hoạt động chuyển nhượng bất động sản của doanh nghiệp chế xuất
Công văn số 58965/CT-TTHT ngày 29 tháng 08 năm 2017 của cục thuế TP Hà Nội hướng dẫn lập hoá đơn đối với hoạt động chuyển nhượng vốn
Công văn số 3840/TCT-CS ngày 24 tháng 08 năm 2017 của tổng cục thuế hướng dẫn khấu trừ thuế GTGT đã nộp thay cho nhà thầu nước ngoài
Công văn số 51187/CT-TTHT ngày 31 tháng 07 năm 2017 của cục thuế TP Hà Nội hướng dẫn hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu có nguồn gốc nhập khẩu
Công văn số 3581/TCT-CS ngày 11 tháng 08 năm 2017 của tổng cục thuế hướng dẫn chính sách thuế góp vốn bằng tài sản
Công văn số 3541/TCT-KK ngày 09 tháng 08 năm 2017 của tổng cục thuế hướng dẫn xử lý nghĩa vụ thuế của chi nhánh chấm dứt hoạt động
Công văn số 3540/TCT-KK ngày 09 tháng 08 năm 2017 của tổng cục thuế hướng dẫn các hoạt động không phải nộp thuế GTGT vãng lai
Công văn số 3127/TCT-KK ngày 14 tháng 07 năm 2017 của tổng cục thuế hướng dẫn điều chỉnh hoá đơn ghi sai thuế suất
Công văn số 3235/TCT-CS ngày 20 tháng 07 năm 2017 của tổng cục thuế hướng dẫn chính sách thuế đối với hợp đồng hợp tác kinh doanh
Công văn số 2956/TCT-CS ngày 05 tháng 07 năm 2017 của tổng cục thuế hướng dẫn về thủ tục thuế khi thay đổi trụ sở
1  2  3  4  5  6  7  8  Trang cuối
Unistars on
Facebook Twitter Gplus RSS
Thông tin thị trường
Ngoại tệ
Mua CK Bán
Giá vàng
Tin mới đăng
Uni 21-09-2017 - Huong dan hoat dong chuyen nhuong BDS cua DNCX
Uni 18-09-2017 -Huong dan lap hoa don doi voi hoat dong chuyen nhuong von
Uni 14-09-2017 - Huong dan xac dinh GDLK voi cac ben co quan he lien ket
Uni 11-09-2017 - Huong dan thue nha thau doi voi hoat dong chuyen quyen su dung nhan hieu
Uni 07-09-2017 - Huong dan thue TNCN doi voi khoan chi the tam tru, visa, giay phep lao dong
Uni 04-09-2017 - Huong dan khau tru thue GTGT da nop thay cho nha thau nuoc ngoai
Uni 31-08-2017 - Huong dan hoan thue GTGT hang xuat khau co nguon goc nhap khau
Uni 28-08-2017 - Huong dan chinh sach thue gop von bang tai san
Uni 24-08-2017 - Huong dan thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN
Uni 21-08-2017 - Huong dan xu ly nghia vu thue cua chi nhanh cham dut hoat dong
Tin đọc nhiều trong tháng
Uni 24-06-2013 - Huong dan su dung phieu xuat kho kiem van chuyen noi bo
Uni 07-08-2013 - Huong dan ke khai nop thue nha thau
Uni 09-07-2013 - Huong dan Luat sua doi, bo sung Luat thue TNDN
Uni 05-11-2013 - Huong dan khau tru và quyet toan thue TNCN tu tien luong tien cong
Uni 11-12-2012 - Quy dinh muc luong toi thieu vung
Uni 09-10-2013 - Huong dan ve gach cheo phan con trong tren hoa don
Uni 14-12-2012 - Sua doi, bo sung mot so dieu cua luat quan ly thue
Uni 21-10-2013 - Huong dan xu phat vi pham hanh chinh thue
Uni 02-05-2013 - Huong dan che do quan ly, su dung va trich khau hao tai san co dinh
Uni 05-06-2012 - Thong tu huong dan thuc hien nghia vu thue ap dung doi voi to chuc, ca nhan nuoc ngoai kinh doanh tai viet nam hoac co thu nhap tai viet nam
© 2010 - 2015 Bản quyền thuộc về Công ty Kiểm toán Quốc tế Unistars