Trang chủ  >  Thư viện pháp luật  >  Thuế giá trị gia tăng  
CÔNG VĂN 35267/CTHN-TTHT VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ GTGT CỦA HOẠT ĐỘNG THU HỘ CƯỚC VẬN TẢI QUỐC TẾ
CÔNG VĂN 3184/CTBNI-TTHT VỀ KÊ KHAI, KHẤU TRỪ, HOÀN THUẾ GTGT HÀNG NHẬP KHẨU
CÔNG VĂN 3166/CTBNI-TTHT VỀ VIỆC SỬ DỤNG CHỮ TIẾNG VIỆT KHÔNG DẤU KHI LẬP HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ
CÔNG VĂN 7105/CTVPH-TTHT VỀ LẬP HÓA ĐƠN GTGT ĐỐI VỚI CÁC KHOẢN CHI PHÍ CHUNG CHO BÊN THUÊ NHÀ XƯỞNG
CÔNG VĂN 1884/CT-TTHT VỀ VIỆC HOÀN THUẾ GTGT
CÔNG VĂN 2921/CTQNG-TTHT VỀ VIỆC SỬ DỤNG HÓA ĐƠN TRONG THỜI GIAN BỊ CƯỠNG CHẾ
CÔNG VĂN 1738/CTHPH-TTHT THUẾ GTGT CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN
CÔNG VĂN 2003/CT-TTHT THUẾ GTGT CỦA PHÍ DỊCH VỤ PHỤC VỤ HÀNG HÓA TẠM NHẬP TÁI XUẤT
CÔNG VĂN 1681/CT-TTHT VỀ THUẾ SUẤT GTGT ĐỐI VỚI DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH HÀNG HÓA XUẤT KHẨU
CÔNG VĂN SỐ 1604/CT-TTHT VỀ VIỆC XUẤT HÓA ĐƠN KHI MƯỢN NGUYÊN VẬT LIỆU HÀNG HÓA
1  2  3  4  5  6  7  8  Trang cuối
Unistars on
Facebook Twitter Gplus RSS
Thông tin thị trường
Ngoại tệ
Mua CK Bán
Giá vàng
Tin mới đăng
Uni 25-10-2021 - Ve uu dai thue TNDN do covid19 nam 2021
Uni 21-10-2021 - Chinh sach thue nhung ngay phep chua nghi
Uni 18-10-2021 - Tam nop thue TNDN quy 3 nam 2021
Uni 14-10-2021 - Chinh sach thue ve chuong trinh khuyen mai
Uni 11-10-2021 - Chi phi ho tro phong chong covid19
Uni 07-10-2021 - Chinh sach thue GTGT cua hoat dong thu ho cuoc van tai quoc te
Uni 04-10-2021 - Uu dai thue TNDN doi voi du an san xuat san pham cong nghiep ho tro
Uni 30-09-2021 - Chinh sach thue nha thau viec thue TSCD
Uni 27-09-2021 - Ke khai khau tru hoan thue GTGT hang nhap khau
Uni 23-09-2021 - Thue TNCN doi voi thu nhap tu qua tang
Tin đọc nhiều trong tháng
Uni 13-10-2016 - Huong dan thoi diem phat sinh thay doi DKT cua ho gia dinh, ca nhan
Uni 07-08-2013 - Huong dan ke khai nop thue nha thau
Uni 24-06-2013 - Huong dan su dung phieu xuat kho kiem van chuyen noi bo
Uni 14-12-2012 - Sua doi, bo sung mot so dieu cua luat quan ly thue
Uni 21-10-2013 - Huong dan xu phat vi pham hanh chinh thue
Uni 02-05-2013 - Huong dan che do quan ly, su dung va trich khau hao tai san co dinh
Uni 09-07-2013 - Huong dan Luat sua doi, bo sung Luat thue TNDN
Uni 05-11-2013 - Huong dan khau tru và quyet toan thue TNCN tu tien luong tien cong
Uni 11-12-2012 - Quy dinh muc luong toi thieu vung
Uni 09-10-2013 - Huong dan ve gach cheo phan con trong tren hoa don
© 2010 - 2015 Bản quyền thuộc về Công ty Kiểm toán Quốc tế Unistars