Trang chủ  >  Thư viện pháp luật  >  Văn bản pháp luật khác  
CÔNG VĂN SỐ 7931/CT-TTHT NGÀY 03/12/2020 VỀ VIỆC CHI PHÍ CÁCH LY PHÒNG CHỐNG COVID -19
CÔNG VĂN SỐ 7684/CT-TTHT VỀ VIỆC THUẾ NHÀ THẦU
CÔNG VĂN SỐ 7532/CTHDU-TTHT VỀ VIỆC HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
CÔNG VĂN SỐ 4681/CT-TTHT NGÀY 04/11/2020 VỀ VIỆC SỬ DỤNG HÓA ĐƠN
CÔNG VĂN SỐ 7100/CT-TTHT NGÀY 02/11/2020 CỦA CỤC THUẾ TỈNH HẢI DƯƠNG VỀ VIỆC HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ XUẤT KHẨU
CÔNG VĂN SỐ 4457/CT-TTHTNNT NGÀY 28/10/2020 VỀ VIỆC LẬP HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHI XUẤT KHẨU
NGHỊ ĐỊNH 123/2020/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ
CÔNG VĂN SỐ 6550/CT-TTHT VỀ VIỆC CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI SẢN PHẨM LỖI HỎNG
CÔNG VĂN SỐ 3501/CT-TTHT VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN ĐÃ LẬP
CÔNG VĂN SỐ 5178/CT-TTHT VỀ VIỆC CHI HỖ TRỢ ĐẠI LÝ
1  2  3  4  5  6  7  8  Trang cuối
Unistars on
Facebook Twitter Gplus RSS
Thông tin thị trường
Ngoại tệ
Mua CK Bán
Giá vàng
Tin mới đăng
Uni 04-02-2021 - Chinh sach thue ve viec chinh sach thue thu nhap ca nhan
Uni 01-02-2021 - Chinh sach thue ve viec quyet toan thue thu nhap ca nhan
Uni 28-01-2021 - Chinh sach thue ve viec ke khai thue theo thang hay quy
Uni 25-01-2021 - Chinh sach thue ve viec chiet khau thuong mai theo san luong hoac doanh so
Uni 21-01-2021 - Chinh sach thue ve viec vay Cong ty me khong lai suat
Uni 18-01-2021 - Chinh sach thue ve viec trich khau hao tai san co dinh
Uni 13-01-2021 - Chinh sach thue ve viec lap hoa don doi voi khoan tien thanh toan cho NLĐ lam viec tai chi nhanh
Uni 11-01-2021 - Chinh sach thue ve viec hoat dong chuyen nhuong von cua to chuc nuoc ngoai
Uni 07-01-2021 - Chinh sach thue ve viec ke khai thue GTGT theo thang hay quy on dinh tron nam duong lich
Uni 04-01-2021 - Chinh sach thue ve viec chinh sach thue nha thau
Tin đọc nhiều trong tháng
Uni 13-10-2016 - Huong dan thoi diem phat sinh thay doi DKT cua ho gia dinh, ca nhan
Uni 07-08-2013 - Huong dan ke khai nop thue nha thau
Uni 24-06-2013 - Huong dan su dung phieu xuat kho kiem van chuyen noi bo
Uni 14-12-2012 - Sua doi, bo sung mot so dieu cua luat quan ly thue
Uni 21-10-2013 - Huong dan xu phat vi pham hanh chinh thue
Uni 05-11-2013 - Huong dan khau tru và quyet toan thue TNCN tu tien luong tien cong
Uni 09-07-2013 - Huong dan Luat sua doi, bo sung Luat thue TNDN
Uni 02-05-2013 - Huong dan che do quan ly, su dung va trich khau hao tai san co dinh
Uni 11-12-2012 - Quy dinh muc luong toi thieu vung
Uni 09-10-2013 - Huong dan ve gach cheo phan con trong tren hoa don
© 2010 - 2015 Bản quyền thuộc về Công ty Kiểm toán Quốc tế Unistars