Trang chủ  >  Thư viện pháp luật  >  Văn bản pháp luật khác  
CÔNG VĂN SỐ 78848/CT-TTHT NGÀY 16/10/2019 V/V CHI PHÍ HỖ TRỢ TỔ CHỨC ĐẢNG TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI
Công văn số 78142/CT-TTHT ngày 14/10/2019 về việc sử dụng hóa đơn điện tử như sau:
THÔNG TƯ SỐ 68/2019/TT-BTC NGÀY 30/09/2019 HƯỚNG DẪN VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHI BÁN HÀNG HÓA, CUNG CẤP DỊCH VỤ
CÔNG VĂN SỐ 2254/CT-TTHT NGÀY 02/10/2019 VỀ VIỆC THUẾ SUẤT THUẾ GTGT ĐỐI VỚI VIỆC MUA CĂN HỘ CỦA DNCX
CÔNG VĂN SỐ 19305/CT-TTHT NGÀY 25/9/2019 VỀ VIỆC HÓA ĐƠN DNCX BÁN PHẾ LIỆU VÀO NỘI ĐỊA
CÔNG VĂN SỐ 2072/CT-TTHT NGÀY 20/9/2019 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN GHI SAI ĐƠN GIÁ
CÔNG VĂN SỐ 5513/CT-TTHT NGÀY 23/9/2019 CỦA CỤC THUẾ TỈNH HẢI DƯƠNG VỀ VIỆC XỬ LÝ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ ĐÃ LẬP
CÔNG VĂN SỐ 3302/TCT-KK NGÀY 20/8/2019 VỀ VIỆC KÊ KHAI LỆ PHÍ MÔN BÀI ĐỐI VỚI ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH KHÁC TỈNH VỚI TRỤ SỞ CHÍNH CỦA ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN
CÔNG VĂN SỐ 5198/CT-TTHT NGÀY 06/9/2019 CỦA CỤC THUẾ TỈNH HẢI DƯƠNG VỀ VIỆC MUA CHUNG CƯ PHỤ VỤ NGƯỜI LAO ĐỘNG
CÔNG VĂN SỐ 8852/CT-TTHT NGÀY 03/06/2019 CỦA CỤC THUẾ TỈNH BÌNH DƯƠNG VỀ THUẾ TNCN CỦA HOA HỒNG BÁN HÀNG
1  2  3  4  5  6  7  8  Trang cuối
Unistars on
Facebook Twitter Gplus RSS
Thông tin thị trường
Ngoại tệ
Mua CK Bán
Giá vàng
Tin mới đăng
Uni 14-11-2019 - Chinh sach thue ve hoa don dien tu truong hop xuat khau hang hoa, dich vu
Uni 11-11-2019 - Chinh sach thue ve chinh sach ban hang co chiet khau, khuyen mai
Uni 07-11-2019 - Chinh sach thue nha thau
Uni 04-11-2019 - Chinh sach thue ve thue suat ban hang
Uni 31-10-2019 - Chinh sach thue ve chi phi ton that do hoa hoan
Uni 28-10-2019 - Chinh sach thue ve hoa don dien tu
Uni 24-10-2019 - Chinh sach thue ve chi phi ho tro to chuc chinh tri xa hoi
Uni 21-10-2019 - Chinh sach thue ve hoa don dien tu
Uni 17-10-2019 - Chinh sach thue ve chuyen doi doanh nghiep che xuat
Uni 14-10-2019 - Chinh sach thue ve hoa don dien tu
Tin đọc nhiều trong tháng
Uni 13-10-2016 - Huong dan thoi diem phat sinh thay doi DKT cua ho gia dinh, ca nhan
Uni 24-06-2013 - Huong dan su dung phieu xuat kho kiem van chuyen noi bo
Uni 07-08-2013 - Huong dan ke khai nop thue nha thau
Uni 14-12-2012 - Sua doi, bo sung mot so dieu cua luat quan ly thue
Uni 21-10-2013 - Huong dan xu phat vi pham hanh chinh thue
Uni 05-11-2013 - Huong dan khau tru và quyet toan thue TNCN tu tien luong tien cong
Uni 09-07-2013 - Huong dan Luat sua doi, bo sung Luat thue TNDN
Uni 02-05-2013 - Huong dan che do quan ly, su dung va trich khau hao tai san co dinh
Uni 11-12-2012 - Quy dinh muc luong toi thieu vung
Uni 09-10-2013 - Huong dan ve gach cheo phan con trong tren hoa don
© 2010 - 2015 Bản quyền thuộc về Công ty Kiểm toán Quốc tế Unistars