Trang chủ  >  Thư viện pháp luật  >  Văn bản pháp luật khác  
Công văn số 3966/CT-TTHT ngày 24 tháng 01 năm 2018 của cục thuế TP Hà Nội hướng dẫn chi phí lãi vay của doanh nghiệp có giao dịch liên kết
Công văn số 83301/CT-TTHT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của cục thuế TP Hà Nội hướng dẫn miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết
Công văn số 4657/TCT-KK ngày 11 tháng 10 năm 2017 của tổng cục thuế hướng dẫn chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng xuất khẩu
Công văn số 4107/TCT-KK ngày 12 tháng 09 năm 2017 của tổng cục thuế hướng dẫn khai thuế đối với doanh nghiệp chế xuất
Công văn số 58894/CT-TTHT ngày 29 tháng 08 năm 2017 của cục thuế TP. Hà Nội hướng dẫn xác định giao dịch liên kết đối với các bên có mối quan hệ liên kết
Công văn số 1734/BHXH-QLT ngày 16 tháng 08 năm 2017 của bảo hiểm xã hội TP.HCM hướng dẫn thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ - BNN
Công văn số 2476/TCT-CS ngày 07 tháng 06 năm 2017 của tổng cục thuế hướng dẫn sử dụng hoá đơn đối với hoạt động xuất khẩu tại chỗ
Công văn số 2145/TCT-TNCN ngày 23 tháng 05 năm 2017 của tổng cục thuế hướng dẫn giảm trừ vào TNCT khoản đóng góp hội khuyến học
Công văn số 2101/TCT-HTQT ngày 19 tháng 05 năm 2017 của tổng cục thuế hướng dẫn thủ tục miễn thuế theo điều ước quốc tế
Công văn số 1966/TCT-CS ngày 15 tháng 05 năm 2017 của tổng cục thuế hướng dẫn rút ngắn thời gian mua hoá đơn cho doanh nghiệp
1  2  3  4  5  6  7  8  Trang cuối
Unistars on
Facebook Twitter Gplus RSS
Thông tin thị trường
Ngoại tệ
Mua CK Bán
Giá vàng
Tin mới đăng
Uni 01-03-2018 - Huong dan uy quyen quyet toan thue TNCN va hoan thue TNCN
Uni 26-02-2018 - Huong dan quyet toan thue TNCN tap trung
Uni 08-02-2017 - Huong dan thue GTGT doi vơi dich vu cung cap cho to chuc o nuoc ngoai
Uni 05-02-2018 - Huong dan xac dinh thu nhap lam can cu quy doi va so thue da nop o NN
Uni 01-02-2018 - Huong dan ve chung tu khau tru thue TNCN
Uni 26-01-2018 - Huong dan chi phi lai vay cua DN co GDLK
Uni 18-01-2018 - Huong dan mien lap ho so xac dinh gia giao dich lien ket
Uni 15-01-2018 - Diem moi nghi dinh 146/2017/ND-CP
Uni 04-01-2018 - Huong dan thue TNDN doi voi chi phi trich truoc
Uni 28-12-2017 - Huong dan trich truoc chi phi lai vay
Tin đọc nhiều trong tháng
Uni 13-10-2016 - Huong dan thoi diem phat sinh thay doi DKT cua ho gia dinh, ca nhan
Uni 24-06-2013 - Huong dan su dung phieu xuat kho kiem van chuyen noi bo
Uni 07-08-2013 - Huong dan ke khai nop thue nha thau
Uni 09-07-2013 - Huong dan Luat sua doi, bo sung Luat thue TNDN
Uni 05-11-2013 - Huong dan khau tru và quyet toan thue TNCN tu tien luong tien cong
Uni 11-12-2012 - Quy dinh muc luong toi thieu vung
Uni 21-10-2013 - Huong dan xu phat vi pham hanh chinh thue
Uni 09-10-2013 - Huong dan ve gach cheo phan con trong tren hoa don
Uni 14-12-2012 - Sua doi, bo sung mot so dieu cua luat quan ly thue
Uni 02-05-2013 - Huong dan che do quan ly, su dung va trich khau hao tai san co dinh
© 2010 - 2015 Bản quyền thuộc về Công ty Kiểm toán Quốc tế Unistars