Trang chủ  >  Thư viện pháp luật  >  Văn bản pháp luật khác  
Công văn số 1355/TCT-KK ngày 18 tháng 04 năm 2018 của tổng cục thuế hướng dẫn kê khai, nộp thuế đối với hoạt động kinh doanh bất động sản
Công văn số 12423/CT-TTHT ngày 29 tháng 03 năm 2018 của cục thuế TP Hà Nội hướng dẫn chi phí trả hộ và điều kiện ghi nhận
Công văn số 167061/CT-TTHT ngày 10 tháng 04 năm 2018 của cục thuế TP Hà Nội hướng dẫn chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản nợ phải trả và chi phí mua hàng trả chậm
Công văn số 1064/TCT-KK ngày 29 tháng 03 năm 2018 của tổng cục thuế hướng dẫn chính sách thuế khi sáp nhập doanh nghiệp - chấm dứt hoạt động chi nhánh
Công văn số 1064/TCT-KK ngày 29 tháng 03 năm 2018 của tổng cục thuế hướng dẫn chính sách thuế khi tách doanh nghiệp
Công văn số 673/TCT-CS ngày 27 tháng 02 năm 2018 của tổng cục thuế hướng dẫn chuyển đổi hoá đơn điện tử sang hoá đơn giấy
Công văn số 3966/CT-TTHT ngày 24 tháng 01 năm 2018 của cục thuế TP Hà Nội hướng dẫn chi phí lãi vay của doanh nghiệp có giao dịch liên kết
Công văn số 83301/CT-TTHT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của cục thuế TP Hà Nội hướng dẫn miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết
Công văn số 4657/TCT-KK ngày 11 tháng 10 năm 2017 của tổng cục thuế hướng dẫn chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng xuất khẩu
Công văn số 4107/TCT-KK ngày 12 tháng 09 năm 2017 của tổng cục thuế hướng dẫn khai thuế đối với doanh nghiệp chế xuất
1  2  3  4  5  6  7  8  Trang cuối
Unistars on
Facebook Twitter Gplus RSS
Thông tin thị trường
Ngoại tệ
Mua CK Bán
Giá vàng
Tin mới đăng
Uni 18-06-2018 - Huong dan ke khai, nop thue doi voi hoat dong kinh doanh BDS
Uni 14-06-2018 - Huong dan thuc hien hoa don dien tu
Uni 11-06-2018 - Huong dan cong thuc tinh thue TNCN va phan bo thue TNCN da nop o nuoc ngoai
Uni 07-06-2018 - Huong dan chinh sach thue doi voi chi phi quang cao Google, Facebook
Uni 04-06-2018 - Huong dan hoan thue GTGT hang nhap khau roi xuat khau giai doan 01/07/2016 - 01/02/2018
Uni 31-05-2018 - Huong dan hoa don sai MST hoac ngay, thang, nam phat hanh
Uni 28-05-2018 - Huong dan chi phi tra ho va dieu kien ghi nhan
Uni 17-05-2018 - Huong dan thue nha thau khi mua may moc co kem dich vu
Uni 14-05-2018 - Huong dan chenh lech ty gia va mua hang tra cham
Uni 10-05-2018 - Huong dan ve thue GTGT hoat dong xay dung vang lai ngoai tinh
Tin đọc nhiều trong tháng
Uni 13-10-2016 - Huong dan thoi diem phat sinh thay doi DKT cua ho gia dinh, ca nhan
Uni 24-06-2013 - Huong dan su dung phieu xuat kho kiem van chuyen noi bo
Uni 07-08-2013 - Huong dan ke khai nop thue nha thau
Uni 05-11-2013 - Huong dan khau tru và quyet toan thue TNCN tu tien luong tien cong
Uni 09-07-2013 - Huong dan Luat sua doi, bo sung Luat thue TNDN
Uni 21-10-2013 - Huong dan xu phat vi pham hanh chinh thue
Uni 11-12-2012 - Quy dinh muc luong toi thieu vung
Uni 09-10-2013 - Huong dan ve gach cheo phan con trong tren hoa don
Uni 14-12-2012 - Sua doi, bo sung mot so dieu cua luat quan ly thue
Uni 02-05-2013 - Huong dan che do quan ly, su dung va trich khau hao tai san co dinh
© 2010 - 2015 Bản quyền thuộc về Công ty Kiểm toán Quốc tế Unistars