Trang chủ  >  Thư viện pháp luật  >  Văn bản pháp luật khác  
Công văn số 58894/CT-TTHT ngày 29 tháng 08 năm 2017 của cục thuế TP. Hà Nội hướng dẫn xác định giao dịch liên kết đối với các bên có mối quan hệ liên kết
Công văn số 1734/BHXH-QLT ngày 16 tháng 08 năm 2017 của bảo hiểm xã hội TP.HCM hướng dẫn thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ - BNN
Công văn số 2476/TCT-CS ngày 07 tháng 06 năm 2017 của tổng cục thuế hướng dẫn sử dụng hoá đơn đối với hoạt động xuất khẩu tại chỗ
Công văn số 2145/TCT-TNCN ngày 23 tháng 05 năm 2017 của tổng cục thuế hướng dẫn giảm trừ vào TNCT khoản đóng góp hội khuyến học
Công văn số 2101/TCT-HTQT ngày 19 tháng 05 năm 2017 của tổng cục thuế hướng dẫn thủ tục miễn thuế theo điều ước quốc tế
Công văn số 1966/TCT-CS ngày 15 tháng 05 năm 2017 của tổng cục thuế hướng dẫn rút ngắn thời gian mua hoá đơn cho doanh nghiệp
Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 04 năm 2017 của chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Công văn số 834/TCT-DNL ngày 14 tháng 03 năm 2017 của tổng cục thuế hướng dẫn chính sách thuế đối với hàng cho, biếu, tặng từ quỹ phúc lợi
Công văn số 658/TCT-CS ngày 28 tháng 02 năm 2017 của tổng cục thuế hướng dẫn lệ phí môn bài đối với văn phòng đại diện
Công văn số 1200/BTC-TCT ngày 24 tháng 01 năm 2017 của Bộ tài chính hướng dẫn nghĩa vụ thuế văn phòng đại diện nước ngoài
1  2  3  4  5  6  7  8  Trang cuối
Unistars on
Facebook Twitter Gplus RSS
Thông tin thị trường
Ngoại tệ
Mua CK Bán
Giá vàng
Tin mới đăng
Uni 21-09-2017 - Huong dan hoat dong chuyen nhuong BDS cua DNCX
Uni 18-09-2017 -Huong dan lap hoa don doi voi hoat dong chuyen nhuong von
Uni 14-09-2017 - Huong dan xac dinh GDLK voi cac ben co quan he lien ket
Uni 11-09-2017 - Huong dan thue nha thau doi voi hoat dong chuyen quyen su dung nhan hieu
Uni 07-09-2017 - Huong dan thue TNCN doi voi khoan chi the tam tru, visa, giay phep lao dong
Uni 04-09-2017 - Huong dan khau tru thue GTGT da nop thay cho nha thau nuoc ngoai
Uni 31-08-2017 - Huong dan hoan thue GTGT hang xuat khau co nguon goc nhap khau
Uni 28-08-2017 - Huong dan chinh sach thue gop von bang tai san
Uni 24-08-2017 - Huong dan thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN
Uni 21-08-2017 - Huong dan xu ly nghia vu thue cua chi nhanh cham dut hoat dong
Tin đọc nhiều trong tháng
Uni 24-06-2013 - Huong dan su dung phieu xuat kho kiem van chuyen noi bo
Uni 07-08-2013 - Huong dan ke khai nop thue nha thau
Uni 09-07-2013 - Huong dan Luat sua doi, bo sung Luat thue TNDN
Uni 05-11-2013 - Huong dan khau tru và quyet toan thue TNCN tu tien luong tien cong
Uni 11-12-2012 - Quy dinh muc luong toi thieu vung
Uni 09-10-2013 - Huong dan ve gach cheo phan con trong tren hoa don
Uni 14-12-2012 - Sua doi, bo sung mot so dieu cua luat quan ly thue
Uni 21-10-2013 - Huong dan xu phat vi pham hanh chinh thue
Uni 02-05-2013 - Huong dan che do quan ly, su dung va trich khau hao tai san co dinh
Uni 05-06-2012 - Thong tu huong dan thuc hien nghia vu thue ap dung doi voi to chuc, ca nhan nuoc ngoai kinh doanh tai viet nam hoac co thu nhap tai viet nam
© 2010 - 2015 Bản quyền thuộc về Công ty Kiểm toán Quốc tế Unistars