Luật quản lý thuế RSS     
CÔNG VĂN 4110/TCT-DNNCN VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ CHI PHÍ LIÊN QUAN ĐẾN COVID - 19
CÔNG VĂN SỐ 29592/CTHN-KK VỀ VIỆC NỘP HỒ SƠ KHAI THUẾ TRONG THỜI GIAN THỰC HIỆN CHỈ THỊ 17/CT-UBND
CÔNG VĂN 3743/CTHDU - TTHT VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI KHOẢN CHI TRẢ VẬN CHUYỂN HÀNH LÝ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI VỀ NƯỚC
Uni 20-05-2021 - Chinh sach thue ve khoan tien ho tro cua cong ty me
Uni 13-05-2021 - Chinh sach thue ve chi phi bao lanh khoan vay
Uni 01-04-2021 - Chinh sach thue ve viec phan bo chi phi sua chua TSCĐ di thue
Uni 28-01-2021 - Chinh sach thue ve viec ke khai thue theo thang hay quy
Uni 25-01-2021 - Chinh sach thue ve viec chiet khau thuong mai theo san luong hoac doanh so
Uni 21-01-2021 - Chinh sach thue ve viec vay Cong ty me khong lai suat
Uni 18-01-2021 - Chinh sach thue ve viec trich khau hao tai san co dinh
Xử phạt vi phạm pháp luật về thuế, kế toán RSS     
Công văn số 14475/BTC-TCHQ ngày 26 tháng 10 năm 2017 của bộ tài chính hướng dẫn xử lý thuế đối với phế liệu, phế phẩm, nguyên liệu vật tư dư thừa của HĐGC
Thông tư số 176/2016/TT_BTC ngày 31 tháng 10 năm 2016 của bộ tài chính sửa đổi, bổ sung thông tư số 10/2014/TT-BTC về xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn
Công văn số 2955/TCT-CS ngày 01 tháng 07 năm 2016 của tổng cục thuế hướng dẫn xử phạt mất phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ
Uni 26-10-2015 - Huong dan xu phat vi pham hanh chinh trong linh vuc lao dong, bao hiem
Uni 31-08-2015 - Huong dan xu phat viec mat hoa don theo bang ke ban le
Uni 25-05-2015 - Huong dan xu phat khong dang ky thong tin tai khoan ngan hang
Uni 17-04-2015 - Huong dan xu phat nop muon bao cao su dung hoa don
Uni 28-04-2014- Huong dan xu phat doi voi hanh vi lap hoa don khong dung thoi diem
Uni 21-10-2013 - Huong dan xu phat vi pham hanh chinh thue
Uni 30-09-2013 - Huong dan ve xu phat vi pham hanh chinh trong linh vuc quan ly gia. phi, le phi, hoa don
Thuế thu nhập cá nhân RSS     
CÔNG VĂN SỐ 1608/CTHYE – TTHT chính sách thuế TNCN với người lao động nước ngoài
CÔNG VĂN SỐ 13510-CTHN/TTHT VỀ THUẾ TNCN KHOẢN TRỢ CẤP MẤT VIỆC
CÔNG VĂN SỐ 3469/CTHN-TTHT VỀ THUẾ TNCN ĐỐI VỚI QUÀ TẶNG VÀ THƯỞNG CHO NHÂN VIÊN
Uni 09-01-2023 - Chinh sach thue tncn doi voi khoan ho tro sinh con
Uni 26-12-2022 - Chinh sach thue TNCN nguoi nuoc ngoai
Uni 18-07-2022 - Ve chinh sach thue TNCN doi voi ca nhan khong cu tru
Uni 16-06-2022 - Ve quyet toan thue TNCN
Uni 26-5-2022 - Ve chinh sach thue TNCN qua tang la hien vat cho cong nhan vien
Uni 10-03-2022 - Ve chinh sach thue TNCN
Uni 28-02-2022 - Ve chinh sach thue nha thau
Thuế giá trị gia tăng RSS     
CÔNG VĂN SỐ 1779/CTHYE – TTHT VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ GTGT NHƯ SAU:
CÔNG VĂN SỐ 1332/CTBNI-TTHT VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ GTGT NHƯ SAU:
CÔNG VĂN SỐ 27085/CTHN-TTHT VỀ XUẤT HÓA ĐƠN GTGT HÀNG TẠM NHẬP, TÁI XUẤT
Uni 24-4-2023 - Ke khai mau 05/GTGT
Uni 10-04-2023 - Lap hoa don GTGT doi voi hoat dong chuyen nhuong von gop
Uni 06-04-2023 - Thue suat GTGT voi dich vu cung cap cho DNCX
Uni 09-02-2023 - Thue GTGT voi hang hoa cho, bieu tang
Uni 30-01-2023 - Hoa don GTGT xuat nam 2023 cho dich vu hoan thanh nam 2022
Uni 19-12-2022 - Don vi tien te tren hoa don dien tu
Uni 28-11-2022 - Ve dieu chinh hoa don
Thuế thu nhập doanh nghiệp RSS     
CÔNG VĂN SỐ 1783/CTBNI-TTHT VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ TNDN
CÔNG VĂN SỐ 57306/CTHN-TTHT VÈ CHINH SÁCH THUẾ TNDN ĐỐI VỚI LÃI TIỀN GỬI NGÂN HÀNG
OFFICIAL LETTER 39624/CTHN-TTHT ABOUT CIT OF CAPITAL TRANSFER
Uni 15-08-2022 - Thue TNDN hoat dong chuyen nhuong von
Uni 20-06-2022 - Chinh sach thue ve chi phi duoc tru doi voi khoan tien hoc phi cho con nguoi lao dong
Uni 23-05-2022 - Chinh sach thue TNDN
Uni 14-04-2022 - Ve chinh sach thue TNDN
Uni 14-03-2022 - Ve ke khai thue TNDN doi voi don vi phu thuoc
Uni 20-01-2022 - Ke khai va phan bo so thue TNDN doi voi nha may san xuat khac tinh huong uu dai thue TNDN
Uni 11-11-2021 - Uu dai thue TNDN khi bo sung nganh nghe kinh doanh
Thuế nhà thầu RSS     
CÔNG VĂN SỐ 1424/CTBNI-TTHT VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI:
CÔNG VĂN SỐ 4248/CTBNI-TTHT VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ NHÀ THẦU
CÔNG VĂN 59940/CTHN-TTHT CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI
Uni 01-08-2022 - Chinh sach thue nha thau
Uni 25-7-2022 - Ve chinh sach thue nha thau
Uni 14-07-2022 - Ve ke khai thue nha thau
Uni 24-03-2022 - Ve chinh sach thue nha thau
Uni 24-02-2022 - Ve chinh sach thue nha thau doi voi khoan dich vu bao thanh toan quoc te
Uni 03-01-2022 - Về chính sách thuế nhà thầu đối với hoa hồng môi giới
Uni 27-12-2021 - Thue nha thau doi voi chi phi bao lanh khoan vay
Văn bản pháp luật khác RSS     
CÔNG VĂN SỐ 5805/CTHDU – TTHT VỀ NỘP BÁO CÁO KIỂM TOÁN
CÔNG VĂN SỐ 57838/CTHN-TTHT KÊ KHAI THUẾ HOẠT ĐỘNG CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ
CÔNG VĂN SỐ 57837/CTHN-TTHT VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG THANH LÝ TÀI SẢN
Uni 3-11-2022 - Chinh sach thue doi voi hoat dong thuong mai cua DNCX
Uni 13-10-2022 -Doanh nghiep che xuat ban san pham san xuat ra cho doanh nghiep noi dia
Uni 26-09-2022 - Chi phi truoc thanh lap doanh nghiep
Uni 15-09-2022 - Ve ke khai thue hoat dong quang cao tren Facebook
Uni 12-09-2022 - Phieu xuat kho kiem van chuyen noi bo
Uni 11-07-2022 - Chi phi duoc tru
Uni 04-07-2022 - Ve hiep dinh tranh danh thue 2 lan
Unistars on
Facebook Twitter Gplus RSS
Thông tin thị trường
Ngoại tệ
Mua CK Bán
Giá vàng
Tin mới đăng
Uni 01-06-2023 - Ve chinh sach thue TNDN
Uni 29-05-2023 - Chinh sach thue TNCN voi nguoi lao dong nuoc ngoai
Uni 15-05-2023 - Nop bao cao kiem toan
Uni 11-05-2023 - Chinh sach thue GTGT
Uni 08-05-2023 - Chinh sach thue GTGT
Uni 04-05-2023 - Chinh sach thue nha thau nuoc ngoai
Uni 27-04-2023 - Xuat hoa don GTGT hang tam nhap tai xuat
Uni 24-4-2023 - Ke khai mau 05/GTGT
Uni 10-04-2023 - Lap hoa don GTGT doi voi hoat dong chuyen nhuong von gop
Uni 06-04-2023 - Thue suat GTGT voi dich vu cung cap cho DNCX
Tin đọc nhiều trong tháng
Uni 13-10-2016 - Huong dan thoi diem phat sinh thay doi DKT cua ho gia dinh, ca nhan
Uni 07-08-2013 - Huong dan ke khai nop thue nha thau
Uni 24-06-2013 - Huong dan su dung phieu xuat kho kiem van chuyen noi bo
Uni 14-12-2012 - Sua doi, bo sung mot so dieu cua luat quan ly thue
Uni 21-10-2013 - Huong dan xu phat vi pham hanh chinh thue
Uni 02-05-2013 - Huong dan che do quan ly, su dung va trich khau hao tai san co dinh
Uni 05-11-2013 - Huong dan khau tru và quyet toan thue TNCN tu tien luong tien cong
Uni 09-07-2013 - Huong dan Luat sua doi, bo sung Luat thue TNDN
Uni 09-10-2013 - Huong dan ve gach cheo phan con trong tren hoa don
Uni 11-12-2012 - Quy dinh muc luong toi thieu vung
© 2010 - 2015 Bản quyền thuộc về Công ty Kiểm toán Quốc tế Unistars