Luật quản lý thuế RSS     
CÔNG VĂN 4110/TCT-DNNCN VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ CHI PHÍ LIÊN QUAN ĐẾN COVID - 19
CÔNG VĂN SỐ 29592/CTHN-KK VỀ VIỆC NỘP HỒ SƠ KHAI THUẾ TRONG THỜI GIAN THỰC HIỆN CHỈ THỊ 17/CT-UBND
CÔNG VĂN 3743/CTHDU - TTHT VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI KHOẢN CHI TRẢ VẬN CHUYỂN HÀNH LÝ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI VỀ NƯỚC
Uni 20-05-2021 - Chinh sach thue ve khoan tien ho tro cua cong ty me
Uni 13-05-2021 - Chinh sach thue ve chi phi bao lanh khoan vay
Uni 01-04-2021 - Chinh sach thue ve viec phan bo chi phi sua chua TSCĐ di thue
Uni 28-01-2021 - Chinh sach thue ve viec ke khai thue theo thang hay quy
Uni 25-01-2021 - Chinh sach thue ve viec chiet khau thuong mai theo san luong hoac doanh so
Uni 21-01-2021 - Chinh sach thue ve viec vay Cong ty me khong lai suat
Uni 18-01-2021 - Chinh sach thue ve viec trich khau hao tai san co dinh
Xử phạt vi phạm pháp luật về thuế, kế toán RSS     
Công văn số 14475/BTC-TCHQ ngày 26 tháng 10 năm 2017 của bộ tài chính hướng dẫn xử lý thuế đối với phế liệu, phế phẩm, nguyên liệu vật tư dư thừa của HĐGC
Thông tư số 176/2016/TT_BTC ngày 31 tháng 10 năm 2016 của bộ tài chính sửa đổi, bổ sung thông tư số 10/2014/TT-BTC về xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn
Công văn số 2955/TCT-CS ngày 01 tháng 07 năm 2016 của tổng cục thuế hướng dẫn xử phạt mất phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ
Uni 26-10-2015 - Huong dan xu phat vi pham hanh chinh trong linh vuc lao dong, bao hiem
Uni 31-08-2015 - Huong dan xu phat viec mat hoa don theo bang ke ban le
Uni 25-05-2015 - Huong dan xu phat khong dang ky thong tin tai khoan ngan hang
Uni 17-04-2015 - Huong dan xu phat nop muon bao cao su dung hoa don
Uni 28-04-2014- Huong dan xu phat doi voi hanh vi lap hoa don khong dung thoi diem
Uni 21-10-2013 - Huong dan xu phat vi pham hanh chinh thue
Uni 30-09-2013 - Huong dan ve xu phat vi pham hanh chinh trong linh vuc quan ly gia. phi, le phi, hoa don
Thuế thu nhập cá nhân RSS     
CÔNG VĂN SỐ 53673/CTHN-THTH VỀ THU NHẬP CHỊU THUẾ TNCN ĐỐI VỚI KHOẢN HỖ TRỢ SINH CON
CÔNG VĂN SỐ 62543/CTHN-TTHT VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ TNCN ĐỐI VỚI CHUYÊN GIA NƯỚC NGOÀI
CÔNG VĂN SỐ 32313/CTHN-TTHT VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ TNCN ĐỐI VỚI CÁ NHÂN KHÔNG CƯ TRÚ
Uni 16-06-2022 - Ve quyet toan thue TNCN
Uni 26-5-2022 - Ve chinh sach thue TNCN qua tang la hien vat cho cong nhan vien
Uni 10-03-2022 - Ve chinh sach thue TNCN
Uni 28-02-2022 - Ve chinh sach thue nha thau
Uni 21-02-2022 - Ve phan bo thue TNCN khac tinh
Uni 16-12-2021 - Thue TNCN doi voi khoan ho tro phong chong Covid19
Uni 02-12-2021 - Ve chinh sach thue TNCN doi voi khoan chi tra chi phi lam the tam tru, thi thuc cho nguoi lao dong
Thuế giá trị gia tăng RSS     
CÔNG VĂN SỐ 2619/CTHN-TTHT VỀ XUẤT HÓA ĐƠN NĂM 2023 CHO DỊCH VỤ HOÀN THÀNH NĂM 2022
CÔNG VĂN SỐ 3987/CTBNI-TTHT VỀ ĐƠN VỊ TIỀN TỆ TRÊN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
CÔNG VĂN SỐ 3687/CTBNI-TTHT VỀ ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN
Uni 17-11-2022 - Thue suat gtgt voi dich vu cung cap cho DNCX theo chi dinh cua DN nuoc ngoai
Uni 14-11-2022 - Ve ke khai thue GTGT vang lai
Uni 31-10-2022 - Thoi diem ky so va cap ma tren hoa don dien tu
Uni 27-10-2022 - Ve chinh sach thue GTGT
Uni 24-10-2022 - Chinh sach thue GTGT
Uni 17-10-2022 - Khau tru VAT dau vao va chi phi duoc tru doi voi phi tuyen dung lao dong
Uni 06-10-2022 - Ve thue suat GTGT hoa hong moi gioi
Thuế thu nhập doanh nghiệp RSS     
CÔNG VĂN SỐ 57306/CTHN-TTHT VÈ CHINH SÁCH THUẾ TNDN ĐỐI VỚI LÃI TIỀN GỬI NGÂN HÀNG
OFFICIAL LETTER 39624/CTHN-TTHT ABOUT CIT OF CAPITAL TRANSFER
CÔNG VĂN 39624/CTHN-TTHT VỀ THUẾ TNDN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN
Uni 20-06-2022 - Chinh sach thue ve chi phi duoc tru doi voi khoan tien hoc phi cho con nguoi lao dong
Uni 23-05-2022 - Chinh sach thue TNDN
Uni 14-04-2022 - Ve chinh sach thue TNDN
Uni 14-03-2022 - Ve ke khai thue TNDN doi voi don vi phu thuoc
Uni 20-01-2022 - Ke khai va phan bo so thue TNDN doi voi nha may san xuat khac tinh huong uu dai thue TNDN
Uni 11-11-2021 - Uu dai thue TNDN khi bo sung nganh nghe kinh doanh
Uni 04-11-2021 - Uu dai thue voi du an dau tu moi co su dunng mot phan may moc cua du an dau tu cu
Thuế nhà thầu RSS     
CÔNG VĂN SỐ 4248/CTBNI-TTHT VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ NHÀ THẦU
CÔNG VĂN 59940/CTHN-TTHT CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI
CÔNG VĂN SỐ 2191/CTBNI-TTHT VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI CHI PHÍ BỒI THƯỜNG HÀNG LỖI HỎNG
Uni 25-7-2022 - Ve chinh sach thue nha thau
Uni 14-07-2022 - Ve ke khai thue nha thau
Uni 24-03-2022 - Ve chinh sach thue nha thau
Uni 24-02-2022 - Ve chinh sach thue nha thau doi voi khoan dich vu bao thanh toan quoc te
Uni 03-01-2022 - Về chính sách thuế nhà thầu đối với hoa hồng môi giới
Uni 27-12-2021 - Thue nha thau doi voi chi phi bao lanh khoan vay
Uni 20 -12-2021 - Ve chinh sach thue nha thau
Văn bản pháp luật khác RSS     
CÔNG VĂN SỐ 57838/CTHN-TTHT KÊ KHAI THUẾ HOẠT ĐỘNG CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ
CÔNG VĂN SỐ 57837/CTHN-TTHT VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG THANH LÝ TÀI SẢN
CÔNG VĂN SỐ 9690/CTHDU-TTHT CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI CỦA DNCX
Uni 13-10-2022 -Doanh nghiep che xuat ban san pham san xuat ra cho doanh nghiep noi dia
Uni 26-09-2022 - Chi phi truoc thanh lap doanh nghiep
Uni 15-09-2022 - Ve ke khai thue hoat dong quang cao tren Facebook
Uni 12-09-2022 - Phieu xuat kho kiem van chuyen noi bo
Uni 11-07-2022 - Chi phi duoc tru
Uni 04-07-2022 - Ve hiep dinh tranh danh thue 2 lan
Uni 13-06-2022 - Chinh sach thue
Unistars on
Facebook Twitter Gplus RSS
Thông tin thị trường
Ngoại tệ
Mua CK Bán
Giá vàng
Tin mới đăng
Uni 30-01-2023 - Hoa don GTGT xuat nam 2023 cho dich vu hoan thanh nam 2022
Uni 09-01-2023 - Chinh sach thue tncn doi voi khoan ho tro sinh con
Uni 05-01-2023 - Chinh sach thue nha thau
Uni 26-12-2022 - Chinh sach thue TNCN nguoi nuoc ngoai
Uni 19-12-2022 - Don vi tien te tren hoa don dien tu
Uni 12-12-2022 - Chinh sach thue nha thau doi voi nuoc ngoai
Uni 08-12-2022 - Ke khai thue hoat dong chuyen nhuong bat dong san cua du an dau tu
Uni 1-12-2022 - Chinh sach thue doi voi hoat dong thanh ly tai san
Uni 28-11-2022 - Ve dieu chinh hoa don
Uni 24-11-2022 - Chinh sach thue thue TNDN doi voi lai tien gui ngan hang
Tin đọc nhiều trong tháng
Uni 13-10-2016 - Huong dan thoi diem phat sinh thay doi DKT cua ho gia dinh, ca nhan
Uni 07-08-2013 - Huong dan ke khai nop thue nha thau
Uni 24-06-2013 - Huong dan su dung phieu xuat kho kiem van chuyen noi bo
Uni 14-12-2012 - Sua doi, bo sung mot so dieu cua luat quan ly thue
Uni 21-10-2013 - Huong dan xu phat vi pham hanh chinh thue
Uni 02-05-2013 - Huong dan che do quan ly, su dung va trich khau hao tai san co dinh
Uni 05-11-2013 - Huong dan khau tru và quyet toan thue TNCN tu tien luong tien cong
Uni 09-07-2013 - Huong dan Luat sua doi, bo sung Luat thue TNDN
Uni 09-10-2013 - Huong dan ve gach cheo phan con trong tren hoa don
Uni 11-12-2012 - Quy dinh muc luong toi thieu vung
© 2010 - 2015 Bản quyền thuộc về Công ty Kiểm toán Quốc tế Unistars