Luật quản lý thuế RSS     
Thông tư số 79/2017/TT-BTC ngày 01 tháng 08 năm 2017 của bộ tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung thông tư số 156/2013/TT-BTC
Thông tư số 41/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 04 năm 2017 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định 20/2017/NĐ-CP về giao dịch liên kết
Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 04 năm 2017 của Bộ tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị
Uni 27-04-2017 - Sua doi bo sung mot so dieu ve quan ly hoan thue GTGT
Uni 24-04-2017 - Huong dan muc dong BHXH bat buoc vao quy BH tai nan lao dong, benh nghe nghiep
Uni 20-04-2017 - Huong dan khau hao doi voi nha o hon hop
Uni 10-04-2017 - Quyet dinh giam muc dong BHTN cho NSDLD xuong con 0,5%
Uni 13-03-2017 - Huong dan quan ly thue doi voi doanh nghiep co giao dich lien ket
Uni 09-01-2017 - Huong dan tieu muc nop thue mon bai nam 2017
Uni 05-01-2017 - Huong dan le phi mon bai tu 01-01-2017
Xử phạt vi phạm pháp luật về thuế, kế toán RSS     
Thông tư số 176/2016/TT_BTC ngày 31 tháng 10 năm 2016 của bộ tài chính sửa đổi, bổ sung thông tư số 10/2014/TT-BTC về xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn
Công văn số 2955/TCT-CS ngày 01 tháng 07 năm 2016 của tổng cục thuế hướng dẫn xử phạt mất phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ
Nghị định số 88/2015/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2015 của chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội
Uni 31-08-2015 - Huong dan xu phat viec mat hoa don theo bang ke ban le
Uni 25-05-2015 - Huong dan xu phat khong dang ky thong tin tai khoan ngan hang
Uni 17-04-2015 - Huong dan xu phat nop muon bao cao su dung hoa don
Uni 28-04-2014- Huong dan xu phat doi voi hanh vi lap hoa don khong dung thoi diem
Uni 21-10-2013 - Huong dan xu phat vi pham hanh chinh thue
Uni 30-09-2013 - Huong dan ve xu phat vi pham hanh chinh trong linh vuc quan ly gia. phi, le phi, hoa don
Uni 19-09-2013 - Huong dan xu phat vi pham hanh chinh trong linh vuc ke toan, kiem toan doc lap
Thuế thu nhập cá nhân RSS     
Công văn số 3867/TCT-TNCN ngày 25 tháng 08 năm 2017 của tổng cục thuế hướng dẫn thuế TNCN đối với khoản chi thẻ tạm trú, visa, giấy phép lao động
Công văn số 3438/TCT-TNCN ngày 02 tháng 08 năm 2017 của tổng cục thuế hướng dẫn kê khai, nộp thuế TNCN đối với lao động nước ngoài cư trú tại Việt Nam
Công văn số 2547/TCT-TNCN ngày 12 tháng 06 năm 2017 của tổng cục thuế hướng dẫn thuế TNCN đối với hợp đồng nhân công thuê ngoài
Uni 01-06-2017 - Huong dan cac khoan tinh vao thu nhap chiu thue TNCN
Uni 29-05-2017 - Huong dan quy doi thu nhap khi quyet toan thue TNCN
Uni 15-05-2017 - Huong dan quyet toan thue TNCN tien luong tien cong - kinh doanh
Uni 17-04-2017 - Huong dan thue TNCN doi voi dau tu von
Uni 13-04-2017 - Huong dan thue TNCN doi voi nguoi nuoc ngoai
Uni 16-03-2017 - Huong dan quy doi thu nhap khong bao gom thue TNCN
Uni 23-02-2017 - Huong dan quyet toan thue TNCN nam 2016 va cap MST NPT
Thuế giá trị gia tăng RSS     
Công văn số 58897/CT-TTHT ngày 29 tháng 08 năm 2017 của cục thuế TP Hà Nội hướng dẫn hoạt động chuyển nhượng bất động sản của doanh nghiệp chế xuất
Công văn số 58965/CT-TTHT ngày 29 tháng 08 năm 2017 của cục thuế TP Hà Nội hướng dẫn lập hoá đơn đối với hoạt động chuyển nhượng vốn
Công văn số 3840/TCT-CS ngày 24 tháng 08 năm 2017 của tổng cục thuế hướng dẫn khấu trừ thuế GTGT đã nộp thay cho nhà thầu nước ngoài
Uni 31-08-2017 - Huong dan hoan thue GTGT hang xuat khau co nguon goc nhap khau
Uni 28-08-2017 - Huong dan chinh sach thue gop von bang tai san
Uni 21-08-2017 - Huong dan xu ly nghia vu thue cua chi nhanh cham dut hoat dong
Uni 17-08-2017 - Huong dan cac hoat dong khong phai nop thue GTGT vang lai
Uni 03-08-2017 - Huong dan dieu chinh hoa don ghi sai thue suat
Uni 31-07-2017 - Huong dan chinh sach thue doi voi hop dong hop tac kinh doanh
Uni 24-07-2017- Huong dan thu tuc thue khi thay doi tru so
Thuế thu nhập doanh nghiệp RSS     
Công văn số 3181/TCT-KK ngày 18 tháng 07 năm 2017 của tổng cục thuế hướng dẫn giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước trường hợp phân bổ thuế TNDN
Công văn số 2944/TCT-TNCN ngày 04 tháng 07 năm 2017 của tổng cục thuế hướng dẫn thuế TNCN, thuế TNDN đối với khoản nhà ở cho người lao động
Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân năm 2016 của tổng cục thuế
Uni 19-12-2016 - Huong dan uu dai thue TNDN co so thuc hien xa hoi hoa
Uni 28-04-2016 - Chi phi duoc tru doi voi kinh phi cong doan
Uni 21-04-2016 - Huong dan uu dai thue TNDN hoat dong cho thue nha xuong
Uni 18-04-2016 - Huong dan thue TNDN doi voi tien luong, tien cong cua chu doanh nghiep tu nhan, chu cong ty TNHH MTV ca nhan lam chu
Uni 22-02-2016 - Huong dan ke khai thue TNDN doi voi hoat dong chuyen nhuong BDS ngoai tinh
Uni 09-11-2015 - Huong dan thue TNDN doi voi du an dau tu mo rong
Uni 05-11-2015 - Huong dan thue TNDN, thue TNCN doi voi khoan chi mua bao hiem suc khoe cho nguoi lao dong
Thuế nhà thầu RSS     
Công văn số 58607/CT-TTHT ngày 28 tháng 08 năm 2017 của cục thuế TP Hà Nội hướng dẫn thuế nhà thầu đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu
Công văn số 2776/TCT-CC ngày 26 tháng 06 năm 2017 của tổng cục thuế hướng dẫn thuế nhà thầu hàng nhập khẩu chỉ kèm theo điều khoản bảo hành
Công văn số 2935/TCT-CS ngày 03 tháng 07 năm 2017 của tổng cục thuế hướng dẫn tỷ giá tính thuế nhà thầu nước ngoài
Uni 22-06-2017 - Huong dan thue nha thau truong hop ban hang tu kho ngoai quan
Uni 16-06-2016 - Huong dan thue nha thau doi voi hoat dong ban hang tai kho ngoai quan
Uni 24-03-2016 - Huong dan ty gia tinh thue nha thau nuoc ngoai
Uni 03-03-2016 - Huong dan thue nha thau truong hop giao hang tai kho ngoai quan
Uni 14-08-2015 - Huong dan thu tuc uy quyen hoan thue nha thau
Uni 23-06-2015 - Huong dan thue nha thau doi voi dich vu danh gia va de xuat phan mem tro choi dien tu truc tuyen
Uni 17-06-2015 - Huong dan thue nha thau cua doanh nghiep che xuat
Văn bản pháp luật khác RSS     
Công văn số 58894/CT-TTHT ngày 29 tháng 08 năm 2017 của cục thuế TP. Hà Nội hướng dẫn xác định giao dịch liên kết đối với các bên có mối quan hệ liên kết
Công văn số 1734/BHXH-QLT ngày 16 tháng 08 năm 2017 của bảo hiểm xã hội TP.HCM hướng dẫn thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ - BNN
Công văn số 2476/TCT-CS ngày 07 tháng 06 năm 2017 của tổng cục thuế hướng dẫn sử dụng hoá đơn đối với hoạt động xuất khẩu tại chỗ
Uni 12-06-2017 - Huong dan giam tru khoan dong gop hoi khuyen hoc
Uni 08-06-2017 - Huong dan thu tuc mien thue theo dieu uoc Quoc te
Uni 22-05-2017 - Huong dan rut ngan thoi gian mua hoa don cho doanh nghiep
Uni 04-05-2017 - Quy dinh muc luong co so doi voi can bo, cong chuc, vien chuc va luc luong vu trang
Uni 03-04-2017 - Huong dan chinh sach thue doi voi hang cho, bieu, tang tu quy phuc loi
Uni 27-03-2017 - Huong dan le phi mon bai van phong dai dien
Uni 27-02-2017 - Huong dan thue van phong dai dien nuoc ngoai
Unistars on
Facebook Twitter Gplus RSS
Thông tin thị trường
Ngoại tệ
Mua CK Bán
Giá vàng
Tin mới đăng
Uni 21-09-2017 - Huong dan hoat dong chuyen nhuong BDS cua DNCX
Uni 18-09-2017 -Huong dan lap hoa don doi voi hoat dong chuyen nhuong von
Uni 14-09-2017 - Huong dan xac dinh GDLK voi cac ben co quan he lien ket
Uni 11-09-2017 - Huong dan thue nha thau doi voi hoat dong chuyen quyen su dung nhan hieu
Uni 07-09-2017 - Huong dan thue TNCN doi voi khoan chi the tam tru, visa, giay phep lao dong
Uni 04-09-2017 - Huong dan khau tru thue GTGT da nop thay cho nha thau nuoc ngoai
Uni 31-08-2017 - Huong dan hoan thue GTGT hang xuat khau co nguon goc nhap khau
Uni 28-08-2017 - Huong dan chinh sach thue gop von bang tai san
Uni 24-08-2017 - Huong dan thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN
Uni 21-08-2017 - Huong dan xu ly nghia vu thue cua chi nhanh cham dut hoat dong
Tin đọc nhiều trong tháng
Uni 24-06-2013 - Huong dan su dung phieu xuat kho kiem van chuyen noi bo
Uni 07-08-2013 - Huong dan ke khai nop thue nha thau
Uni 09-07-2013 - Huong dan Luat sua doi, bo sung Luat thue TNDN
Uni 05-11-2013 - Huong dan khau tru và quyet toan thue TNCN tu tien luong tien cong
Uni 11-12-2012 - Quy dinh muc luong toi thieu vung
Uni 09-10-2013 - Huong dan ve gach cheo phan con trong tren hoa don
Uni 14-12-2012 - Sua doi, bo sung mot so dieu cua luat quan ly thue
Uni 21-10-2013 - Huong dan xu phat vi pham hanh chinh thue
Uni 02-05-2013 - Huong dan che do quan ly, su dung va trich khau hao tai san co dinh
Uni 05-06-2012 - Thong tu huong dan thuc hien nghia vu thue ap dung doi voi to chuc, ca nhan nuoc ngoai kinh doanh tai viet nam hoac co thu nhap tai viet nam
© 2010 - 2015 Bản quyền thuộc về Công ty Kiểm toán Quốc tế Unistars