Luật quản lý thuế RSS     
CÔNG VĂN 4110/TCT-DNNCN VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ CHI PHÍ LIÊN QUAN ĐẾN COVID - 19
CÔNG VĂN SỐ 29592/CTHN-KK VỀ VIỆC NỘP HỒ SƠ KHAI THUẾ TRONG THỜI GIAN THỰC HIỆN CHỈ THỊ 17/CT-UBND
CÔNG VĂN 3743/CTHDU - TTHT VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI KHOẢN CHI TRẢ VẬN CHUYỂN HÀNH LÝ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI VỀ NƯỚC
Uni 20-05-2021 - Chinh sach thue ve khoan tien ho tro cua cong ty me
Uni 13-05-2021 - Chinh sach thue ve chi phi bao lanh khoan vay
Uni 01-04-2021 - Chinh sach thue ve viec phan bo chi phi sua chua TSCĐ di thue
Uni 28-01-2021 - Chinh sach thue ve viec ke khai thue theo thang hay quy
Uni 25-01-2021 - Chinh sach thue ve viec chiet khau thuong mai theo san luong hoac doanh so
Uni 21-01-2021 - Chinh sach thue ve viec vay Cong ty me khong lai suat
Uni 18-01-2021 - Chinh sach thue ve viec trich khau hao tai san co dinh
Xử phạt vi phạm pháp luật về thuế, kế toán RSS     
Công văn số 14475/BTC-TCHQ ngày 26 tháng 10 năm 2017 của bộ tài chính hướng dẫn xử lý thuế đối với phế liệu, phế phẩm, nguyên liệu vật tư dư thừa của HĐGC
Thông tư số 176/2016/TT_BTC ngày 31 tháng 10 năm 2016 của bộ tài chính sửa đổi, bổ sung thông tư số 10/2014/TT-BTC về xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn
Công văn số 2955/TCT-CS ngày 01 tháng 07 năm 2016 của tổng cục thuế hướng dẫn xử phạt mất phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ
Uni 26-10-2015 - Huong dan xu phat vi pham hanh chinh trong linh vuc lao dong, bao hiem
Uni 31-08-2015 - Huong dan xu phat viec mat hoa don theo bang ke ban le
Uni 25-05-2015 - Huong dan xu phat khong dang ky thong tin tai khoan ngan hang
Uni 17-04-2015 - Huong dan xu phat nop muon bao cao su dung hoa don
Uni 28-04-2014- Huong dan xu phat doi voi hanh vi lap hoa don khong dung thoi diem
Uni 21-10-2013 - Huong dan xu phat vi pham hanh chinh thue
Uni 30-09-2013 - Huong dan ve xu phat vi pham hanh chinh trong linh vuc quan ly gia. phi, le phi, hoa don
Thuế thu nhập cá nhân RSS     
CÔNG VĂN SỐ 1576/CTBI-TTHT VỀ THUẾ TNCN ĐỐI VỚI QUÀ TẶNG LÀ HIỆN VẬT CHO CÔNG NHÂN
CÔNG VĂN 6466/CTHN-TTHT VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ TNCN
CÔNG VĂN 17/CTHPH-TTHT VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ NHÀ THẦU
Uni 21-02-2022 - Ve phan bo thue TNCN khac tinh
Uni 16-12-2021 - Thue TNCN doi voi khoan ho tro phong chong Covid19
Uni 02-12-2021 - Ve chinh sach thue TNCN doi voi khoan chi tra chi phi lam the tam tru, thi thuc cho nguoi lao dong
Uni 23-09-2021 - Thue TNCN doi voi thu nhap tu qua tang
Uni 06-09-2021 Thue TNCN doi voi khoan chi tra them cho lao dong thu viec
Uni 09-08-2021 - Ve chiet khau thuong mai
Uni 27-07-2021 - Chinh sach thue TNCN doi voi chuyen loi nhuan ra nuoc ngoai
Thuế giá trị gia tăng RSS     
CÔNG VĂN SỐ 1464/CTBNI-TTHT VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
CÔNG VĂN 1427/CTBNI-TTHT VỀ LẬP HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CHO HÀNG HÓA DỊCH VỤ XUẤT KHẨU THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 123/2020/NĐ-CP
CÔNG VĂN 1353/CTBNI-TTHT VỀ KÊ KHAI ĐIỀU CHỈNH ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP HÀNG HÓA XUẤT KHẨU ĐÃ ĐƯỢC HOÀN THUẾ GTGT BỊ TRẢ LẠI
Uni 05-05-2022 - Ve chinh sach thue
Uni 28-04-2022 - Thoi diem xac dinh doanh thu va lap hoa don voi hang hoa xuat khau
Uni-18-04-2022 - Chinh sach thue ve hoa don dien tu
Uni 04-04-2022 - Ve hoan thue GTGT
Uni 21-03-2022 - Ve chinh sach thue GTGT
Uni 17-03-2022 - Ve hoa don doi voi hop dong hop tac kinh doanh
Uni 07-03-2021 - Thoi diem giam thue gtgt theo
Thuế thu nhập doanh nghiệp RSS     
CÔNG VĂN 7755/CBDU-TTHT VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ TNDN
CÔNG VĂN 12659/CTHN-TTHT VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ TNDN KHI CHUYỂN ĐỊA ĐIỂM, TRỤ SỞ KD
CÔNG VĂN 5019/CTHN-TTHT VỀ KÊ KHAI THUẾ TNDN ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ PHỤ THUỘC
Uni 20-01-2022 - Ke khai va phan bo so thue TNDN doi voi nha may san xuat khac tinh huong uu dai thue TNDN
Uni 11-11-2021 - Uu dai thue TNDN khi bo sung nganh nghe kinh doanh
Uni 04-11-2021 - Uu dai thue voi du an dau tu moi co su dunng mot phan may moc cua du an dau tu cu
Uni 25-10-2021 - Ve uu dai thue TNDN do covid19 nam 2021
Uni 18-10-2021 - Tam nop thue TNDN quy 3 nam 2021
Uni 04-10-2021 - Uu dai thue TNDN doi voi du an san xuat san pham cong nghiep ho tro
Uni 23-08-2021 - Chinh sach uu dai thue
Thuế nhà thầu RSS     
CÔNG VĂN 13267/CTHDU-TTHT VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ NHÀ THẦU
CÔNG VĂN SỐ 290/CTHPH-TTHT HƯỚNG DẪN VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ NHÀ THẦU ĐỐI VỚI DỊCH VỤ BAO THANH TOÁN QUỐC TẾ
CÔNG VĂN 56887/CTHN-TTHT VỀ THUẾ NHÀ THẦU ĐỐI VỚI HOA HỒNG MÔI GIỚI
Uni 27-12-2021 - Thue nha thau doi voi chi phi bao lanh khoan vay
Uni 20 -12-2021 - Ve chinh sach thue nha thau
Uni 28-06-2021 - Quyet toan thue nha thau
Uni 20-04-2020 - Chinh sach thue ve chinh sach thue nha thau
Uni 07-11-2019 - Chinh sach thue nha thau
Uni 04-04-2019 - Chinh sach thue ve thue nha thau
Uni 14-02-2019 - Chinh sach thue nha thau tu hoat dong moi gioi
Văn bản pháp luật khác RSS     
CÔNG VĂN 1475/CTBNI-TTHT VỀ TRÍCH KHẤU HAO TSCĐ VÀ TÍNH CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ
CÔNG VĂN SỐ 5450/CTBDU-TTHT VỀ THAY ĐỔI PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ HÀNG TỒN KHO
CÔNG VĂN 5226/CTBDU-TTHT VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ
Uni 28-03-2022 - Ve khau hao TSCD
Uni 03-03-2022 - Chinh sach thue ve khoan tro cap mat viec lam
Uni 17-02-2022 - Ve chinh sach thue
Uni 14-02-2022 - Chinh sach thue doi voi chi phi san xuat thu
Uni 10-02-2022 - Chinh sach thue GTGT
Uni 24-01-2022 - Chi phi hang hoa bi tieu huy do hu hong trong qua trinh van chuyen
Uni 17-01-2022 - Chi phi ban hang tai nuoc ngoai
Unistars on
Facebook Twitter Gplus RSS
Thông tin thị trường
Ngoại tệ
Mua CK Bán
Giá vàng
Tin mới đăng
Uni 26-5-2022 - Ve chinh sach thue TNCN qua tang la hien vat cho cong nhan vien
Uni 23-05-2022 - Chinh sach thue TNDN
Uni 19-05-2022 - Xuat hoa don dieu chinh
Uni 16-05-2022 - Ve trich khau hao va chi phi duoc tru
Uni 12-05-2022 - Ve hoa don dien tu xuat khau
Uni 09-05-2022 - Ke khai dieu chinh voi truong hop hang hoa xuat khau da duoc hoan thue GTGT bi tra lai
Uni 05-05-2022 - Ve chinh sach thue
Uni 28-04-2022 - Thoi diem xac dinh doanh thu va lap hoa don voi hang hoa xuat khau
Uni 21-04-2022 - Ve chinh sach thay doi phuong phap tinh gia hang ton kho
Uni-18-04-2022 - Chinh sach thue ve hoa don dien tu
Tin đọc nhiều trong tháng
Uni 13-10-2016 - Huong dan thoi diem phat sinh thay doi DKT cua ho gia dinh, ca nhan
Uni 24-06-2013 - Huong dan su dung phieu xuat kho kiem van chuyen noi bo
Uni 07-08-2013 - Huong dan ke khai nop thue nha thau
Uni 14-12-2012 - Sua doi, bo sung mot so dieu cua luat quan ly thue
Uni 21-10-2013 - Huong dan xu phat vi pham hanh chinh thue
Uni 02-05-2013 - Huong dan che do quan ly, su dung va trich khau hao tai san co dinh
Uni 05-11-2013 - Huong dan khau tru và quyet toan thue TNCN tu tien luong tien cong
Uni 09-07-2013 - Huong dan Luat sua doi, bo sung Luat thue TNDN
Uni 11-12-2012 - Quy dinh muc luong toi thieu vung
Uni 09-10-2013 - Huong dan ve gach cheo phan con trong tren hoa don
© 2010 - 2015 Bản quyền thuộc về Công ty Kiểm toán Quốc tế Unistars