Luật quản lý thuế RSS     
CÔNG VĂN 4110/TCT-DNNCN VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ CHI PHÍ LIÊN QUAN ĐẾN COVID - 19
CÔNG VĂN SỐ 29592/CTHN-KK VỀ VIỆC NỘP HỒ SƠ KHAI THUẾ TRONG THỜI GIAN THỰC HIỆN CHỈ THỊ 17/CT-UBND
CÔNG VĂN 3743/CTHDU - TTHT VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI KHOẢN CHI TRẢ VẬN CHUYỂN HÀNH LÝ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI VỀ NƯỚC
Uni 20-05-2021 - Chinh sach thue ve khoan tien ho tro cua cong ty me
Uni 13-05-2021 - Chinh sach thue ve chi phi bao lanh khoan vay
Uni 01-04-2021 - Chinh sach thue ve viec phan bo chi phi sua chua TSCĐ di thue
Uni 28-01-2021 - Chinh sach thue ve viec ke khai thue theo thang hay quy
Uni 25-01-2021 - Chinh sach thue ve viec chiet khau thuong mai theo san luong hoac doanh so
Uni 21-01-2021 - Chinh sach thue ve viec vay Cong ty me khong lai suat
Uni 18-01-2021 - Chinh sach thue ve viec trich khau hao tai san co dinh
Xử phạt vi phạm pháp luật về thuế, kế toán RSS     
Công văn số 14475/BTC-TCHQ ngày 26 tháng 10 năm 2017 của bộ tài chính hướng dẫn xử lý thuế đối với phế liệu, phế phẩm, nguyên liệu vật tư dư thừa của HĐGC
Thông tư số 176/2016/TT_BTC ngày 31 tháng 10 năm 2016 của bộ tài chính sửa đổi, bổ sung thông tư số 10/2014/TT-BTC về xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn
Công văn số 2955/TCT-CS ngày 01 tháng 07 năm 2016 của tổng cục thuế hướng dẫn xử phạt mất phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ
Uni 26-10-2015 - Huong dan xu phat vi pham hanh chinh trong linh vuc lao dong, bao hiem
Uni 31-08-2015 - Huong dan xu phat viec mat hoa don theo bang ke ban le
Uni 25-05-2015 - Huong dan xu phat khong dang ky thong tin tai khoan ngan hang
Uni 17-04-2015 - Huong dan xu phat nop muon bao cao su dung hoa don
Uni 28-04-2014- Huong dan xu phat doi voi hanh vi lap hoa don khong dung thoi diem
Uni 21-10-2013 - Huong dan xu phat vi pham hanh chinh thue
Uni 30-09-2013 - Huong dan ve xu phat vi pham hanh chinh trong linh vuc quan ly gia. phi, le phi, hoa don
Thuế thu nhập cá nhân RSS     
CÔNG VĂN 53949/CTHN-TTHT VỀ THUẾ TNCN ĐỐI VỚI KHOẢN HỖ TRỢ PHÒNG CHỐNG COVID 19
CÔNG VĂN 48921/CT-TTHT VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ TNCN ĐỐI VỚI KHOẢN CHI TRẢ CHI PHÍ LÀM THẺ TẠM TRÚ, THỊ THỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
CÔNG VĂN 34268/CT-TTHT VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ TNCN ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ NHẬN QUÀ TẶNG
Uni 06-09-2021 Thue TNCN doi voi khoan chi tra them cho lao dong thu viec
Uni 09-08-2021 - Ve chiet khau thuong mai
Uni 27-07-2021 - Chinh sach thue TNCN doi voi chuyen loi nhuan ra nuoc ngoai
Uni 19-07-2021 - Quyet toan thue TNCN cho nguoi da chet
Uni 14-06-2021 - Chinh sach thue TNCN voi chuyen gia nuoc ngoai su dung nha cua cong ty
Uni 24-05-2021 - Chinh sach thue TNCN ve dau tu von
Uni 19-04-2021 - Chinh sach thue ve Thue Thu nhap ca nhan
Thuế giá trị gia tăng RSS     
CÔNG VĂN 4310/CTBNI-TTHT VỀ VIỆC XUẤT HÓA ĐƠN NGOẠI TỆ CHO DNCX
CÔNG VĂN 4324/CTBNI-TTHT VỀ VIỆC SỬ DỤNG HÓA ĐƠN CỦA DNCX
CÔNG VĂN 6626/CTBGI-TTHT VỀ HOÀN THUẾ GTGT DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Uni 30-12-2021 - Ve thue GTGT doi voi hoat dong kinh doanh thuong mai cua DNCX
Uni 23-12-2021 - Ve chinh sach thue GTGT
Uni 09-12-2021 - Chinh sach thue GTGT doi voi hang tang DN trong khu phi thue quan DN o nuoc ngoai
Uni 22-11-2021 - Thue suat GTGT voi dich vu cung cap cho DN nuoc ngoai nhung thuc hien tai Viet Nam
Uni 18-11-2021 - Chinh sach thue GTGT khoan chi tai tro bang hien vat
Uni 15-11-2021 - Hoan thue GTGT khi chuyen doi tu doanh nghiep thuong sang doanh nghiep che xuat
Uni 08-11-2021 - Xu ly hoa don bat hop phap
Thuế thu nhập doanh nghiệp RSS     
CÔNG VĂN 46423/CTHN-TTHT VỀ KÊ KHAI VÀ PHÂN BỔ SỐ THUẾ TNDN ĐỐI VỚI NHÀ MÁY SẢN XUẤT KHÁC TỈNH ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI THUẾ TNDN
CÔNG VĂN 16129/CTBDU - TTHT VỀ ƯU ĐÃI THUẾ TNDN KHI BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH
CÔNG VĂN 3689/CTBNI-TTHT VỀ ƯU ĐÃI THUẾ TNDN VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ MỚI CÓ SỬ DỤNG MỘT PHẦN MÁY MÓC CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ CŨ.
Uni 25-10-2021 - Ve uu dai thue TNDN do covid19 nam 2021
Uni 18-10-2021 - Tam nop thue TNDN quy 3 nam 2021
Uni 04-10-2021 - Uu dai thue TNDN doi voi du an san xuat san pham cong nghiep ho tro
Uni 23-08-2021 - Chinh sach uu dai thue
Uni 01-07-2021 - So doanh thu cua Chi nhanh nop ve Cong ty
Uni 17-05-2021 - Chinh sach thue TNDN ve khoan boi thuong hang hoa khong dat chat luong
Uni 12-04-2021 - Chinh sach thue ve viec uu dai thue TNDN khi di chuyen san xuat vao khu cong nghiep
Thuế nhà thầu RSS     
CÔNG VĂN 56887/CTHN-TTHT VỀ THUẾ NHÀ THẦU ĐỐI VỚI HOA HỒNG MÔI GIỚI
CÔNG VĂN 78543/CT-TTHT VỀ THUẾ NHÀ THẦU PHÍ BẢO LÃNH KHOẢN VAY
CÔNG VĂN 18956/CTBDU-TTHT VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ NHÀ THẦU
Uni 28-06-2021 - Quyet toan thue nha thau
Uni 20-04-2020 - Chinh sach thue ve chinh sach thue nha thau
Uni 07-11-2019 - Chinh sach thue nha thau
Uni 04-04-2019 - Chinh sach thue ve thue nha thau
Uni 14-02-2019 - Chinh sach thue nha thau tu hoat dong moi gioi
Uni 04-10-2018 - Huong dan thue nha thau doi voi khoan thu nhap tu phat hop dong
Uni 17-05-2018 - Huong dan thue nha thau khi mua may moc co kem dich vu
Văn bản pháp luật khác RSS     
CÔNG VĂN 22455/CTBDU-TTHT VỀ CHI PHÍ BÁN HÀNG TẠI NƯỚC NGOÀI
CÔNG VĂN 17969/CTBDU-TTHT VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ VỀ VIỆC THANH TOÁN LƯƠNG QUA ỨNG DỤNG CỦA BÊN THỨ BA
CÔNG VĂN CV 45702 VỀ ĐỒNG TIỀN VÀ TỶ GIÁ GHI TRÊN HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓA THU BẰNG NGOẠI TỆ
Uni 25-11-2021 - Cac khoan chi cho Cong ty TNHH MTV cho giam doc dong thoi la chu so huu
Uni 28 - 10 -2021 - Ve chi phi duoc tru doi voi tai san co dinh tam dung do covid va khoan chi cho nguoi lao dong
Uni 21-10-2021 - Chinh sach thue nhung ngay phep chua nghi
Uni 14-10-2021 - Chinh sach thue ve chuong trinh khuyen mai
Uni 11-10-2021 - Chi phi ho tro phong chong covid19
Uni 30-09-2021 - Chinh sach thue nha thau viec thue TSCD
Uni 20-09-2021 - Ve hang hoa nhap khau de xay dung van phong lam viec cho DNCX
Unistars on
Facebook Twitter Gplus RSS
Thông tin thị trường
Ngoại tệ
Mua CK Bán
Giá vàng
Tin mới đăng
Uni 20-01-2022 - Ke khai va phan bo so thue TNDN doi voi nha may san xuat khac tinh huong uu dai thue TNDN
Uni 17-01-2022 - Chi phi ban hang tai nuoc ngoai
Uni 13-01-2022 - Xuat hoa don bang ngoai te cho DNCX
Uni 10-01-2022 - Ve su dung hoa don DNCX
Uni 06-01-2022 - Ve hoan thue GTGT du an dau tu
Uni 03-01-2022 - Về chính sách thuế nhà thầu đối với hoa hồng môi giới
Uni 30-12-2021 - Ve thue GTGT doi voi hoat dong kinh doanh thuong mai cua DNCX
Uni 27-12-2021 - Thue nha thau doi voi chi phi bao lanh khoan vay
Uni 23-12-2021 - Ve chinh sach thue GTGT
Uni 20 -12-2021 - Ve chinh sach thue nha thau
Tin đọc nhiều trong tháng
Uni 13-10-2016 - Huong dan thoi diem phat sinh thay doi DKT cua ho gia dinh, ca nhan
Uni 07-08-2013 - Huong dan ke khai nop thue nha thau
Uni 24-06-2013 - Huong dan su dung phieu xuat kho kiem van chuyen noi bo
Uni 14-12-2012 - Sua doi, bo sung mot so dieu cua luat quan ly thue
Uni 21-10-2013 - Huong dan xu phat vi pham hanh chinh thue
Uni 02-05-2013 - Huong dan che do quan ly, su dung va trich khau hao tai san co dinh
Uni 09-07-2013 - Huong dan Luat sua doi, bo sung Luat thue TNDN
Uni 05-11-2013 - Huong dan khau tru và quyet toan thue TNCN tu tien luong tien cong
Uni 11-12-2012 - Quy dinh muc luong toi thieu vung
Uni 09-10-2013 - Huong dan ve gach cheo phan con trong tren hoa don
© 2010 - 2015 Bản quyền thuộc về Công ty Kiểm toán Quốc tế Unistars