Luật quản lý thuế RSS     
CÔNG VĂN SỐ 29592/CTHN-KK VỀ VIỆC NỘP HỒ SƠ KHAI THUẾ TRONG THỜI GIAN THỰC HIỆN CHỈ THỊ 17/CT-UBND
CÔNG VĂN 3743/CTHDU - TTHT VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI KHOẢN CHI TRẢ VẬN CHUYỂN HÀNH LÝ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI VỀ NƯỚC
CÔNG VĂN 1164-CT-TTHT VỀ KHOẢN TIỀN HỖ TRỢ CỦA CÔNG TY MẸ
Uni 13-05-2021 - Chinh sach thue ve chi phi bao lanh khoan vay
Uni 01-04-2021 - Chinh sach thue ve viec phan bo chi phi sua chua TSCĐ di thue
Uni 28-01-2021 - Chinh sach thue ve viec ke khai thue theo thang hay quy
Uni 25-01-2021 - Chinh sach thue ve viec chiet khau thuong mai theo san luong hoac doanh so
Uni 21-01-2021 - Chinh sach thue ve viec vay Cong ty me khong lai suat
Uni 18-01-2021 - Chinh sach thue ve viec trich khau hao tai san co dinh
Uni 13-01-2021 - Chinh sach thue ve viec lap hoa don doi voi khoan tien thanh toan cho NLĐ lam viec tai chi nhanh
Xử phạt vi phạm pháp luật về thuế, kế toán RSS     
Công văn số 14475/BTC-TCHQ ngày 26 tháng 10 năm 2017 của bộ tài chính hướng dẫn xử lý thuế đối với phế liệu, phế phẩm, nguyên liệu vật tư dư thừa của HĐGC
Thông tư số 176/2016/TT_BTC ngày 31 tháng 10 năm 2016 của bộ tài chính sửa đổi, bổ sung thông tư số 10/2014/TT-BTC về xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn
Công văn số 2955/TCT-CS ngày 01 tháng 07 năm 2016 của tổng cục thuế hướng dẫn xử phạt mất phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ
Uni 26-10-2015 - Huong dan xu phat vi pham hanh chinh trong linh vuc lao dong, bao hiem
Uni 31-08-2015 - Huong dan xu phat viec mat hoa don theo bang ke ban le
Uni 25-05-2015 - Huong dan xu phat khong dang ky thong tin tai khoan ngan hang
Uni 17-04-2015 - Huong dan xu phat nop muon bao cao su dung hoa don
Uni 28-04-2014- Huong dan xu phat doi voi hanh vi lap hoa don khong dung thoi diem
Uni 21-10-2013 - Huong dan xu phat vi pham hanh chinh thue
Uni 30-09-2013 - Huong dan ve xu phat vi pham hanh chinh trong linh vuc quan ly gia. phi, le phi, hoa don
Thuế thu nhập cá nhân RSS     
CÔNG VĂN 34268/CT-TTHT VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ TNCN ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ NHẬN QUÀ TẶNG
CÔNG VĂN 32076/CT-TTHT VỀ THUẾ TNCN VỚI KHOẢN CHI TRẢ THÊM CHO LAO ĐỘNG THỬ VIỆC
CÔNG VĂN 11921/CTBDU-TTHT VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ TNCN
Uni 27-07-2021 - Chinh sach thue TNCN doi voi chuyen loi nhuan ra nuoc ngoai
Uni 19-07-2021 - Quyet toan thue TNCN cho nguoi da chet
Uni 14-06-2021 - Chinh sach thue TNCN voi chuyen gia nuoc ngoai su dung nha cua cong ty
Uni 24-05-2021 - Chinh sach thue TNCN ve dau tu von
Uni 19-04-2021 - Chinh sach thue ve Thue Thu nhap ca nhan
Uni 22-03-2021 - Chinh sach thue ve viec thue TNCN chi phi cach ly covid
Uni 11-03-2021 - Chinh sach thue ve Thue Thu nhap ca nhan
Thuế giá trị gia tăng RSS     
CÔNG VĂN 35267/CTHN-TTHT VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ GTGT CỦA HOẠT ĐỘNG THU HỘ CƯỚC VẬN TẢI QUỐC TẾ
CÔNG VĂN 3184/CTBNI-TTHT VỀ KÊ KHAI, KHẤU TRỪ, HOÀN THUẾ GTGT HÀNG NHẬP KHẨU
CÔNG VĂN 3166/CTBNI-TTHT VỀ VIỆC SỬ DỤNG CHỮ TIẾNG VIỆT KHÔNG DẤU KHI LẬP HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ
Uni 30-08-2021 - Lap hoa don GTGT doi voi ca khoan chi phi chung cho ben thue nha xuong
Uni 19-08-2021 - Hoan thue GTGT
Uni 12-08-2021 - Ve viec su dung hoa don trong thoi gian bi cuong che
Uni 05-08-2021 thue GTGT hoat dong chuyen nhuong du an
Uni 29-07-2021 Chinh sach thue GTGT cua phi phuc vu hang hoa tam nhap tai xuat
Uni 22-07-2021 thue suat thue GTGT voi dich vu kiem dinh hang xuat khau
Uni 05-07-2021 Xuat hoa don khi muon nguyen vat lieu hang hoa
Thuế thu nhập doanh nghiệp RSS     
NGHỊ QUYẾT 406/NQ-UBTVQH15 VỀ BAN HÀNH MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP, NGƯỜI DÂN CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA COVID-19
CÔNG VĂN 37175/CTHN - TTHT VỀ TẠM NỘP THUẾ TNDN QUÝ 3 NĂM 2021
CÔNG VĂN 1954/CTBNI-TTHT VỀ ƯU ĐÃI THUẾ TNDN ĐỐI VỚI DỰ ÁN SẢN XUẤT SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ
Uni 23-08-2021 - Chinh sach uu dai thue
Uni 01-07-2021 - So doanh thu cua Chi nhanh nop ve Cong ty
Uni 17-05-2021 - Chinh sach thue TNDN ve khoan boi thuong hang hoa khong dat chat luong
Uni 12-04-2021 - Chinh sach thue ve viec uu dai thue TNDN khi di chuyen san xuat vao khu cong nghiep
Uni 21-12-2020 - Chinh sach thue ve viec giam thue TNDN doi voi doanh nghiep su dung nhieu lao dong nu
Uni 20-07-2020 - Chinh sach thue ve giam thue TNDN nam 2020
Uni 13-07-2020 - Chinh sach thue ve san xuat phan mem huong uu dai thue TNDN
Thuế nhà thầu RSS     
CÔNG VĂN SỐ 14198/CTHN-TTHT VỀ VIỆC QUYẾT TOÁN THUẾ NHÀ THẦU
CÔNG VĂN SỐ 1739/CT-TTHT VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ NHÀ THẦU
CÔNG VĂN SỐ 6136/CT-TTHT NGÀY 22/10/2019 CỦA CỤC THUẾ TỈNH HẢI DƯƠNG TRẢ LỜI VỀ VIỆC CHÍNH SÁCH THUẾ NHÀ THẦU
Uni 04-04-2019 - Chinh sach thue ve thue nha thau
Uni 14-02-2019 - Chinh sach thue nha thau tu hoat dong moi gioi
Uni 04-10-2018 - Huong dan thue nha thau doi voi khoan thu nhap tu phat hop dong
Uni 17-05-2018 - Huong dan thue nha thau khi mua may moc co kem dich vu
Uni 16-04-2018 - Huong dan thue nha thau doi voi tien lai vay va cac khoan chi phi tra cho ben nuoc ngoai
Uni 11-09-2017 - Huong dan thue nha thau doi voi hoat dong chuyen quyen su dung nhan hieu
Uni 07-08-2017 - Huong dan thue nha thau hang NK kem theo dieu khoan bao hanh
Văn bản pháp luật khác RSS     
CÔNG VĂN 1814/CTHPT-TTHT VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI NGÀY PHÉP CHƯA NGHỈ
CÔNG VĂN 2849/CT-TTHT VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ VỚI CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI
CÔNG VĂN 14626/CTBDU-TTHT VỀ CHI PHÍ HỖ TRỢ PHÒNG CHỐNG COVID19
Uni 30-09-2021 - Chinh sach thue nha thau viec thue TSCD
Uni 20-09-2021 - Ve hang hoa nhap khau de xay dung van phong lam viec cho DNCX
Uni 16-09-2021 - Ve nghia vu thue va lap hoa don khi ban dau gia tai san de thi hanh an
Uni 09-09-2021 ve xuat hoa don doi voi cac chi phi truoc khi thanh lap doanh nghiep
Uni 26-08-2021 - Chinh sach thue doi voi khoan tien thue co so ha tang gan lien voi quyen su dụng dat
Uni 16-08-2021 - chi phi ho tro, xet nghiem cach ly do covid cho chuyen gia nuoc ngoai
Uni 15-07-2021 Xac dinh giao dich lien ket
Unistars on
Facebook Twitter Gplus RSS
Thông tin thị trường
Ngoại tệ
Mua CK Bán
Giá vàng
Tin mới đăng
Uni 25-10-2021 - Ve uu dai thue TNDN do covid19 nam 2021
Uni 21-10-2021 - Chinh sach thue nhung ngay phep chua nghi
Uni 18-10-2021 - Tam nop thue TNDN quy 3 nam 2021
Uni 14-10-2021 - Chinh sach thue ve chuong trinh khuyen mai
Uni 11-10-2021 - Chi phi ho tro phong chong covid19
Uni 07-10-2021 - Chinh sach thue GTGT cua hoat dong thu ho cuoc van tai quoc te
Uni 04-10-2021 - Uu dai thue TNDN doi voi du an san xuat san pham cong nghiep ho tro
Uni 30-09-2021 - Chinh sach thue nha thau viec thue TSCD
Uni 27-09-2021 - Ke khai khau tru hoan thue GTGT hang nhap khau
Uni 23-09-2021 - Thue TNCN doi voi thu nhap tu qua tang
Tin đọc nhiều trong tháng
Uni 13-10-2016 - Huong dan thoi diem phat sinh thay doi DKT cua ho gia dinh, ca nhan
Uni 07-08-2013 - Huong dan ke khai nop thue nha thau
Uni 24-06-2013 - Huong dan su dung phieu xuat kho kiem van chuyen noi bo
Uni 14-12-2012 - Sua doi, bo sung mot so dieu cua luat quan ly thue
Uni 21-10-2013 - Huong dan xu phat vi pham hanh chinh thue
Uni 02-05-2013 - Huong dan che do quan ly, su dung va trich khau hao tai san co dinh
Uni 09-07-2013 - Huong dan Luat sua doi, bo sung Luat thue TNDN
Uni 05-11-2013 - Huong dan khau tru và quyet toan thue TNCN tu tien luong tien cong
Uni 11-12-2012 - Quy dinh muc luong toi thieu vung
Uni 09-10-2013 - Huong dan ve gach cheo phan con trong tren hoa don
© 2010 - 2015 Bản quyền thuộc về Công ty Kiểm toán Quốc tế Unistars