Luật quản lý thuế RSS     
CÔNG VĂN SỐ 4982/CTBNI-TTHT VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ
CÔNG VĂN SỐ 5081/CTBNI-TTHT VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ
CÔNG VĂN SỐ 69112/CTHN-TTHT VỀ XÁC ĐỊNH GIAO DỊCH LIÊN KẾT
Uni 01 -11 -2021 - Cong van moi nhat cua tong cuc thue ve chi phi lien quan den covid - 19
Uni 02-08-2021 Nop ho so khai thue trong thoi gian thuc hien chi thi 17/CT-UBND
Uni 27-05-2021- Chinh sach thue khoan chi tra van chuyen hanh ly ve nuoc cua nguoi nuoc ngoai
Uni 20-05-2021 - Chinh sach thue ve khoan tien ho tro cua cong ty me
Uni 13-05-2021 - Chinh sach thue ve chi phi bao lanh khoan vay
Uni 01-04-2021 - Chinh sach thue ve viec phan bo chi phi sua chua TSCĐ di thue
Uni 28-01-2021 - Chinh sach thue ve viec ke khai thue theo thang hay quy
Xử phạt vi phạm pháp luật về thuế, kế toán RSS     
Công văn số 14475/BTC-TCHQ ngày 26 tháng 10 năm 2017 của bộ tài chính hướng dẫn xử lý thuế đối với phế liệu, phế phẩm, nguyên liệu vật tư dư thừa của HĐGC
Thông tư số 176/2016/TT_BTC ngày 31 tháng 10 năm 2016 của bộ tài chính sửa đổi, bổ sung thông tư số 10/2014/TT-BTC về xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn
Công văn số 2955/TCT-CS ngày 01 tháng 07 năm 2016 của tổng cục thuế hướng dẫn xử phạt mất phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ
Uni 26-10-2015 - Huong dan xu phat vi pham hanh chinh trong linh vuc lao dong, bao hiem
Uni 31-08-2015 - Huong dan xu phat viec mat hoa don theo bang ke ban le
Uni 25-05-2015 - Huong dan xu phat khong dang ky thong tin tai khoan ngan hang
Uni 17-04-2015 - Huong dan xu phat nop muon bao cao su dung hoa don
Uni 28-04-2014- Huong dan xu phat doi voi hanh vi lap hoa don khong dung thoi diem
Uni 21-10-2013 - Huong dan xu phat vi pham hanh chinh thue
Uni 30-09-2013 - Huong dan ve xu phat vi pham hanh chinh trong linh vuc quan ly gia. phi, le phi, hoa don
Thuế thu nhập cá nhân RSS     
CÔNG VĂN SỐ 16333/CTHDU-TTHT VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ TNCN NHƯ SAU:
CÔNG VĂN SỐ 4502/CTBNI-TTHT VỀ KỲ QUYẾT TOÁN VÀ CÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN CHO NLĐ NƯỚC NGOÀI
CÔNG VĂN SỐ 1608/CTHYE – TTHT chính sách thuế TNCN với người lao động nước ngoài
Uni 03-04-2023 - Thue TNCN doi voi khoan tro cap mat viec
Uni 06-02-2023 - Thue TNCN doi voi qua tang va thuong cho nhan vien
Uni 09-01-2023 - Chinh sach thue tncn doi voi khoan ho tro sinh con
Uni 26-12-2022 - Chinh sach thue TNCN nguoi nuoc ngoai
Uni 18-07-2022 - Ve chinh sach thue TNCN doi voi ca nhan khong cu tru
Uni 16-06-2022 - Ve quyet toan thue TNCN
Uni 26-5-2022 - Ve chinh sach thue TNCN qua tang la hien vat cho cong nhan vien
Thuế giá trị gia tăng RSS     
CÔNG VĂN SỐ 2455/CTBNI-TTHT VỀ THUẾ SUẤT THUẾ GTGT NHƯ SAU:
CÔNG VĂN SỐ 5081/CTBNI-TTHT VỀ THỜI ĐIỂM XÁC ĐỊNH DOANH THU
CÔNG VĂN SỐ 77220/CTHN-TTHT VỀ KHẤU TRỪ THUẾ GTGT VÀ CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ ĐỐI VỚI KHOẢN TÀI TRỢ GIÁO DỤC
Uni 26-10-2023 - Thoi diem lap hoa don
Uni 23-10-2023 - Xuat hoa don tra lai hang nhap khau
Uni 07-08-2023 - Quy dinh ve hoa don khi ban voucher, phieu qua tang qua san TMDT
Uni 10-07-2023 - Thue suat thue gtgt dich vu cung ung cho DNCX
Uni 26-06-2023 - Thue suat GTGT doi voi dich vu cung cap cho doanh nghiep che xuat
Uni 08-06-2023 - Chinh sach hoan thue GTGT
Uni 11-05-2023 - Chinh sach thue GTGT
Thuế thu nhập doanh nghiệp RSS     
CÔNG VĂN SỐ 59245/CTHN-TTHT VỀ KHAI THUẾ ĐỐI VỚI CHI NHÁNH HẠCH TOÁN PHỤ THUỘC KHÁC TỈNH
CÔNG VĂN SỐ 1783/CTBNI-TTHT VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ TNDN
CÔNG VĂN SỐ 57306/CTHN-TTHT VÈ CHINH SÁCH THUẾ TNDN ĐỐI VỚI LÃI TIỀN GỬI NGÂN HÀNG
Uni 15-08-2022 - About CIT of capital transfer
Uni 15-08-2022 - Thue TNDN hoat dong chuyen nhuong von
Uni 20-06-2022 - Chinh sach thue ve chi phi duoc tru doi voi khoan tien hoc phi cho con nguoi lao dong
Uni 23-05-2022 - Chinh sach thue TNDN
Uni 14-04-2022 - Ve chinh sach thue TNDN
Uni 14-03-2022 - Ve ke khai thue TNDN doi voi don vi phu thuoc
Uni 20-01-2022 - Ke khai va phan bo so thue TNDN doi voi nha may san xuat khac tinh huong uu dai thue TNDN
Thuế nhà thầu RSS     
CÔNG VĂN SỐ 15559/CTHDU-TTHT VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ NHÀ THẦU
CÔNG VĂN SỐ 86945/CTHN-TTHT VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ NHÀ THẦU
CÔNG VĂN SỐ 1424/CTBNI-TTHT VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI:
Uni 05-01-2023 - Chinh sach thue nha thau
Uni 12-12-2022 - Chinh sach thue nha thau doi voi nuoc ngoai
Uni 01-08-2022 - Chinh sach thue nha thau
Uni 25-7-2022 - Ve chinh sach thue nha thau
Uni 14-07-2022 - Ve ke khai thue nha thau
Uni 24-03-2022 - Ve chinh sach thue nha thau
Uni 24-02-2022 - Ve chinh sach thue nha thau doi voi khoan dich vu bao thanh toan quoc te
Văn bản pháp luật khác RSS     
CÔNG VĂN SỐ 26845/CTHN-TTHT VỀ KÊ KHAI TỜ KHAI THUẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI SẢN
CÔNG VĂN SỐ 23295/CTHN-TTHT VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ HOẠT ĐỘNG TÀI TRỢ, QUẢNG CÁO VỚI ĐỐI TÁC NƯỚC NGOÀI
CÔNG VĂN SỐ 531/CTHNA-THTT VỀ GHI NHẬN GIÁM TRỪ DOANH THU ĐỐI VỚI HÀNG XUẤT KHẨU
Uni 04-04-2024 - Tieu huy NLV, vat tu du thua của DNCX
Uni 01-04-2024 - Khoan chi cho thanh vien hoi dong quan tri
Uni 25-09-2023 - Quy dinh ve hoa don san xuat san pham xuat dung lam tai san co dinh cho chi nhanh
Uni 18-09-2023 - Chinh sach thue
Uni 11-09-2023 - Huong dan chinh sach thue
Uni 27-07-2023 - Ke khai va hach toan doi voi hang hoa cho vay, muon
Uni 17-07-2023 - Thoi diem lap hoa don doi voi hang xuat khau
Unistars on
Facebook Twitter Gplus RSS
Thông tin thị trường
Ngoại tệ
Mua CK Bán
Giá vàng
Tin mới đăng
Uni 20-05-2024 - Ke khai to khai thue doi voi hoat dong cho thue tai san mau so 01/TTS
Uni 13-05-2024 - Thue suat thue GTGT
Uni 09-05-2024 - Chinh sach thue hoat dong tai tro, quang cao voi doi tac nuoc ngoai
Uni 08-04-2024 - Ve ghi nhan giam tru doanh thu doi voi hang xuat khau
Uni 04-04-2024 - Tieu huy NLV, vat tu du thua của DNCX
Uni 01-04-2024 - Khoan chi cho thanh vien hoi dong quan tri
Uni 21-12-2023 - Chinh sach thue nha thau
Uni 18-12-2023 - Chinh sach thue nha thau
Uni 14-12-2023 - Chinh sach thue
Uni 11-12-2023 - Chinh sach thue TNCN
Tin đọc nhiều trong tháng
Uni 13-10-2016 - Huong dan thoi diem phat sinh thay doi DKT cua ho gia dinh, ca nhan
Uni 07-08-2013 - Huong dan ke khai nop thue nha thau
Uni 24-06-2013 - Huong dan su dung phieu xuat kho kiem van chuyen noi bo
Uni 21-10-2013 - Huong dan xu phat vi pham hanh chinh thue
Uni 14-12-2012 - Sua doi, bo sung mot so dieu cua luat quan ly thue
Uni 05-11-2013 - Huong dan khau tru và quyet toan thue TNCN tu tien luong tien cong
Uni 02-05-2013 - Huong dan che do quan ly, su dung va trich khau hao tai san co dinh
Uni 09-07-2013 - Huong dan Luat sua doi, bo sung Luat thue TNDN
Uni 09-10-2013 - Huong dan ve gach cheo phan con trong tren hoa don
Uni 11-12-2012 - Quy dinh muc luong toi thieu vung
© 2010 - 2015 Bản quyền thuộc về Công ty Kiểm toán Quốc tế Unistars