Luật quản lý thuế RSS     
CÔNG VĂN SỐ 4918/CT-TTHT VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG KÝ GIẢM TRỪ GIA CẢNH
CÔNG VĂN 54475/CT-TTHT VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT THANH LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
CÔNG VĂN SỐ 318/CT-TTHT NGÀY 15/01/2020 CỦA CỤC THUẾ TỈNH HẢI DƯƠNG VỀ VIỆC CHIẾT KHẤU THƯƠNG MẠI
Uni 20-01-2019 - Chinh sach thue ve viec ngay ky tren hoa don dien tu
Uni 02-01-2019 - Chinh sach thue ve chi phi dong gop vao cac quy hiep hoi
Uni 26-12-2019 - Chinh sach thue ve ben lien ket
Uni 19-12-2019 - Chinh sach thue ve chi phi duoc tru
Uni 16-12-2019 - Chinh sach thue ve xoa no cua nuoc ngoai
Uni 05-12-2019 - Chinh sach thue ve hao hut NVL thuc te trong qua trinh san xuat
Uni 21-11-2019 - Chinh sach thue ve thay doi ten va dia chi tren hoa don dien tu
Xử phạt vi phạm pháp luật về thuế, kế toán RSS     
Công văn số 14475/BTC-TCHQ ngày 26 tháng 10 năm 2017 của bộ tài chính hướng dẫn xử lý thuế đối với phế liệu, phế phẩm, nguyên liệu vật tư dư thừa của HĐGC
Thông tư số 176/2016/TT_BTC ngày 31 tháng 10 năm 2016 của bộ tài chính sửa đổi, bổ sung thông tư số 10/2014/TT-BTC về xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn
Công văn số 2955/TCT-CS ngày 01 tháng 07 năm 2016 của tổng cục thuế hướng dẫn xử phạt mất phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ
Uni 26-10-2015 - Huong dan xu phat vi pham hanh chinh trong linh vuc lao dong, bao hiem
Uni 31-08-2015 - Huong dan xu phat viec mat hoa don theo bang ke ban le
Uni 25-05-2015 - Huong dan xu phat khong dang ky thong tin tai khoan ngan hang
Uni 17-04-2015 - Huong dan xu phat nop muon bao cao su dung hoa don
Uni 28-04-2014- Huong dan xu phat doi voi hanh vi lap hoa don khong dung thoi diem
Uni 21-10-2013 - Huong dan xu phat vi pham hanh chinh thue
Uni 30-09-2013 - Huong dan ve xu phat vi pham hanh chinh trong linh vuc quan ly gia. phi, le phi, hoa don
Thuế thu nhập cá nhân RSS     
CÔNG VĂN 1801/TCT-TNCN VỀ CHI PHÍ DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ, KÊ KHAI THUẾ TNCN VÀ VỀ CHI PHÍ LÀM THẺ TẠM TRÚ, VISA CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI
CÔNG VĂN SỐ 3342/CT-TTHT VỀ VIỆC THUẾ TNCN
CÔNG VĂN 95765/CT-TTHT NĂM 2019 VỀ ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
Uni 23-12-2019 - Chinh sach thue ve thue thu nhap ca nhan
Uni 23-09-2019 - Chinh sach thue ve thue thu nhap ca nhan
Uni 19-09-2019 - Chinh sach thue ve thue thu nhap ca nhan
Uni 09-09-2019 - Chinh sach thue ve thu nhap ca nhan
Uni 29-08-2019 - Chinh sach thue huong dan thue thu nhap ca nhan
Uni 08-08-2019 - Chinh sach thue ve thue thu nhap ca nhan
Uni 13-05-2019 - Chinh sach thue ve viec thue thu nhap ca nhan
Thuế giá trị gia tăng RSS     
CÔNG VĂN SỐ 324/TCT-CS CỦA TỔNG CỤC THUẾ NGÀY 21/01/2020 VỀ VIỆC CHỨNG TỪ THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG
CÔNG VĂN SỐ 196/CT-TTHT NGÀY 09/01/2020 VỀ VIỆC KÊ KHAI THUẾ GTGT
CÔNG VĂN 95772/CT-TTHT NĂM 2019 VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI NHÀ Ở CHO CHUYÊN GIA NƯỚC NGOÀI
Uni 28-10-2019 - Chinh sach thue ve hoa don dien tu
Uni 01-08-2019 - Chinh sach thue ve viec su dung hoa don dien tu nhieu trang
Uni 13-06-2019 - Chinh sach thue ve hang mau
Uni 16-05-2019 - Chinh sach thue ve viec xuat hoa don khi ban san pham mau
Uni 25-04-2019 - Chinh sach thue GTGT
Uni 22-04-2019 - Chinh sach thue GTGT
Uni 18-02-2019 - Chinh sach thue ve viec hoan thue GTGT
Thuế thu nhập doanh nghiệp RSS     
CÔNG VĂN SỐ 97/CT-TTHT NGÀY 20/01/2020 VỀ VIỆC CHI PHÍ KHẤU HAO CĂN HỘ TÍNH VÀO CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ KHI TÍNH THUẾ TNDN
Công văn số 222/CT-TTHT ngày 15/01/2019 của Cục Thuế tỉnh Hải Dương về việc ưu đãi thuế TNDN
Công văn số 79557/CT-TTHT ngày 03 tháng 12 năm 2018 của cục thuế thành phố Hà Nội hướng dẫn về thuế TNCN, thuế TNDN đối với khoản phụ cấp trả cho người lao động
Uni 22-10-2018 - Huong dan ke khai thue TNDN doi voi doanh nghiep moi thanh lap
Uni 13-08-2018 - Huong dan uu dai thue TNDN du an san xuat san pham cong nghiep ho tro
Uni 04-01-2018 - Huong dan thue TNDN doi voi chi phi trich truoc
Uni 06-11-2017 - Huong dan thue GTGT-TNDN thoi gian ngung SX de sua chua nha xuong
Uni 27-07-2017 - Huong dan lap giay nop tien vao NSNN khi phan bo thue TNDN cho chi nhanh
Uni 20-07-2017 - Huong dan thue TNCN, thue TNDN doi voi nha o cho nguoi lao dong
Uni 06-03-2017 - Huong dan quyet toan thue TNDN-TNCN nam 2016
Thuế nhà thầu RSS     
CÔNG VĂN SỐ 6136/CT-TTHT NGÀY 22/10/2019 CỦA CỤC THUẾ TỈNH HẢI DƯƠNG TRẢ LỜI VỀ VIỆC CHÍNH SÁCH THUẾ NHÀ THẦU
Công văn số 11717/CT-TTHT ngày 26/3/2019 v/v thuế nhà thầu
Công văn số 164/CT-TT&HT ngày 23/01/2019 của Cục Thuế Hải Phòng hướng dẫn về Thuế nhà thầu nước ngoài đối với thu nhập từ hoạt động môi giới hàng hóa của tổ chức nước ngoài
Uni 04-10-2018 - Huong dan thue nha thau doi voi khoan thu nhap tu phat hop dong
Uni 17-05-2018 - Huong dan thue nha thau khi mua may moc co kem dich vu
Uni 16-04-2018 - Huong dan thue nha thau doi voi tien lai vay va cac khoan chi phi tra cho ben nuoc ngoai
Uni 11-09-2017 - Huong dan thue nha thau doi voi hoat dong chuyen quyen su dung nhan hieu
Uni 07-08-2017 - Huong dan thue nha thau hang NK kem theo dieu khoan bao hanh
Uni 13-07-2017 - Huong da ty gia tinh thue nha thau nuoc ngoai
Uni 22-06-2017 - Huong dan thue nha thau truong hop ban hang tu kho ngoai quan
Văn bản pháp luật khác RSS     
CÔNG VĂN 95764/CT-TTHT NĂM 2019 VỀ HẠCH TOÁN KHOẢN CHI CÔNG TÁC PHÍ NƯỚC NGOÀI
CÔNG VĂN SỐ 90282/CT-TTHT NGÀY 2/12/2019 VỀ VIỆC SỬ DỤNG SONG SONG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VÀ HÓA ĐƠN ĐẶT IN
CÔNG VĂN SỐ 2719/CT-TTHT NGÀY 19/11/2019 VỀ VIỆC HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ GHI CHI PHÍ TIẾP KHÁCH
Uni 02-12-2019 - Chinh sach thue ve viec chi tien mat co tinh chat phuc loi
Uni 28-11-2019 - Chinh sach thue ve viec su dung hoa don dien tu
Uni 25-11-2019 - Chinh sach ve viec xac dinh hoat dong san xuat phan mem
Uni 24-10-2019 - Chinh sach thue ve chi phi ho tro to chuc chinh tri xa hoi
Uni 21-10-2019 - Chinh sach thue ve hoa don dien tu
Uni 14-10-2019 - Chinh sach thue ve hoa don dien tu
Uni 10-10-2019 - Chinh sach thue ve viec thue suat viec mua can ho cua DNCX
Unistars on
Facebook Twitter Gplus RSS
Thông tin thị trường
Ngoại tệ
Mua CK Bán
Giá vàng
Tin mới đăng
Uni 20-02-2020 - Chinh sach thue ve dang ky giam tru gia canh
Uni 17-02-2020 - Chinh sach thue ve thanh ly tai san doanh nghiep che xuat
Uni 13-02-2020 - Chinh sach thue ve thue thu nhap ca nhan cho nguoi nuoc ngoai
Uni 10-02-2020- Chinh sach thue ve hoan thue GTGT - Chung tu thanh toan qua ngan hang
Uni 06-02-2020 - Chinh sach thue ve chi phi khau hao can ho
Uni 03-02-2020 - Chinh sach thue ve thue TNCN
Uni 30-01-2019 - Chinh sach thue ve viec chiet khau thuong mai
Uni 20-01-2019 - Chinh sach thue ve viec ngay ky tren hoa don dien tu
Uni 16-01-2020 - Chinh sach thue ve ke khai thue GTGT
Uni 13-01-2020 - Chinh sach thue ve nha o cho chuyen gia nuoc ngoai
Tin đọc nhiều trong tháng
Uni 13-10-2016 - Huong dan thoi diem phat sinh thay doi DKT cua ho gia dinh, ca nhan
Uni 24-06-2013 - Huong dan su dung phieu xuat kho kiem van chuyen noi bo
Uni 07-08-2013 - Huong dan ke khai nop thue nha thau
Uni 14-12-2012 - Sua doi, bo sung mot so dieu cua luat quan ly thue
Uni 21-10-2013 - Huong dan xu phat vi pham hanh chinh thue
Uni 05-11-2013 - Huong dan khau tru và quyet toan thue TNCN tu tien luong tien cong
Uni 02-05-2013 - Huong dan che do quan ly, su dung va trich khau hao tai san co dinh
Uni 09-07-2013 - Huong dan Luat sua doi, bo sung Luat thue TNDN
Uni 11-12-2012 - Quy dinh muc luong toi thieu vung
Uni 09-10-2013 - Huong dan ve gach cheo phan con trong tren hoa don
© 2010 - 2015 Bản quyền thuộc về Công ty Kiểm toán Quốc tế Unistars