Luật quản lý thuế RSS     
CÔNG VĂN SỐ 5256/CT-TTHT NGÀY 25/8/2020 VỀ VIỆC CHÍNH SÁCH THUẾ DỰ ÁN ĐẦU TƯ MỚI
CÔNG VĂN 19426/CT-QLN NGÀY 19/08/2020 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH SỐ LIỆU HỒ SƠ KHAI THUẾ
CÔNG VĂN SỐ 5067/CT-TTHT NGÀY 17/8/2020 VỀ VIỆC MIỄN LẬP HỒ SƠ XÁC ĐỊNH GIÁ GIAO DỊCH LIÊN KẾT
Uni 20-08-2020 - Chinh sach thue ve viec hoa don dien tu truong hop xuat khau hang hoa
Uni 17-08-2020 - Chinh sach thue ve viec xu ly hoa don do thoa thuan lai tien thue va phi dich vu
Uni 13-08-2020 - Chinh sach thue ve viec lap hoa don dien tu
Uni 10-08-2020 - Chinh sach thue ve viec hoa don dien tu
Uni 06-08-2020 - Chinh sach thue ve viec xu ly so thue an dinh tang them hang hoa nhap khau
Uni 03- 08-2020 - Chinh sach thue ve viec hang nhap khau nhung khong phai thanh toan do khong tim duoc chu hang
Uni 23-07-2020 - Chinh sach thue ve viec chi phi lai vay trong giao dich lien ket
Xử phạt vi phạm pháp luật về thuế, kế toán RSS     
Công văn số 14475/BTC-TCHQ ngày 26 tháng 10 năm 2017 của bộ tài chính hướng dẫn xử lý thuế đối với phế liệu, phế phẩm, nguyên liệu vật tư dư thừa của HĐGC
Thông tư số 176/2016/TT_BTC ngày 31 tháng 10 năm 2016 của bộ tài chính sửa đổi, bổ sung thông tư số 10/2014/TT-BTC về xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn
Công văn số 2955/TCT-CS ngày 01 tháng 07 năm 2016 của tổng cục thuế hướng dẫn xử phạt mất phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ
Uni 26-10-2015 - Huong dan xu phat vi pham hanh chinh trong linh vuc lao dong, bao hiem
Uni 31-08-2015 - Huong dan xu phat viec mat hoa don theo bang ke ban le
Uni 25-05-2015 - Huong dan xu phat khong dang ky thong tin tai khoan ngan hang
Uni 17-04-2015 - Huong dan xu phat nop muon bao cao su dung hoa don
Uni 28-04-2014- Huong dan xu phat doi voi hanh vi lap hoa don khong dung thoi diem
Uni 21-10-2013 - Huong dan xu phat vi pham hanh chinh thue
Uni 30-09-2013 - Huong dan ve xu phat vi pham hanh chinh trong linh vuc quan ly gia. phi, le phi, hoa don
Thuế thu nhập cá nhân RSS     
CÔNG VĂN SỐ 2881/TCT-DNNCN CỦA TỔNG CỤC THUẾ NGÀY 20/07/2020 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN CHÍNH SÁCH THUẾ TNCN
CÔNG VĂN 2546/TCT-DNNCN NĂM 2020 VỀ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT 954/2020/UBTVQH14 ĐIỀU CHỈNH MỨC GIẢM TRỪ GIA CẢNH CỦA THUẾ TNCN
CÔNG VĂN SỐ 12387/CT-TTHT NGÀY 02/6/2020 VỀ VIỆC CHÍNH SÁCH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
Uni 21-05-2020 - Chinh sach thue ve Thue TNCN
Uni 07-05-2020 - Chinh sach thue TNCN ve tien lam them gio
Uni 30-03-2020 - Chinh sach thue ve quyet toan thue TNCN
Uni 05-03-2020 - Chinh sach thue ve thue TNCN
Uni 27-02-2020 - Chinh sach thue ve thu nhap chiu thue TNCN
Uni 13-02-2020 - Chinh sach thue ve thue thu nhap ca nhan cho nguoi nuoc ngoai
Uni 03-02-2020 - Chinh sach thue ve thue TNCN
Thuế giá trị gia tăng RSS     
CÔNG VĂN SỐ 442/CT-TTHT VỀ VIỆC KHAI THUẾ GTGT
CÔNG VĂN SỐ 324/TCT-CS CỦA TỔNG CỤC THUẾ NGÀY 21/01/2020 VỀ VIỆC CHỨNG TỪ THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG
CÔNG VĂN SỐ 196/CT-TTHT NGÀY 09/01/2020 VỀ VIỆC KÊ KHAI THUẾ GTGT
Uni 13-01-2020 - Chinh sach thue ve nha o cho chuyen gia nuoc ngoai
Uni 28-10-2019 - Chinh sach thue ve hoa don dien tu
Uni 01-08-2019 - Chinh sach thue ve viec su dung hoa don dien tu nhieu trang
Uni 13-06-2019 - Chinh sach thue ve hang mau
Uni 16-05-2019 - Chinh sach thue ve viec xuat hoa don khi ban san pham mau
Uni 25-04-2019 - Chinh sach thue GTGT
Uni 22-04-2019 - Chinh sach thue GTGT
Thuế thu nhập doanh nghiệp RSS     
NGHỊ QUYẾT 116/2020/QH14 VỀ GIẢM THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP PHẢI NỘP CỦA NĂM 2020
THÔNG TƯ 13/2020/TT-BTTTT VỀ QUY ĐỊNH VIỆC XÁC ĐỊNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT SẢN PHẨM PHẦN MỀM ĐÁP ỨNG QUY TRÌNH DO BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BAN HÀNH
CÔNG VĂN SỐ 2550/CT-TTHT VỀ VIỆC TRẢ LỜI CHÍNH SÁCH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
Uni 13-04-2020 - Chinh sach thue ve uu dai thue TNDN
Uni 06-02-2020 - Chinh sach thue ve chi phi khau hao can ho
Uni 14-03-2019 - Chinh sach thue ve viec uu dai thue TNDN
Uni 13-12-2018 - Huong dan ve thue TNCN, thue TNDN doi voi khoan phu cap tra cho nguoi lao dong
Uni 22-10-2018 - Huong dan ke khai thue TNDN doi voi doanh nghiep moi thanh lap
Uni 13-08-2018 - Huong dan uu dai thue TNDN du an san xuat san pham cong nghiep ho tro
Uni 04-01-2018 - Huong dan thue TNDN doi voi chi phi trich truoc
Thuế nhà thầu RSS     
CÔNG VĂN SỐ 1739/CT-TTHT VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ NHÀ THẦU
CÔNG VĂN SỐ 6136/CT-TTHT NGÀY 22/10/2019 CỦA CỤC THUẾ TỈNH HẢI DƯƠNG TRẢ LỜI VỀ VIỆC CHÍNH SÁCH THUẾ NHÀ THẦU
Công văn số 11717/CT-TTHT ngày 26/3/2019 v/v thuế nhà thầu
Uni 14-02-2019 - Chinh sach thue nha thau tu hoat dong moi gioi
Uni 04-10-2018 - Huong dan thue nha thau doi voi khoan thu nhap tu phat hop dong
Uni 17-05-2018 - Huong dan thue nha thau khi mua may moc co kem dich vu
Uni 16-04-2018 - Huong dan thue nha thau doi voi tien lai vay va cac khoan chi phi tra cho ben nuoc ngoai
Uni 11-09-2017 - Huong dan thue nha thau doi voi hoat dong chuyen quyen su dung nhan hieu
Uni 07-08-2017 - Huong dan thue nha thau hang NK kem theo dieu khoan bao hanh
Uni 13-07-2017 - Huong da ty gia tinh thue nha thau nuoc ngoai
Văn bản pháp luật khác RSS     
CÔNG VĂN SỐ 2340/CT-TTHT NGÀY 07/5/2020 VỀ VIỆC LẬP HÓA ĐƠN
CÔNG VĂN SỐ 453/CT-TTHT NGÀY 14/02/2020 VỀ VIỆC HỖ TRỢ CHI PHÍ ĐI LẠI NGHỈ LỄ, TẾT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
CÔNG VĂN 95764/CT-TTHT NĂM 2019 VỀ HẠCH TOÁN KHOẢN CHI CÔNG TÁC PHÍ NƯỚC NGOÀI
Uni 12-12-2019 - Chinh sach thue ve viec su dung song song hoa don dien tu va hoa don dat in
Uni 09-12-2019 - Chinh sach thue ve hoa don dien tu chi phi tiep khach
Uni 02-12-2019 - Chinh sach thue ve viec chi tien mat co tinh chat phuc loi
Uni 28-11-2019 - Chinh sach thue ve viec su dung hoa don dien tu
Uni 25-11-2019 - Chinh sach ve viec xac dinh hoat dong san xuat phan mem
Uni 24-10-2019 - Chinh sach thue ve chi phi ho tro to chuc chinh tri xa hoi
Uni 21-10-2019 - Chinh sach thue ve hoa don dien tu
Unistars on
Facebook Twitter Gplus RSS
Thông tin thị trường
Ngoại tệ
Mua CK Bán
Giá vàng
Tin mới đăng
Uni 31-08-2020 - Chinh sach thue ve viec du an dau tu moi
Uni 27-08-2020 - Chinh sach thue ve viec dieu chinh du lieu ho so khai thue
Uni 24-08-2020 - Chinh sach thue ve viec mien lap Ho so xac dinh gia giao dich lien ket
Uni 20-08-2020 - Chinh sach thue ve viec hoa don dien tu truong hop xuat khau hang hoa
Uni 17-08-2020 - Chinh sach thue ve viec xu ly hoa don do thoa thuan lai tien thue va phi dich vu
Uni 13-08-2020 - Chinh sach thue ve viec lap hoa don dien tu
Uni 10-08-2020 - Chinh sach thue ve viec hoa don dien tu
Uni 06-08-2020 - Chinh sach thue ve viec xu ly so thue an dinh tang them hang hoa nhap khau
Uni 03- 08-2020 - Chinh sach thue ve viec hang nhap khau nhung khong phai thanh toan do khong tim duoc chu hang
Uni 30-07-2020 - Chinh sach thue ve viec huong dan chinh sach thue TNCN
Tin đọc nhiều trong tháng
Uni 13-10-2016 - Huong dan thoi diem phat sinh thay doi DKT cua ho gia dinh, ca nhan
Uni 24-06-2013 - Huong dan su dung phieu xuat kho kiem van chuyen noi bo
Uni 07-08-2013 - Huong dan ke khai nop thue nha thau
Uni 14-12-2012 - Sua doi, bo sung mot so dieu cua luat quan ly thue
Uni 21-10-2013 - Huong dan xu phat vi pham hanh chinh thue
Uni 09-07-2013 - Huong dan Luat sua doi, bo sung Luat thue TNDN
Uni 02-05-2013 - Huong dan che do quan ly, su dung va trich khau hao tai san co dinh
Uni 05-11-2013 - Huong dan khau tru và quyet toan thue TNCN tu tien luong tien cong
Uni 11-12-2012 - Quy dinh muc luong toi thieu vung
Uni 09-10-2013 - Huong dan ve gach cheo phan con trong tren hoa don
© 2010 - 2015 Bản quyền thuộc về Công ty Kiểm toán Quốc tế Unistars