Luật quản lý thuế RSS     
CÔNG VĂN 4110/TCT-DNNCN VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ CHI PHÍ LIÊN QUAN ĐẾN COVID - 19
CÔNG VĂN SỐ 29592/CTHN-KK VỀ VIỆC NỘP HỒ SƠ KHAI THUẾ TRONG THỜI GIAN THỰC HIỆN CHỈ THỊ 17/CT-UBND
CÔNG VĂN 3743/CTHDU - TTHT VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI KHOẢN CHI TRẢ VẬN CHUYỂN HÀNH LÝ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI VỀ NƯỚC
Uni 20-05-2021 - Chinh sach thue ve khoan tien ho tro cua cong ty me
Uni 13-05-2021 - Chinh sach thue ve chi phi bao lanh khoan vay
Uni 01-04-2021 - Chinh sach thue ve viec phan bo chi phi sua chua TSCĐ di thue
Uni 28-01-2021 - Chinh sach thue ve viec ke khai thue theo thang hay quy
Uni 25-01-2021 - Chinh sach thue ve viec chiet khau thuong mai theo san luong hoac doanh so
Uni 21-01-2021 - Chinh sach thue ve viec vay Cong ty me khong lai suat
Uni 18-01-2021 - Chinh sach thue ve viec trich khau hao tai san co dinh
Xử phạt vi phạm pháp luật về thuế, kế toán RSS     
Công văn số 14475/BTC-TCHQ ngày 26 tháng 10 năm 2017 của bộ tài chính hướng dẫn xử lý thuế đối với phế liệu, phế phẩm, nguyên liệu vật tư dư thừa của HĐGC
Thông tư số 176/2016/TT_BTC ngày 31 tháng 10 năm 2016 của bộ tài chính sửa đổi, bổ sung thông tư số 10/2014/TT-BTC về xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn
Công văn số 2955/TCT-CS ngày 01 tháng 07 năm 2016 của tổng cục thuế hướng dẫn xử phạt mất phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ
Uni 26-10-2015 - Huong dan xu phat vi pham hanh chinh trong linh vuc lao dong, bao hiem
Uni 31-08-2015 - Huong dan xu phat viec mat hoa don theo bang ke ban le
Uni 25-05-2015 - Huong dan xu phat khong dang ky thong tin tai khoan ngan hang
Uni 17-04-2015 - Huong dan xu phat nop muon bao cao su dung hoa don
Uni 28-04-2014- Huong dan xu phat doi voi hanh vi lap hoa don khong dung thoi diem
Uni 21-10-2013 - Huong dan xu phat vi pham hanh chinh thue
Uni 30-09-2013 - Huong dan ve xu phat vi pham hanh chinh trong linh vuc quan ly gia. phi, le phi, hoa don
Thuế thu nhập cá nhân RSS     
CÔNG VĂN SỐ 32313/CTHN-TTHT VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ TNCN ĐỐI VỚI CÁ NHÂN KHÔNG CƯ TRÚ
CÔNG VĂN SỐ 25025/CTHN-TTHT VỀ ỦY QUYỀN QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN
CÔNG VĂN SỐ 1576/CTBI-TTHT VỀ THUẾ TNCN ĐỐI VỚI QUÀ TẶNG LÀ HIỆN VẬT CHO CÔNG NHÂN
Uni 10-03-2022 - Ve chinh sach thue TNCN
Uni 28-02-2022 - Ve chinh sach thue nha thau
Uni 21-02-2022 - Ve phan bo thue TNCN khac tinh
Uni 16-12-2021 - Thue TNCN doi voi khoan ho tro phong chong Covid19
Uni 02-12-2021 - Ve chinh sach thue TNCN doi voi khoan chi tra chi phi lam the tam tru, thi thuc cho nguoi lao dong
Uni 23-09-2021 - Thue TNCN doi voi thu nhap tu qua tang
Uni 06-09-2021 Thue TNCN doi voi khoan chi tra them cho lao dong thu viec
Thuế giá trị gia tăng RSS     
CÔNG VĂN SỐ 3687/CTBNI-TTHT VỀ ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN
CÔNG VĂN SỐ 3603/CTBNI-TTHT VỀ THUẾ SUẤT GTGT VỚI DỊCH VỤ CUNG CẤP CHO DNCX THEO CHỈ ĐỊNH CỦA DN NƯỚC NGOÀI
CÔNG VĂN SỐ 53393/CTHN-TTHT VỀ KÊ KHAI THUẾ GTGT vãng lai
Uni 31-10-2022 - Thoi diem ky so va cap ma tren hoa don dien tu
Uni 27-10-2022 - Ve chinh sach thue GTGT
Uni 24-10-2022 - Chinh sach thue GTGT
Uni 17-10-2022 - Khau tru VAT dau vao va chi phi duoc tru doi voi phi tuyen dung lao dong
Uni 06-10-2022 - Ve thue suat GTGT hoa hong moi gioi
Uni 19-09-2022 - Xuat hoa don hang cho muon
Uni 08-09-2022 - Ke khai hoa don doi voi hoa don thay the dieu chinh
Thuế thu nhập doanh nghiệp RSS     
CÔNG VĂN SỐ 57306/CTHN-TTHT VÈ CHINH SÁCH THUẾ TNDN ĐỐI VỚI LÃI TIỀN GỬI NGÂN HÀNG
OFFICIAL LETTER 39624/CTHN-TTHT ABOUT CIT OF CAPITAL TRANSFER
CÔNG VĂN 39624/CTHN-TTHT VỀ THUẾ TNDN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN
Uni 20-06-2022 - Chinh sach thue ve chi phi duoc tru doi voi khoan tien hoc phi cho con nguoi lao dong
Uni 23-05-2022 - Chinh sach thue TNDN
Uni 14-04-2022 - Ve chinh sach thue TNDN
Uni 14-03-2022 - Ve ke khai thue TNDN doi voi don vi phu thuoc
Uni 20-01-2022 - Ke khai va phan bo so thue TNDN doi voi nha may san xuat khac tinh huong uu dai thue TNDN
Uni 11-11-2021 - Uu dai thue TNDN khi bo sung nganh nghe kinh doanh
Uni 04-11-2021 - Uu dai thue voi du an dau tu moi co su dunng mot phan may moc cua du an dau tu cu
Thuế nhà thầu RSS     
CÔNG VĂN SỐ 2191/CTBNI-TTHT VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI CHI PHÍ BỒI THƯỜNG HÀNG LỖI HỎNG
CÔNG VĂN SỐ 12246/CTBDU-TTHT VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ NHÀ THẦU
CÔNG VĂN SỐ 32111/CTHN-TTHT VỀ KÊ KHAI THUẾ NHÀ THẦU
Uni 24-03-2022 - Ve chinh sach thue nha thau
Uni 24-02-2022 - Ve chinh sach thue nha thau doi voi khoan dich vu bao thanh toan quoc te
Uni 03-01-2022 - Về chính sách thuế nhà thầu đối với hoa hồng môi giới
Uni 27-12-2021 - Thue nha thau doi voi chi phi bao lanh khoan vay
Uni 20 -12-2021 - Ve chinh sach thue nha thau
Uni 28-06-2021 - Quyet toan thue nha thau
Uni 20-04-2020 - Chinh sach thue ve chinh sach thue nha thau
Văn bản pháp luật khác RSS     
CÔNG VĂN SỐ 9690/CTHDU-TTHT CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI CỦA DNCX
CÔNG VĂN SỐ 2935/CTBNI-TTHT VỀ VIỆC DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT BÁN SẢN PHẨM SẢN XUẤT RA CHO DOANH NGHIỆP NỘI ĐỊA
CÔNG VĂN SỐ 45095/CTHN-TTHT VỀ CHI PHÍ TRƯỚC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP
Uni 15-09-2022 - Ve ke khai thue hoat dong quang cao tren Facebook
Uni 12-09-2022 - Phieu xuat kho kiem van chuyen noi bo
Uni 11-07-2022 - Chi phi duoc tru
Uni 04-07-2022 - Ve hiep dinh tranh danh thue 2 lan
Uni 13-06-2022 - Chinh sach thue
Uni 30-05-2022 - Chinh sach thue ve trich khau hao tscd va chi phi duoc tru
Uni 16-05-2022 - Ve trich khau hao va chi phi duoc tru
Unistars on
Facebook Twitter Gplus RSS
Thông tin thị trường
Ngoại tệ
Mua CK Bán
Giá vàng
Tin mới đăng
Uni 28-11-2022 - Ve dieu chinh hoa don
Uni 24-11-2022 - Chinh sach thue thue TNDN doi voi lai tien gui ngan hang
Uni 17-11-2022 - Thue suat gtgt voi dich vu cung cap cho DNCX theo chi dinh cua DN nuoc ngoai
Uni 14-11-2022 - Ve ke khai thue GTGT vang lai
Uni 3-11-2022 - Chinh sach thue doi voi hoat dong thuong mai cua DNCX
Uni 31-10-2022 - Thoi diem ky so va cap ma tren hoa don dien tu
Uni 27-10-2022 - Ve chinh sach thue GTGT
Uni 24-10-2022 - Chinh sach thue GTGT
Uni 17-10-2022 - Khau tru VAT dau vao va chi phi duoc tru doi voi phi tuyen dung lao dong
Uni 13-10-2022 -Doanh nghiep che xuat ban san pham san xuat ra cho doanh nghiep noi dia
Tin đọc nhiều trong tháng
Uni 13-10-2016 - Huong dan thoi diem phat sinh thay doi DKT cua ho gia dinh, ca nhan
Uni 07-08-2013 - Huong dan ke khai nop thue nha thau
Uni 24-06-2013 - Huong dan su dung phieu xuat kho kiem van chuyen noi bo
Uni 14-12-2012 - Sua doi, bo sung mot so dieu cua luat quan ly thue
Uni 21-10-2013 - Huong dan xu phat vi pham hanh chinh thue
Uni 02-05-2013 - Huong dan che do quan ly, su dung va trich khau hao tai san co dinh
Uni 05-11-2013 - Huong dan khau tru và quyet toan thue TNCN tu tien luong tien cong
Uni 09-07-2013 - Huong dan Luat sua doi, bo sung Luat thue TNDN
Uni 09-10-2013 - Huong dan ve gach cheo phan con trong tren hoa don
Uni 11-12-2012 - Quy dinh muc luong toi thieu vung
© 2010 - 2015 Bản quyền thuộc về Công ty Kiểm toán Quốc tế Unistars