Luật quản lý thuế RSS     
CÔNG VĂN SỐ 487/CTHDU-TTHT VỀ VIỆC KÊ KHAI THUẾ THEO THÁNG HAY QUÝ ỔN ĐỊNH TRỌN NĂM DƯƠNG LỊCH
CÔNG VĂN SỐ 438/CTHDU-TTHT NGÀY 21/01/2021 VỀ VIỆC CHIẾT KHẤU THƯƠNG MẠI THEO SẢN LƯỢNG HOẶC DOANH SỐ
CÔNG VĂN 1070/CTHN-TTHT VỀ KHOAN VAY CÔNG TY MẸ Ở NƯỚC NGOÀI KHÔNG LÃI SUẤT
Uni 18-01-2021 - Chinh sach thue ve viec trich khau hao tai san co dinh
Uni 13-01-2021 - Chinh sach thue ve viec lap hoa don doi voi khoan tien thanh toan cho NLĐ lam viec tai chi nhanh
Uni 11-01-2021 - Chinh sach thue ve viec hoat dong chuyen nhuong von cua to chuc nuoc ngoai
Uni 04-01-2021 - Chinh sach thue ve viec chinh sach thue nha thau
Uni 31-12-2020 - Chinh sach thue ve viec doanh nghiep che xuat mua hang tu noi dia
Uni 28-12-2020 - Chinh sach thue ve viec chuyen loi nhuan ra nuoc ngoai
Uni 24-12-2020 - Chinh sach thue ve viec uy quyen thanh toan qua ben thu ba thanh toan qua ngan hang
Xử phạt vi phạm pháp luật về thuế, kế toán RSS     
Công văn số 14475/BTC-TCHQ ngày 26 tháng 10 năm 2017 của bộ tài chính hướng dẫn xử lý thuế đối với phế liệu, phế phẩm, nguyên liệu vật tư dư thừa của HĐGC
Thông tư số 176/2016/TT_BTC ngày 31 tháng 10 năm 2016 của bộ tài chính sửa đổi, bổ sung thông tư số 10/2014/TT-BTC về xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn
Công văn số 2955/TCT-CS ngày 01 tháng 07 năm 2016 của tổng cục thuế hướng dẫn xử phạt mất phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ
Uni 26-10-2015 - Huong dan xu phat vi pham hanh chinh trong linh vuc lao dong, bao hiem
Uni 31-08-2015 - Huong dan xu phat viec mat hoa don theo bang ke ban le
Uni 25-05-2015 - Huong dan xu phat khong dang ky thong tin tai khoan ngan hang
Uni 17-04-2015 - Huong dan xu phat nop muon bao cao su dung hoa don
Uni 28-04-2014- Huong dan xu phat doi voi hanh vi lap hoa don khong dung thoi diem
Uni 21-10-2013 - Huong dan xu phat vi pham hanh chinh thue
Uni 30-09-2013 - Huong dan ve xu phat vi pham hanh chinh trong linh vuc quan ly gia. phi, le phi, hoa don
Thuế thu nhập cá nhân RSS     
CÔNG VĂN SỐ 647/CTHDU-TTHT VỀ VIỆC CHÍNH SÁCH THUẾ TNCN
CÔNG VĂN 2545/CTHN-TTHT VỀ VIỆC QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN
CÔNG VĂN 100085/CTHN-TTHT VỀ VIỆC CST TNCN ĐỐI VỚI CHUYÊN GIA NƯỚC NGOÀI
Uni 12-11-2020 - Chinh sach thue ve viec chinh sach thue TNCN
Uni 01-10-2020 - Chinh sach thue ve viec dăng ky NPT la ba noi
Uni 30-07-2020 - Chinh sach thue ve viec huong dan chinh sach thue TNCN
Uni 02-07-2020 - Chinh sach thue V/v to chuc trien khai nghi quyet dieu chinh muc giam tru gia canh cua thue TNCN
Uni 08-06-2020 - Chinh sach thue ve thue thu nhap ca nhan
Uni 21-05-2020 - Chinh sach thue ve Thue TNCN
Uni 07-05-2020 - Chinh sach thue TNCN ve tien lam them gio
Thuế giá trị gia tăng RSS     
NGHỊ ĐỊNH 126/2020/NĐ-CP ĐIỀU 8, ĐIỀU 9 VỀ VIỆC THỰC HIỆN KHAI THUẾ GTGT THEO THÁNG HAY THEO QUÝ ỔN ĐỊNH TRỌN NĂM DƯƠNG LỊCH
CÔNG VĂN 97742/CT-TTHT VỀ VIỆC THUẾ GTGT ĐỐI VỚI HÀNG PHI MẬU DỊCH
CÔNG VĂN SỐ 6772/CT-TTHT NGÀY 21/10/2020 VỀ VIỆC CHÍNH SÁCH THUẾ GTGT KHOẢN TIỀN HỖ TRỢ
Uni 12-10-2020 - Chinh sach thue ve viec chinh sach hoa don hoat dong xuat khau
Uni 24-09-2020 - Chinh sach thue ve viec chi phi the gon, choi gon de tiep khach
Uni 16-04-2020 - Chinh sach thue ve viec ke khai thue GTGT
Uni 10-02-2020- Chinh sach thue ve hoan thue GTGT - Chung tu thanh toan qua ngan hang
Uni 16-01-2020 - Chinh sach thue ve ke khai thue GTGT
Uni 13-01-2020 - Chinh sach thue ve nha o cho chuyen gia nuoc ngoai
Uni 28-10-2019 - Chinh sach thue ve hoa don dien tu
Thuế thu nhập doanh nghiệp RSS     
CÔNG VĂN 104146/CTHN - TTHT VỀ VIỆC CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ, GIẢM THUẾ TNDN ĐỐI VỚI DN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NỮ
NGHỊ QUYẾT 116/2020/QH14 VỀ GIẢM THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP PHẢI NỘP CỦA NĂM 2020
THÔNG TƯ 13/2020/TT-BTTTT VỀ QUY ĐỊNH VIỆC XÁC ĐỊNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT SẢN PHẨM PHẦN MỀM ĐÁP ỨNG QUY TRÌNH DO BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BAN HÀNH
Uni 15-06-2020 - Chinh sach thue ve thue thu nhap doanh nghiep
Uni 13-04-2020 - Chinh sach thue ve uu dai thue TNDN
Uni 06-02-2020 - Chinh sach thue ve chi phi khau hao can ho
Uni 14-03-2019 - Chinh sach thue ve viec uu dai thue TNDN
Uni 13-12-2018 - Huong dan ve thue TNCN, thue TNDN doi voi khoan phu cap tra cho nguoi lao dong
Uni 22-10-2018 - Huong dan ke khai thue TNDN doi voi doanh nghiep moi thanh lap
Uni 13-08-2018 - Huong dan uu dai thue TNDN du an san xuat san pham cong nghiep ho tro
Thuế nhà thầu RSS     
CÔNG VĂN SỐ 1739/CT-TTHT VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ NHÀ THẦU
CÔNG VĂN SỐ 6136/CT-TTHT NGÀY 22/10/2019 CỦA CỤC THUẾ TỈNH HẢI DƯƠNG TRẢ LỜI VỀ VIỆC CHÍNH SÁCH THUẾ NHÀ THẦU
Công văn số 11717/CT-TTHT ngày 26/3/2019 v/v thuế nhà thầu
Uni 14-02-2019 - Chinh sach thue nha thau tu hoat dong moi gioi
Uni 04-10-2018 - Huong dan thue nha thau doi voi khoan thu nhap tu phat hop dong
Uni 17-05-2018 - Huong dan thue nha thau khi mua may moc co kem dich vu
Uni 16-04-2018 - Huong dan thue nha thau doi voi tien lai vay va cac khoan chi phi tra cho ben nuoc ngoai
Uni 11-09-2017 - Huong dan thue nha thau doi voi hoat dong chuyen quyen su dung nhan hieu
Uni 07-08-2017 - Huong dan thue nha thau hang NK kem theo dieu khoan bao hanh
Uni 13-07-2017 - Huong da ty gia tinh thue nha thau nuoc ngoai
Văn bản pháp luật khác RSS     
CÔNG VĂN SỐ 7931/CT-TTHT NGÀY 03/12/2020 VỀ VIỆC CHI PHÍ CÁCH LY PHÒNG CHỐNG COVID -19
CÔNG VĂN SỐ 7684/CT-TTHT VỀ VIỆC THUẾ NHÀ THẦU
CÔNG VĂN SỐ 7532/CTHDU-TTHT VỀ VIỆC HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
Uni 23-11-2020 - Chinh sach thue ve viec su dung hoa don
Uni 09-11-2020 - Chinh sach thue ve viec hoa don dien tu xuat khau
Uni 02-11-2020 - Chinh sach thue ve viec lap hoa don dien tu khi xuat khau
Uni 02-11-2020 - Chinh sach thue ve viec hoa don dien tu theo nghi dinh moi
Uni 29-10-2020 - Chinh sach thue ve viec thue doi voi san pham loi hong
Uni 19-10-2020 - Chinh sach thue ve viec dieu chinh hoa don da lap
Uni 15-09-2020 - Chinh sach thue ve viec chi ho tro dai ly
Unistars on
Facebook Twitter Gplus RSS
Thông tin thị trường
Ngoại tệ
Mua CK Bán
Giá vàng
Tin mới đăng
Uni 04-02-2021 - Chinh sach thue ve viec chinh sach thue thu nhap ca nhan
Uni 01-02-2021 - Chinh sach thue ve viec quyet toan thue thu nhap ca nhan
Uni 28-01-2021 - Chinh sach thue ve viec ke khai thue theo thang hay quy
Uni 25-01-2021 - Chinh sach thue ve viec chiet khau thuong mai theo san luong hoac doanh so
Uni 21-01-2021 - Chinh sach thue ve viec vay Cong ty me khong lai suat
Uni 18-01-2021 - Chinh sach thue ve viec trich khau hao tai san co dinh
Uni 13-01-2021 - Chinh sach thue ve viec lap hoa don doi voi khoan tien thanh toan cho NLĐ lam viec tai chi nhanh
Uni 11-01-2021 - Chinh sach thue ve viec hoat dong chuyen nhuong von cua to chuc nuoc ngoai
Uni 07-01-2021 - Chinh sach thue ve viec ke khai thue GTGT theo thang hay quy on dinh tron nam duong lich
Uni 04-01-2021 - Chinh sach thue ve viec chinh sach thue nha thau
Tin đọc nhiều trong tháng
Uni 13-10-2016 - Huong dan thoi diem phat sinh thay doi DKT cua ho gia dinh, ca nhan
Uni 07-08-2013 - Huong dan ke khai nop thue nha thau
Uni 24-06-2013 - Huong dan su dung phieu xuat kho kiem van chuyen noi bo
Uni 14-12-2012 - Sua doi, bo sung mot so dieu cua luat quan ly thue
Uni 21-10-2013 - Huong dan xu phat vi pham hanh chinh thue
Uni 05-11-2013 - Huong dan khau tru và quyet toan thue TNCN tu tien luong tien cong
Uni 09-07-2013 - Huong dan Luat sua doi, bo sung Luat thue TNDN
Uni 02-05-2013 - Huong dan che do quan ly, su dung va trich khau hao tai san co dinh
Uni 11-12-2012 - Quy dinh muc luong toi thieu vung
Uni 09-10-2013 - Huong dan ve gach cheo phan con trong tren hoa don
© 2010 - 2015 Bản quyền thuộc về Công ty Kiểm toán Quốc tế Unistars