Trang chủ  >  Thư viện pháp luật  >  Văn bản pháp luật khác  
Công văn số 2110/LĐTBXH-LĐTL ngày 12 tháng 08 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn tiền lương ngày lễ đối với lao động làm việc ban đêm
Công văn số 3234/LĐTBXH-LĐTL ngày 13 tháng 08 năm 2015 của bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về tính trả lương ngày nghỉ hàng năm
Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 07 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều về bảo hiểm thất nghiệp
Công văn số 1539/CT-KT2 ngày 27 tháng 07 năm 2015 do cục thuế tỉnh Bắc Ninh ban hành hướng dẫn về chứng từ và hạch toán đối với khoản lãi chậm trả
Công văn số 1559/CT-TTHT ngày 30 tháng 07 năm 2015 do cục thuế tỉnh Bắc Ninh ban hành hướng dẫn về việc xác định cơ sở thường trú
Công văn số 1525/CT-TTHT ngày 20 tháng 07 năm 2015 của cục thuế tỉnh Bắc Ninh hướng dẫn tờ khai hải quan đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình tròn DN chế xuất
Công văn số 1337/CT-TTHT ngày 25 tháng 05 năm 2015 của cục thuế tỉnh Hưng Yên hướng dẫn chí phí trước khi thành lập doanh nghiệp
Công văn số 2578/BHXH ngày 14 tháng 07 năm 2015 của bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ngăn chặn tình trạng trục lợi chế độ thai sản
Công văn số 6940/CT-TT&HT ngày 15 tháng 07 năm 2015 của cục thuế tỉnh Bình Dương hướng dẫn hóa đơn đối với phí kỹ thuật khuân cho doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp
Công văn số 2811/TCT-KK ngày 10 tháng 07 năm 2015 của tổng cục thuế hướng dẫn chấm dứt hiệu lực mã số thuế và quyết toán giải thể doanh nghiệp
Trang đầu  3  4  5  6  7  8  9  10    Trang cuối
Unistars on
Facebook Twitter Gplus RSS
Thông tin thị trường
Ngoại tệ
Mua CK Bán
Giá vàng
Tin mới đăng
Uni 26-04-2018 - Huong dan ve khoan phi bao hiem dong tai nuoc ngoai duoc tru khi tinh thue TNCN
Uni 23-04-2018 - Huong dan khau tru thue GTGT doi voi chi nhanh
Uni 19-04-2018 - Huong dan chuyen doi hoa don dien tu sang hoa don giay
Uni 16-04-2018 - Huong dan thue nha thau doi voi tien lai vay va cac khoan chi phi tra cho ben nuoc ngoai
Uni 12-04-2018 - Huong dan nghi dinh 146/2017/ND-CP - sua doi bo sung thong tu 78/2014-TT-BTC va 111/2013/TT-BTC
Uni 01-03-2018 - Huong dan uy quyen quyet toan thue TNCN va hoan thue TNCN
Uni 26-02-2018 - Huong dan quyet toan thue TNCN tap trung
Uni 08-02-2017 - Huong dan thue GTGT doi vơi dich vu cung cap cho to chuc o nuoc ngoai
Uni 05-02-2018 - Huong dan xac dinh thu nhap lam can cu quy doi va so thue da nop o NN
Uni 01-02-2018 - Huong dan ve chung tu khau tru thue TNCN
Tin đọc nhiều trong tháng
Uni 13-10-2016 - Huong dan thoi diem phat sinh thay doi DKT cua ho gia dinh, ca nhan
Uni 24-06-2013 - Huong dan su dung phieu xuat kho kiem van chuyen noi bo
Uni 07-08-2013 - Huong dan ke khai nop thue nha thau
Uni 09-07-2013 - Huong dan Luat sua doi, bo sung Luat thue TNDN
Uni 05-11-2013 - Huong dan khau tru và quyet toan thue TNCN tu tien luong tien cong
Uni 11-12-2012 - Quy dinh muc luong toi thieu vung
Uni 21-10-2013 - Huong dan xu phat vi pham hanh chinh thue
Uni 09-10-2013 - Huong dan ve gach cheo phan con trong tren hoa don
Uni 14-12-2012 - Sua doi, bo sung mot so dieu cua luat quan ly thue
Uni 02-05-2013 - Huong dan che do quan ly, su dung va trich khau hao tai san co dinh
© 2010 - 2015 Bản quyền thuộc về Công ty Kiểm toán Quốc tế Unistars