Trang chủ  >  Thư viện pháp luật  >  Văn bản pháp luật khác  
CÔNG VĂN SỐ 1936/TCT-CS CỦA TỔNG CỤC THUẾ NGÀY 07 THÁNG 06 NĂM 2012 VỀ VIỆC XÁC NHẬN SỐ LIỆU BÁO CÁO TÀI CHÍNH
CÔNG VĂN SỐ 1892/TCT-CS NGÀY 04/06/2012 CỦA TỔNG CỤC THUẾ VỀ VIỆC KHAI NỘP THUẾ ĐỐI VỚI KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
CÔNG VĂN SỐ 1860/LDTBXH-LDTL NGÀY 07 THÁNG 06 NĂM 2012 CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VỀ VIỆC MỨC TIỀN CHI CHO BỮA ĂN GIỮA CA
CÔNG VĂN SỐ 1774/TCT-CS NGÀY 24 THÁNG 05 NĂM 2012 CỦA TỔNG CỤC THUẾ TRẢ LỜI VỀ VIỆC SỬ DỤNG HÓA ĐƠN CỦA HỘ KHÔNG KINH DOANH
THÔNG TƯ SỐ 83/2012/TT-BTC NGÀY 23/05/2012 HƯỚNG DẪN VIỆC THỰC HIỆN VIỆC MIỄN, GIẢM, GIA HẠN MỘT SỐ KHOẢN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 13/NQ-CP NGÀY 10/05/2012 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO SẢN XUẤT KINH DOANH, HỖ TRỢ THỊ TRƯỜNG
CÔNG VĂN SỐ 1603/LDTBXH-LDTL CỦA BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI NGÀY 22 THÁNG 05 NĂM 2012 VỀ VIỆC GIAO KẾT TIỀN LƯƠNG TRONG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
CÔNG VĂN SỐ 1339/LĐTBXH-LĐTL NGÀY 02 THÁNG 05 NĂM 2012 VỀ VIỆC TIỀN LƯƠNG LÀM THÊM GIỜ VÀO NGÀY NGHỈ LỄ, NGÀY NGHỈ BÙ
CÔNG VĂN SỐ 1495/TCT-CS NGÀY 07 THÁNG 5 NĂM 2012 CỦA TỔNG CỤC THUẾ VỀ VIỆC KHẤU TRỪ THUẾ ĐỐI VỚI SÂN BÓNG
CÔNG VĂN SỐ 5280/BTC-TCHQ NGÀY 19 THÁNG 4 NĂM 2012 CỦA BỘ TÀI CHÍNH VỀ VIỆC GIA HẠN NỘP THUẾ ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP PHẢI DI CHUYỂN ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH THEO YÊU CẦU CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN
CÔNG VĂN SỐ 1254/TCT-KK NGÀY 11 THÁNG 04 NĂM 2012 CỦA TỔNG CỤC THUẾ VỀ CẤP MÃ SỐ THUẾ ĐỐI VỚI ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH
Trang đầu  34  35  36  37  38  39
Unistars on
Facebook Twitter Gplus RSS
Thông tin thị trường
Ngoại tệ
Mua CK Bán
Giá vàng
Tin mới đăng
Uni 04-07-2022 - Ve hiep dinh tranh danh thue 2 lan
Uni 20-06-2022 - Chinh sach thue ve chi phi duoc tru doi voi khoan tien hoc phi cho con nguoi lao dong
Uni 16-06-2022 - Ve quyet toan thue TNCN
Uni 13-06-2022 - Chinh sach thue
Uni 30-05-2022 - Chinh sach thue ve trich khau hao tscd va chi phi duoc tru
Uni 26-5-2022 - Ve chinh sach thue TNCN qua tang la hien vat cho cong nhan vien
Uni 23-05-2022 - Chinh sach thue TNDN
Uni 19-05-2022 - Xuat hoa don dieu chinh
Uni 16-05-2022 - Ve trich khau hao va chi phi duoc tru
Uni 12-05-2022 - Ve hoa don dien tu xuat khau
Tin đọc nhiều trong tháng
Uni 13-10-2016 - Huong dan thoi diem phat sinh thay doi DKT cua ho gia dinh, ca nhan
Uni 24-06-2013 - Huong dan su dung phieu xuat kho kiem van chuyen noi bo
Uni 07-08-2013 - Huong dan ke khai nop thue nha thau
Uni 14-12-2012 - Sua doi, bo sung mot so dieu cua luat quan ly thue
Uni 21-10-2013 - Huong dan xu phat vi pham hanh chinh thue
Uni 02-05-2013 - Huong dan che do quan ly, su dung va trich khau hao tai san co dinh
Uni 05-11-2013 - Huong dan khau tru và quyet toan thue TNCN tu tien luong tien cong
Uni 09-07-2013 - Huong dan Luat sua doi, bo sung Luat thue TNDN
Uni 11-12-2012 - Quy dinh muc luong toi thieu vung
Uni 09-10-2013 - Huong dan ve gach cheo phan con trong tren hoa don
© 2010 - 2015 Bản quyền thuộc về Công ty Kiểm toán Quốc tế Unistars