Trang chủ  >  Thư viện pháp luật  >  Xử phạt vi phạm pháp luật về thuế, kế toán  
Nghị định số 105/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 09 năm 2013 của chính phủ hướng dẫn xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập
Nghị định số: 79/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 07 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê.
Thông tư liên tịch số: 10/2013/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTC ngày 26 tháng 06 năm 2013 của Bộ tư pháp – Bộ công an – Tóa án nhân dân tối cao – Viện kiểm soát nhân dân tối cao – Bộ tài chính hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ luật hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực Thuế, Tài chính – Kế toán và Chứng khoán
Công văn 4047/TCT-CS ngày 14 tháng 11 năm 2012 của tổng cục thuế về việc xử phạt vi phạm hành chính thuế
Công văn số 3762/tct-cs ngày 29 tháng 10 năm 2012 của tổng cục thuế về việc phạt chậm nộp tiền thuế
Công văn số 2545/TCT-CS của Tổng Cục Thuế ngày 18 tháng 07 năm 2012 về việc gia hạn thuế và xử phạt xuất hóa đơn chậm
Công văn 1800/tct-cs ngày 24 tháng 05 năm 2012 của tổng cục thuế về việc xử phạt hóa đơn bất hợp pháp
Công văn số 1149/TCHQ-TXNK ngày 09 tháng 03 năm 2012 của tổng cục hải quan về việc phạt chậm nộp thuế
Công văn số 766 ngày 07 tháng 03 năm 2012 của Tổng Cục Thuế hướng dẫn việc xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn
1  2
Unistars on
Facebook Twitter Gplus RSS
Thông tin thị trường
Ngoại tệ
Mua CK Bán
Giá vàng
Tin mới đăng
Uni 20-06-2022 - Chinh sach thue ve chi phi duoc tru doi voi khoan tien hoc phi cho con nguoi lao dong
Uni 16-06-2022 - Ve quyet toan thue TNCN
Uni 13-06-2022 - Chinh sach thue
Uni 30-05-2022 - Chinh sach thue ve trich khau hao tscd va chi phi duoc tru
Uni 26-5-2022 - Ve chinh sach thue TNCN qua tang la hien vat cho cong nhan vien
Uni 23-05-2022 - Chinh sach thue TNDN
Uni 19-05-2022 - Xuat hoa don dieu chinh
Uni 16-05-2022 - Ve trich khau hao va chi phi duoc tru
Uni 12-05-2022 - Ve hoa don dien tu xuat khau
Uni 09-05-2022 - Ke khai dieu chinh voi truong hop hang hoa xuat khau da duoc hoan thue GTGT bi tra lai
Tin đọc nhiều trong tháng
Uni 13-10-2016 - Huong dan thoi diem phat sinh thay doi DKT cua ho gia dinh, ca nhan
Uni 24-06-2013 - Huong dan su dung phieu xuat kho kiem van chuyen noi bo
Uni 07-08-2013 - Huong dan ke khai nop thue nha thau
Uni 14-12-2012 - Sua doi, bo sung mot so dieu cua luat quan ly thue
Uni 21-10-2013 - Huong dan xu phat vi pham hanh chinh thue
Uni 02-05-2013 - Huong dan che do quan ly, su dung va trich khau hao tai san co dinh
Uni 05-11-2013 - Huong dan khau tru và quyet toan thue TNCN tu tien luong tien cong
Uni 09-07-2013 - Huong dan Luat sua doi, bo sung Luat thue TNDN
Uni 11-12-2012 - Quy dinh muc luong toi thieu vung
Uni 09-10-2013 - Huong dan ve gach cheo phan con trong tren hoa don
© 2010 - 2015 Bản quyền thuộc về Công ty Kiểm toán Quốc tế Unistars