Trang chủ  >  Thư viện pháp luật  >  Thuế giá trị gia tăng  
Công văn số 805\TCT-CS ngày 08 tháng 03 năm 2012 của tổng cục thuế trả lời về chính sách thuế giá trị gia tăng
Công văn số 1199/BTC-TCT ngày 30 tháng 01 năm 2012 của bộ tài chính thông báo về việc kê khai và nộp thuế thuế bảo vệ môi trường
Thông tư số 11/2012/TT-BTC ngày 04/02/2012 về chính sách thuế xuất khẩu
Công văn 18080/BTC-CST ngày 30/12/2011 về việc hướng dẫn giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt và giá tính thuế gtgt đối với hàng hoá chịu thuế bảo vệ môi trường
Công văn số 4147/TCT-CS ngày 17 tháng 11 năm 2011 của Tổng Cục Thuế trả lời công văn về thuế suất thuế gtgt
Nghị định 121/2011/ND-CP ngày 27/12/2011 của chính phủ sửa đổi, bổ xung một số điều của nghị định 123/2008/nđ-cp ngày 08/12/2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế gtgt.
Công văn 4008/tct-kk ngày 07 tháng 11 năm 2011 của Tổng Cục Thuế về việc hoàn thuế gtgt
Trang đầu  30  31  32  33  34
Unistars on
Facebook Twitter Gplus RSS
Thông tin thị trường
Ngoại tệ
Mua CK Bán
Giá vàng
Tin mới đăng
Uni 10-08-2020 - Chinh sach thue ve viec hoa don dien tu
Uni 06-08-2020 - Chinh sach thue ve viec xu ly so thue an dinh tang them hang hoa nhap khau
Uni 03- 08-2020 - Chinh sach thue ve viec hang nhap khau nhung khong phai thanh toan do khong tim duoc chu hang
Uni 30-07-2020 - Chinh sach thue ve viec huong dan chinh sach thue TNCN
Uni 23-07-2020 - Chinh sach thue ve viec chi phi lai vay trong giao dich lien ket
Uni 20-07-2020 - Chinh sach thue ve giam thue TNDN nam 2020
Uni 16-07-2020 - Chinh sach thue ve kinh doanh hang hoa chuyen khau
Uni 13-07-2020 - Chinh sach thue ve san xuat phan mem huong uu dai thue TNDN
Uni 09-07-2020 - Chinh sach thue ve viec doanh nghiep che xuat cho thue lai nha xuong du thua
Uni 06-07-2020 - Chinh sach thue ve tien boi thuong khi cham dut hop dong lao dong
Tin đọc nhiều trong tháng
Uni 13-10-2016 - Huong dan thoi diem phat sinh thay doi DKT cua ho gia dinh, ca nhan
Uni 24-06-2013 - Huong dan su dung phieu xuat kho kiem van chuyen noi bo
Uni 07-08-2013 - Huong dan ke khai nop thue nha thau
Uni 14-12-2012 - Sua doi, bo sung mot so dieu cua luat quan ly thue
Uni 21-10-2013 - Huong dan xu phat vi pham hanh chinh thue
Uni 09-07-2013 - Huong dan Luat sua doi, bo sung Luat thue TNDN
Uni 02-05-2013 - Huong dan che do quan ly, su dung va trich khau hao tai san co dinh
Uni 05-11-2013 - Huong dan khau tru và quyet toan thue TNCN tu tien luong tien cong
Uni 11-12-2012 - Quy dinh muc luong toi thieu vung
Uni 09-10-2013 - Huong dan ve gach cheo phan con trong tren hoa don
© 2010 - 2015 Bản quyền thuộc về Công ty Kiểm toán Quốc tế Unistars