Trang chủ  >  Thư viện pháp luật  >  Thuế giá trị gia tăng  
CÔNG VĂN SỐ 1464/CTBNI-TTHT VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
CÔNG VĂN 1427/CTBNI-TTHT VỀ LẬP HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CHO HÀNG HÓA DỊCH VỤ XUẤT KHẨU THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 123/2020/NĐ-CP
CÔNG VĂN 1353/CTBNI-TTHT VỀ KÊ KHAI ĐIỀU CHỈNH ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP HÀNG HÓA XUẤT KHẨU ĐÃ ĐƯỢC HOÀN THUẾ GTGT BỊ TRẢ LẠI
CÔNG VĂN 1288/CTLAN-TTHT VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ
CÔNG VĂN SỐ 1316/CTBNI VỀ THỜI ĐIỂM XÁC ĐỊNH DOANH THU VÀ LẬP HÓA ĐƠN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU NHƯ SAU:
CÔNG VĂN SỐ 1030/ CTBNT-TTHT HƯỚNG DẪN NGÀY KÝ VÀ NGÀY LẬP HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
CÔNG VĂN 5085/CTBDU-TTHT VỀ HOÀN THUẾ GTGT
CÔNG VĂN 2995/CTBDU-TTHT VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ GTGT
CÔNG VĂN 3436/CTBDU-TTHT VỀ HÓA ĐƠN ĐỐI VỚI HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH
CÔNG VĂN SỐ 6488/TCT-CS VỀ THỜI ĐIỂM GIẢM THUẾ GTGT THEO NGHỊ ĐỊNH 15/2022/NĐ-CP
1  2  3  4  5  6  7  8  Trang cuối
Unistars on
Facebook Twitter Gplus RSS
Thông tin thị trường
Ngoại tệ
Mua CK Bán
Giá vàng
Tin mới đăng
Uni 04-07-2022 - Ve hiep dinh tranh danh thue 2 lan
Uni 20-06-2022 - Chinh sach thue ve chi phi duoc tru doi voi khoan tien hoc phi cho con nguoi lao dong
Uni 16-06-2022 - Ve quyet toan thue TNCN
Uni 13-06-2022 - Chinh sach thue
Uni 30-05-2022 - Chinh sach thue ve trich khau hao tscd va chi phi duoc tru
Uni 26-5-2022 - Ve chinh sach thue TNCN qua tang la hien vat cho cong nhan vien
Uni 23-05-2022 - Chinh sach thue TNDN
Uni 19-05-2022 - Xuat hoa don dieu chinh
Uni 16-05-2022 - Ve trich khau hao va chi phi duoc tru
Uni 12-05-2022 - Ve hoa don dien tu xuat khau
Tin đọc nhiều trong tháng
Uni 13-10-2016 - Huong dan thoi diem phat sinh thay doi DKT cua ho gia dinh, ca nhan
Uni 24-06-2013 - Huong dan su dung phieu xuat kho kiem van chuyen noi bo
Uni 07-08-2013 - Huong dan ke khai nop thue nha thau
Uni 14-12-2012 - Sua doi, bo sung mot so dieu cua luat quan ly thue
Uni 21-10-2013 - Huong dan xu phat vi pham hanh chinh thue
Uni 02-05-2013 - Huong dan che do quan ly, su dung va trich khau hao tai san co dinh
Uni 05-11-2013 - Huong dan khau tru và quyet toan thue TNCN tu tien luong tien cong
Uni 09-07-2013 - Huong dan Luat sua doi, bo sung Luat thue TNDN
Uni 11-12-2012 - Quy dinh muc luong toi thieu vung
Uni 09-10-2013 - Huong dan ve gach cheo phan con trong tren hoa don
© 2010 - 2015 Bản quyền thuộc về Công ty Kiểm toán Quốc tế Unistars