Trang chủ  >  Thư viện pháp luật  >  Thuế giá trị gia tăng  
Công văn số 1406/TCT-DNL ngày 20 tháng 04 năm 2018 của tổng cục thuế hướng dẫn thực hiện hoá đơn điện tử
Công văn số 1550/TCT-CS ngày 24 tháng 04 năm 2018 của tổng cục thuế hướng dẫn chính sách thuế đối với chi phí quảng cáo Google, Facebook
Công văn số 5537/BTC-CST ngày 14 tháng 05 năm 2018 của bộ tài chính hướng dẫn hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu sau đó xuất khẩu giai đoạn từ 01/07/2016 đến trước 01/02/2018
Công văn số 13408/CT-TTHT ngày 02 tháng 04 năm 2018 của cục thuế TP Hà Nội hướng dẫn hoá đơn sai mã số thuế hoặc ngày, tháng, năm phát hành
Công văn số 3759/BTC-TCT ngày 02 tháng 04 năm 2018 của Bộ tài chính hướng dẫn thuế GTGT hoạt động xây dựng vãng lai ngoại tỉnh
Công văn số 642/TCT-KK ngày 26 tháng 02 năm 2018 của tổng cục thuế hướng dẫn khấu trừ thuế GTGT đối với chi nhánh
Công văn số 69/TCT-CS ngày 05 tháng 01 năm 2017 của tổng cục thuế hướng dẫn thuế GTGT đối với dịch vụ cung cấp cho tổ chức ở nước ngoài
Công văn số 5979/TCT-TNCN ngày 29 tháng 12 năm 2017 của tổng cục thuế hướng dẫn xác định thu nhập làm căn cứ quy đổi và số thuế đã nộp ở nước ngoài
Công văn số 79335/CT-TTHT ngày 08 tháng 12 năm 2017 của cục thuế TP Hà Nội hướng dẫn trích trước chi phí lãi vay
Công văn số 79331/CT-TTHT ngày 08 tháng 12 năm 2017 của cục thuế TP Hà Nội hướng dẫn thuế GTGT khi nhận tiền hỗ trợ
Trang đầu  3  4  5  6  7  8  9  10    Trang cuối
Unistars on
Facebook Twitter Gplus RSS
Thông tin thị trường
Ngoại tệ
Mua CK Bán
Giá vàng
Tin mới đăng
Uni 04-07-2022 - Ve hiep dinh tranh danh thue 2 lan
Uni 20-06-2022 - Chinh sach thue ve chi phi duoc tru doi voi khoan tien hoc phi cho con nguoi lao dong
Uni 16-06-2022 - Ve quyet toan thue TNCN
Uni 13-06-2022 - Chinh sach thue
Uni 30-05-2022 - Chinh sach thue ve trich khau hao tscd va chi phi duoc tru
Uni 26-5-2022 - Ve chinh sach thue TNCN qua tang la hien vat cho cong nhan vien
Uni 23-05-2022 - Chinh sach thue TNDN
Uni 19-05-2022 - Xuat hoa don dieu chinh
Uni 16-05-2022 - Ve trich khau hao va chi phi duoc tru
Uni 12-05-2022 - Ve hoa don dien tu xuat khau
Tin đọc nhiều trong tháng
Uni 13-10-2016 - Huong dan thoi diem phat sinh thay doi DKT cua ho gia dinh, ca nhan
Uni 24-06-2013 - Huong dan su dung phieu xuat kho kiem van chuyen noi bo
Uni 07-08-2013 - Huong dan ke khai nop thue nha thau
Uni 14-12-2012 - Sua doi, bo sung mot so dieu cua luat quan ly thue
Uni 21-10-2013 - Huong dan xu phat vi pham hanh chinh thue
Uni 02-05-2013 - Huong dan che do quan ly, su dung va trich khau hao tai san co dinh
Uni 05-11-2013 - Huong dan khau tru và quyet toan thue TNCN tu tien luong tien cong
Uni 09-07-2013 - Huong dan Luat sua doi, bo sung Luat thue TNDN
Uni 11-12-2012 - Quy dinh muc luong toi thieu vung
Uni 09-10-2013 - Huong dan ve gach cheo phan con trong tren hoa don
© 2010 - 2015 Bản quyền thuộc về Công ty Kiểm toán Quốc tế Unistars