Trang chủ  >  Thư viện pháp luật  >  Thuế giá trị gia tăng  
Công văn số 2179/TCT-CS ngày 24 tháng 05 năm 2017 của tổng cục thuế hướng dẫn tính thuế GTGT hàng khuyến mại
Công văn số 2181/TCT-CS ngày 24 tháng 05 năm 2017 của tổng cục thuế hướng dẫn thuế GTGT thức ăn chăn nuôi và sản phẩm trồng trọt
Công văn số 1686/TCT-CS ngày 27 tháng 04 năm 2017 của tổng cục thuế hướng dẫn chính sách thuế hợp đồng hợp tác kinh doanh
Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 04 năm 2017 của Bộ tài chính sửa đổi, bổ sung thông tư số 39/2014/TT-BTC và thông tư số 26/2015/TT-BTC
Công văn số 1637/TCT-CS ngày 25 tháng 04 năm 2017 của tổng cục thuế hướng dẫn chính sách thuế GTGT đối với hàng mua trả chậm
Công văn số 361/TCT-CS ngày 02 tháng 02 năm 2017 của tổng cục thuế hướng dẫn hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư
Công văn số 373/TCT-KK ngày 06 tháng 02 năm 2017 của tổng cục thuế hướng dẫn hoàn thuế GTGT chưa khấu trừ hết 12 tháng liên tục
Công văn số 180/TCT-CS ngày 16 tháng 01 năm 2017 của tổng cục thuế hướng dẫn khấu trừ thuế GTGT đối với các khoản chi phúc lợi cho người lao động
Công văn số 5465/TCT-KK ngày 25 tháng 11 năm 2016 của tổng cục thuế hướng dẫn thuế GTGT đối với khoản chi được thanh toán bằng thẻ tín dụng cá nhân
Công văn số 72147/CT-TTHT ngày 22 tháng 11 năm 2016 của cục thuế TP Hà Nội hướng dẫn việc ký, đóng dấu của thủ trưởng đơn vị trên hóa đơn
Trang đầu  2  3  4  5  6  7  8  9    Trang cuối
Unistars on
Facebook Twitter Gplus RSS
Thông tin thị trường
Ngoại tệ
Mua CK Bán
Giá vàng
Tin mới đăng
Uni 10-08-2020 - Chinh sach thue ve viec hoa don dien tu
Uni 06-08-2020 - Chinh sach thue ve viec xu ly so thue an dinh tang them hang hoa nhap khau
Uni 03- 08-2020 - Chinh sach thue ve viec hang nhap khau nhung khong phai thanh toan do khong tim duoc chu hang
Uni 30-07-2020 - Chinh sach thue ve viec huong dan chinh sach thue TNCN
Uni 23-07-2020 - Chinh sach thue ve viec chi phi lai vay trong giao dich lien ket
Uni 20-07-2020 - Chinh sach thue ve giam thue TNDN nam 2020
Uni 16-07-2020 - Chinh sach thue ve kinh doanh hang hoa chuyen khau
Uni 13-07-2020 - Chinh sach thue ve san xuat phan mem huong uu dai thue TNDN
Uni 09-07-2020 - Chinh sach thue ve viec doanh nghiep che xuat cho thue lai nha xuong du thua
Uni 06-07-2020 - Chinh sach thue ve tien boi thuong khi cham dut hop dong lao dong
Tin đọc nhiều trong tháng
Uni 13-10-2016 - Huong dan thoi diem phat sinh thay doi DKT cua ho gia dinh, ca nhan
Uni 24-06-2013 - Huong dan su dung phieu xuat kho kiem van chuyen noi bo
Uni 07-08-2013 - Huong dan ke khai nop thue nha thau
Uni 14-12-2012 - Sua doi, bo sung mot so dieu cua luat quan ly thue
Uni 21-10-2013 - Huong dan xu phat vi pham hanh chinh thue
Uni 09-07-2013 - Huong dan Luat sua doi, bo sung Luat thue TNDN
Uni 02-05-2013 - Huong dan che do quan ly, su dung va trich khau hao tai san co dinh
Uni 05-11-2013 - Huong dan khau tru và quyet toan thue TNCN tu tien luong tien cong
Uni 11-12-2012 - Quy dinh muc luong toi thieu vung
Uni 09-10-2013 - Huong dan ve gach cheo phan con trong tren hoa don
© 2010 - 2015 Bản quyền thuộc về Công ty Kiểm toán Quốc tế Unistars