Trang chủ  >  Thư viện pháp luật  >  Thuế giá trị gia tăng  
CÔNG VĂN 158/CTBNI-TTHT VỀ GÓP VỐN ĐẦU TƯ VÀ KHẤU TRỪ THUẾ GTGT, TÍNH CHI PHÍ ĐỐI VỚI KHOẢN THANH TOÁN HỘ TRƯỚC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP
CÔNG VĂN 4310/CTBNI-TTHT VỀ VIỆC XUẤT HÓA ĐƠN NGOẠI TỆ CHO DNCX
CÔNG VĂN 4324/CTBNI-TTHT VỀ VIỆC SỬ DỤNG HÓA ĐƠN CỦA DNCX
CÔNG VĂN 6626/CTBGI-TTHT VỀ HOÀN THUẾ GTGT DỰ ÁN ĐẦU TƯ
CÔNG VĂN 4283/CTBNI-TTHT VỀ THUẾ GTGT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THƯƠNG MẠI CỦA DNCX
CÔNG VĂN 5897/CTHYE -TTHT VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ GTGT
CÔNG VĂN 4114/CTBNI-TTHT VỀ THUẾ GTGT ĐỐI VỚI HÀNG TẶNG DN TRONG KHU PHI THUẾ QUAN, DN Ở NƯỚC NGOÀI
CÔNG VĂN SỐ 3916/CTBNI-TTHT VỀ XUẤT HÓA ĐƠN VỚI DỊCH VỤ CUNG CẤP CHO DN NƯỚC NGOÀI NHƯNG THỰC HIỆN TẠI VIỆT NAM
CÔNG VĂN 17062/CTBDU-TTHT VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ GTGT KHOẢN CHI TÀI TRỢ BẰNG HIỆN VẬT
CÔNG VĂN 3393/TCT-CS VỀ HOÀN THUẾ GTGT KHI CHUYỂN ĐỔI TỪ DOANH NGHIỆP THƯỜNG SANG DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT
1  2  3  4  5  6  7  8    Trang cuối
Unistars on
Facebook Twitter Gplus RSS
Thông tin thị trường
Ngoại tệ
Mua CK Bán
Giá vàng
Tin mới đăng
Uni 04-07-2022 - Ve hiep dinh tranh danh thue 2 lan
Uni 20-06-2022 - Chinh sach thue ve chi phi duoc tru doi voi khoan tien hoc phi cho con nguoi lao dong
Uni 16-06-2022 - Ve quyet toan thue TNCN
Uni 13-06-2022 - Chinh sach thue
Uni 30-05-2022 - Chinh sach thue ve trich khau hao tscd va chi phi duoc tru
Uni 26-5-2022 - Ve chinh sach thue TNCN qua tang la hien vat cho cong nhan vien
Uni 23-05-2022 - Chinh sach thue TNDN
Uni 19-05-2022 - Xuat hoa don dieu chinh
Uni 16-05-2022 - Ve trich khau hao va chi phi duoc tru
Uni 12-05-2022 - Ve hoa don dien tu xuat khau
Tin đọc nhiều trong tháng
Uni 13-10-2016 - Huong dan thoi diem phat sinh thay doi DKT cua ho gia dinh, ca nhan
Uni 24-06-2013 - Huong dan su dung phieu xuat kho kiem van chuyen noi bo
Uni 07-08-2013 - Huong dan ke khai nop thue nha thau
Uni 14-12-2012 - Sua doi, bo sung mot so dieu cua luat quan ly thue
Uni 21-10-2013 - Huong dan xu phat vi pham hanh chinh thue
Uni 02-05-2013 - Huong dan che do quan ly, su dung va trich khau hao tai san co dinh
Uni 05-11-2013 - Huong dan khau tru và quyet toan thue TNCN tu tien luong tien cong
Uni 09-07-2013 - Huong dan Luat sua doi, bo sung Luat thue TNDN
Uni 11-12-2012 - Quy dinh muc luong toi thieu vung
Uni 09-10-2013 - Huong dan ve gach cheo phan con trong tren hoa don
© 2010 - 2015 Bản quyền thuộc về Công ty Kiểm toán Quốc tế Unistars