Trang chủ  >  Thư viện pháp luật  >  Thuế giá trị gia tăng  
Công văn 18080/BTC-CST ngày 30/12/2011 về việc hướng dẫn giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt và giá tính thuế gtgt đối với hàng hoá chịu thuế bảo vệ môi trường
Công văn số 4147/TCT-CS ngày 17 tháng 11 năm 2011 của Tổng Cục Thuế trả lời công văn về thuế suất thuế gtgt
Nghị định 121/2011/ND-CP ngày 27/12/2011 của chính phủ sửa đổi, bổ xung một số điều của nghị định 123/2008/nđ-cp ngày 08/12/2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế gtgt.
Công văn 4008/tct-kk ngày 07 tháng 11 năm 2011 của Tổng Cục Thuế về việc hoàn thuế gtgt
Trang đầu  34  35  36  37  38
Unistars on
Facebook Twitter Gplus RSS
Thông tin thị trường
Ngoại tệ
Mua CK Bán
Giá vàng
Tin mới đăng
Uni 04-07-2022 - Ve hiep dinh tranh danh thue 2 lan
Uni 20-06-2022 - Chinh sach thue ve chi phi duoc tru doi voi khoan tien hoc phi cho con nguoi lao dong
Uni 16-06-2022 - Ve quyet toan thue TNCN
Uni 13-06-2022 - Chinh sach thue
Uni 30-05-2022 - Chinh sach thue ve trich khau hao tscd va chi phi duoc tru
Uni 26-5-2022 - Ve chinh sach thue TNCN qua tang la hien vat cho cong nhan vien
Uni 23-05-2022 - Chinh sach thue TNDN
Uni 19-05-2022 - Xuat hoa don dieu chinh
Uni 16-05-2022 - Ve trich khau hao va chi phi duoc tru
Uni 12-05-2022 - Ve hoa don dien tu xuat khau
Tin đọc nhiều trong tháng
Uni 13-10-2016 - Huong dan thoi diem phat sinh thay doi DKT cua ho gia dinh, ca nhan
Uni 24-06-2013 - Huong dan su dung phieu xuat kho kiem van chuyen noi bo
Uni 07-08-2013 - Huong dan ke khai nop thue nha thau
Uni 14-12-2012 - Sua doi, bo sung mot so dieu cua luat quan ly thue
Uni 21-10-2013 - Huong dan xu phat vi pham hanh chinh thue
Uni 02-05-2013 - Huong dan che do quan ly, su dung va trich khau hao tai san co dinh
Uni 05-11-2013 - Huong dan khau tru và quyet toan thue TNCN tu tien luong tien cong
Uni 09-07-2013 - Huong dan Luat sua doi, bo sung Luat thue TNDN
Uni 11-12-2012 - Quy dinh muc luong toi thieu vung
Uni 09-10-2013 - Huong dan ve gach cheo phan con trong tren hoa don
© 2010 - 2015 Bản quyền thuộc về Công ty Kiểm toán Quốc tế Unistars